Diyarbakır Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görsel:
Dosya:

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 

11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2016-2017)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışmalarını; meslek alanlarımızdan hareket ederek kentlerimizin, ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini üyeleri ile paylaşarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak görmektedir.

Demokratik bir ülke mücadelesinin önemli aktörlerinden olan Makina Mühendisleri Odası`nın, bu mücadelenin kilometretaşı niteliğinde bulunan Diyarbakır`daki temsilcileri olarak yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz.

Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak, üyelerimizle ve üye tabanlı yapılacak her türlü girişimin geliştirici ve bütünleştirici olacağı inancıyla;

 

Bizler

•  Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla yürütmeyi,

•  Üreten, sanayileşen, demokratik bir ülke için emekten, halktan yana politikaların hayata geçirilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını,

 

• Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke olarak kabul etmekteyiz.

• Katılımcı ve demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temeli yapmayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda; mesleğimizin, üyelerimizin ve odamızın birikimlerini çalışmalarımıza katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere oda ve şube çalışmalarını ulaştırmayı hedefliyoruz.

"Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek Odamızın vazgeçilmez görevidir.

"Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir. Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur.

Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Odamız da kaçınılmaz olarak yer alır.

Gücünü üyesinden alan MMO, mesleki bir demokratik kitle örgütü misyonunu yeni dönemde de sürdürecektir. Mesleki sorunlardan hareketle, kentsel ve toplumsal sorunları sorgulamayı bir çalışma yöntemi olarak esas alacaktır.

 

MESLEKİ EĞİTİMLER

Her şeyden önce meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak temel amaç olacaktır.

Farklı alanlarda hizmet veren üyelerimize, kentimiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimler ve sertifikalandırmaya yönelik uzmanlık eğitimleri sürdürülecektir.

Üyelerimizin, sanayimizin, teknik elemanların ve kamuoyunun gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer, konferans vb. eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda,  MİEM kapsamındaki eğitimlere devam edilecektir.

MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirmeler, daha etkin ve yaygın olarak sürdürülecek; bilginin, teknolojik değişimlerin bağımsız, tarafsız ve kaliteli verilmesi sağlanacaktır.

Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda,  belgelendirme kapsamında eğitimlere devam edilecektir.

Şube personellerimize yönelik hizmet içi eğitim etkinliklerimiz artırılarak devam edecektir.

Öğrenci üyelerimize, işsiz üyelerimize imkanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır. Ücretsiz seminerleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Serbest çalışan üyelerimize yönelik gelir getirici yeni çalışma alanlarının oluşturulması için çaba gösterilecektir.

Yeni mezun üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülecek, iş bulmaları konusunda aktif destek sunulacaktır.

 

ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ ve ÖRGÜTLENME

Yönetim kurulumuz, şube–üye ilişkilerinin sürekliliğinin sağlanmasının temel taşının örgütlenme olduğu inancıyla; "örgütlenmenin olduğu yerde demokratik mücadele, demokratik mücadelenin olduğu yerde, demokrasi kültürünün açığa çıktığı, demokrasi kültürünün açığa çıktığı yerde toplumsal dönüşümün gerçekleştiği" anlayışından hareketle her alanda örgütlenmeyi amaç olarak belirlemiştir.

Bu kapsamda, etkinlik alanlarımızda, Oda örgütlülüğünün bulunduğu illerde/ilçelerde aktif faaliyetlerin olması için çalışmalar yapılacaktır.

Şubemizin etkin ve verimli bir çalışma sergileyebilmesi için, temsilciliklerimizin bulunduğu illere göre ihtiyaç analizleri yapılacak ve yeni bir organizasyon şeması oluşturulacaktır. Temsilciliklerimizde; atanacak yönetim kurullarının belirlenmesinde, bu ihtiyaç analizleri esas alınacaktır.

Gücünü üyeden alan bir Oda anlayışı ile; birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme çerçevesinde oda-üye ilişkilerinin daha üst boyutlara taşınması için çalışmalarımız yoğunlaştırılacaktır.

Oda örgütlülüğümüzün en önemli ayaklarından biri olan komisyonları oluşturulacak; şubemizin bilgi birikimi ortaya çıkarılıp üyeye ulaştırılırken, diğer taraftan üyelerden gelen öneriler kolektif üretime dönüştürülerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Bir yönüyle, üye ile yönetim arasında bir köprü işlevi görecektir.

Şubemiz, çeşitli nedenlerle odanın örgütlenme alanı dışında kalan üyelerimize ulaşmayı önemli bir hedef olarak belirlemiştir.

Şubemizin belirlediği temel ilke ve yaklaşımlar hayata geçirilmeye çalışılacak; mesleğin, meslektaşın ve odanın hak ettiği saygınlığı kazanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Periyodik olarak üyelere yönelik işyeri ziyaretleri düzenlenecek, üyelerimizin yoğun olduğu yerlerde, karar alma süreçlerinde en küçük Oda birimi olan işyeri temsilcilikleri kurulacaktır. İşyeri temsilcilikleri aracılığı ile oda-üye arasındaki köprü sağlamlaştırılacaktır.

 Üyelere yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Hiçbir üyenin sorununu dışlamayan bir meslek örgütü anlayışı ile çalışmalar yürütülecektir.

Üyelerimizin çalışma hayatında özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Düzenli olarak 3 ayda bir genel üye toplantıları düzenlenerek, oda-üye ve üyeler arası ilişkileri güçlendirilecektir.

Düzenli olarak 6 ayda bir Şube Danışma Kurulu toplantıları düzenlenerek, çalışmalara yön verilecektir.

İl ve ilçe temsilciliklerimizde üye toplantıları sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

Periyodik olarak üyelere yönelik işyeri ziyaretleri düzenlenecek, üyelerimizin yoğun olduğu yerlerde, karar alma süreçlerinde en küçük Oda birimi olan işyeri temsilcilikleri yaygınlaştırılacaktır. İşyeri temsilcilikleri aracılığı ile oda-üye arasındaki köprü sağlamlaştırılacaktır.

Şube üye örgütlenme alanında olan İşyeri Temsilciliğini özendirici ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu süreçte İşyeri Temsilcileri ile düzenli ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır.

Şube etkinlik alanında olan tüm birimlerimizde, düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube çalışmalarının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması için sürekli yazışma ve elektronik ortamda iletişimde bulunulacaktır.

İşyeri Temsilcileriyle periyodik olarak ortak toplantı/çalıştay vb. organizasyonlar yapılarak doğrudan paylaşım ve bilgi aktarım zeminleri geliştirilecektir.

 İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında "Yerinden Yönetim" ilkesi uygulanacaktır. Temsilcilik yürütme kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin katılımıyla belirlenecektir.

İlçe temsilciliklerine, teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yönetim kurulu üyelerinin ve teknik görevlilerin düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanacak, ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır.

İl-İlçe Temsilciliklerinde yürütülen mesleki denetim hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla temsilcilik çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılması hususunda gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

HUKUK BÜROSU ve HUKUKİ DESTEK

Meslektaşlarımızın sorunları; kamu ve özel sektör olarak farklı nitelikler taşımaktadır. Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından önemli sorunları bulunmaktadır.  Öte yandan özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın çoğunun sendikası ve iş güvencesi bulunmamaktadır.

Şubemizde meslek alanlarımızda karşılaşılan sorunların çözülmesinde üyelerimize yardımcı olmak için, oluşturduğumuz hukuk bürosunun faaliyetlerini genişleterek üyelerimize hukuki destek vermeye devam edeceğiz.

Özel sektörde ve kamudaki ücretli mühendislerin haklarının korunması amacıyla her türlü çalışmayı yürüteceğiz. Demokratik ve hukuki girişimlere destek olmaya devam edeceğiz. 

 

ÖĞRENCİ ÜYE VE ÖRGÜTLENME

Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, geleceğimiz, öğrenci üyelerimizin Oda örgütlülüğü içerisinde yer almalarını önemsiyoruz.

 Bu amaçla;

Öğrenci üyelerimizin mesleğe ilk adımı niteliği taşıyan mezuniyet törenlerinde bulunma, öğrencilerin heyecan ve coşkusunu paylaşma ve başarılı öğrencileri ödüllendirme konularında yapılan çalışmalara devam edilecektir.

Öğrenci üyelerimizin üniversitelerinde; bilimsel özerk demokratik bir üniversite mücadelelerine destek olunacaktır.

Öğrenci komisyonunun örgütlülüğünü önemseyerek, bu komisyondaki çalışmaların güçlenmesi için destek verilecektir.

Öğrenci üyelerimize staj olanaklarının yaratılması, teknik geziler ile mesleki bilgi ve birikimi arttıracak eğitimlerin düzenlenmesi esas alınacaktır.

Mühendislik eğitimi alan öğrenci üyelerimize, Oda aracılığıyla mühendislik etiğini, mesleki ve toplumsal dayanışma duygusunu aşılamayı; bu şekilde toplumsal farkındalıkları gelişmiş mühendisler yetiştirmek amaç edinilecektir.

Yeni dönemde öğrenci üyelerimizin mesleğe hazırlanması amacıyla Oda-Üniversite-sanayi işbirliği ile ücretsiz mesleki eğitim kursları düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yeni dönemde öğrenci üyelerimize yönelik teknik programlar, eğitimler vb. birçok alanda ücretsiz kursların ve seminerlerin verilmesi planlanmaktadır.

KADIN MESLEKTAŞLARIMIZ VE ÖRGÜTLENME

Her alanda ayrımcılığa maruz kalan kadınlar meslek alanımızda da bu ayrımcılıktan nasibini almakta ve mühendislikte ciddi bir temsiliyet sorunu yaşamaktadırlar. Bu dönem yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde kadın meslektaşlarımızın temsiliyeti önemsenmiştir.

Bu amaçla;

 Kadının yer almadığı hiçbir sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasal politikanın başarılı olmayacağı bir gerçektir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir sosyal politikanın kadınların içinde bulundukları şartları ve eşitsizlikleri dikkate alması, geliştirmeye devam etmeyi amaçlaması gerekmektedir. Bu noktada Oda`da daha duyarlı bir politikanın işletilmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.

Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi işbölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda mücadeleci bir çalışma anlayışı içerisinde olunacaktır.

Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında olacağız. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımını özendirecek, meslek yaşamında etkinliklerinin artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Şubemiz bünyesinde oluşturulan Kadın Komisyonu`nun yapacağı çalışmalar ve faaliyetler desteklenecektir.

Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. Meslek yaşamında kadın üyelerimizin etkinliklerinin arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele edeceğiz. İşyerlerinde daha fazla kadın mühendis çalıştırılması için çaba göstereceğiz.  Her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılığı savunacağız.

KOMİSYONLAR

Şube çalışmalarına yardımcı olunması yönünde, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin Odamıza aktarılması amacı ile güncel ve mesleğimizi ilgilendiren konularda kısa/uzun vadeli komisyonlar oluşturularak çalışmalarımıza üyelerin de katılımı sağlanacaktır.

Komisyonlar üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenecektir.

Her komisyondan sorumlu bir Şube Yönetim Kurulu üyesi ve bir teknik görevli belirlenerek, komisyon çalışmalarına hız kazandırılması planlanmaktadır. 

Komisyonların konu ile ilgili çözüm önerileri doğrultusunda şube çalışmaları yönlendirilecektir.

Yönetim Kurulu, kuracağı süreli/sürekli uzmanlık komisyonlarına ilişkin ölçülebilir hedeflerini tanımlayacak; komisyona üye görevlendirmesinde üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusundaki uzmanlık, bilgi ve deneyimleri ile komisyonun hedefleri dikkate alınacaktır.

Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde önemli yeri olan uzmanlık komisyonlarının çalışmaları, sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli izlenecek, komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve şube danışma kurulunun sürekli gündem maddesi olarak ele alınacaktır.

Komisyonlar dönem başında oluşturacağı çalışma programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren konularda ve güncel gelişmeler doğrultusunda üyelerimiz, toplum ve sektörü bilgilendirici etkinlik ve eğitimler düzenleyecek ve ilgili mevzuatları sürekli olarak takip edecektir.

Uzmanlık komisyonlarının faaliyetleri Şube danışma kurulunda ve üyelerle paylaşımı sağlanacaktır.

 

TEKNİK HİZMETLER

Odamızın teknik hizmetleri sürdürülecek olup, bunun dışında kamu yararını gözeten ücretsiz hizmetlerin de verilmesi sağlanacaktır.

Şube bünyesinde yapılan periyodik kontrollere devam edilecektir. Periyodik kontrollerin profesyonelleşmesi için gerekli teçhizat ve donanım sağlanacaktır.

Asansörlerin periyodik kontrolleri için belediyeler ile imzalanan protokoller süreci devam edecektir. Şube ve temsilciliklerimizin bulunduğu illerde kontrol edilmeyen asansörün kalmaması hedeflenecektir.

Asansörlerin periyodik kontrolü konusunda akredite olan Odamızın bu alandaki çalışmalarının tüm etkinlik alanlarımızda uygulanmasına çalışılacaktır.

Kaldırma-iletme araçları ve basınçlı kaplar konusunda Onaylanmış bir kuruluş olan Odamızın bu alandaki çalışmalarının tüm etkinlik alanlarımızda uygulanmasına çalışılacaktır.

Şube bünyesinde mevcut yürütülen diğer teknik hizmetler (bilirkişilikler, motor şasi tespitleri vb.)  geliştirilerek yürütülecek ve yeni teknik hizmetler (baca gazı emisyon ölçümü, yakıt analizi vb.) eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

SMM`li üyeler tarafından yapılan hizmetlerin mesleki denetimine devam edilecek, yapılan mesleki denetimin tüm yerlerde uygulanmaması önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu noktada SMM`li üyelerimizle görüş alışverişinde bulunulacaktır.

 

PERSONEL POLİTİKASI

Şubemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin Oda çalışma ilkeleri göz önüne alınarak çalışması referans alınacaktır. Oda üye ilişkilerinde güler yüzlü, bilinçli ve özgüvenle çalışan personel en temel farkımız olacaktır. 

Üyelerimize ve topluma verilen hizmet kalitesinin arttırılması için teknik görevli ve büro görevlilerine yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Tüm çalışanların özlük hakları, bir emek örgütüne yakışır biçimde yeniden düzenlenecektir.

Özellikle personel-üye arasındaki ilişki, "rutin işleyiş" düzeyinden çıkarılacak, mesleki bir demokratik kitle örgütü ruhuna uygun biçimde yeniden düzenlenecektir.

Mesleki birimler oluşturularak, personelin oda çalışmaları konusunda (her alanda) uzmanlaşması sağlanacaktır.

Değişen yasa ve yönetmelikler kapsamında çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek amacıyla eğitim seminer vb. gibi etkinlikler düzenlenecektir.

BASIN -YAYIN VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; oda çalışmalarının, görüşlerinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulması açısından basın-yayın ve iletişimi önemsiyoruz.

Çalışma alanımıza giren her alanda (doğalgaz, ısı yalıtımı, enerji verimliliği, asansör kontrolleri vb. konularda) basın ve yayın yoluyla etkin bir bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz.

Üyelerimizle aramızdaki en önemli iletişim aracı konumundaki şube bültenimiz, daha zengin bir içerikle 3 aylık periyotlarla düzenli olarak çıkarılacaktır. 

Odamız ile üyelerimiz arasında günlük iletişimi sağlayan SMS sistemine devam edilecektir.

Şube Web, Twitter ve Facabook sayfaları etkinleştirilecektir.

Şubemizde 15 günlük teknik / sosyal vb. bir e-bülten çalışması çıkarılmaya çalışılacaktır.

KURUM ve KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

Yönetim kurulumuz, toplumsal barış ve huzurun olmadığı bir ortamda, mesleki olarak elde edilecek gelişme ve başarıların uzun ömürlü olmayacağı inancıyla; meslek ve meslektaşa duyulan sorumluluk gereği, kentimiz, bölgemiz ve ülkemizde ortaya çıkacak ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere kamu adına müdahil olmayı bir zorunluluk olarak görmektedir.

Bu kentte, bu bölgede yaşayan her üyenin, sorunların çözümüyle ilgili, insani, ahlaki ve vicdani sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz, bu alanda yürütülecek çalışmalara üyelerimizin aktif katılımını esas alacaktır.

 Bu amaçla;

Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile var olan ilişkiler güçlendirilerek çalışmalara devam edilecektir. Yaşadığımız kent ile ilgili meslek alanımıza giren sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile birlikte raporlar hazırlanarak ilgili kurumlarla iletişime geçilecektir.

Şube etkinlik alanımızda bulunan illerdeki üniversiteler ile ilişkiler güçlendirilecek ve Odamız tarafından düzenlenen etkinliklere bu Üniversitelerden katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Aynı şekilde Üniversiteler tarafından yapılan etkinliklere odamız katkı sunacaktır. Dicle, Batman, Harran, Fırat, İnönü, Van 100. Yıl, Tunceli, Bingöl, Şırnak Üniversitelerinden mezun olacak öğrenci üyelerimizin Oda, sanayi ve meslektaşlarını tanımaları için çaba gösterilecek ve mesleğe hazırlık için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Yerel yönetimler ile var olan ilişkilere devam edilecek, yapılabilecek yeni ortak çalışmalar belirlenerek gerçekleştirilecektir.

Odamızın en güçlü bileşenlerinden biri olduğu TMMOB Diyarbakır İKK aracılığıyla; imar, şehircilik ve diğer kentsel konularda politika belirlenip, yerel dinamiklerle birlikte uygulanmaya devam edilecektir. TMMOB İKK, kentsel konularda Diyarbakır`ın gözü, kulağı olmaya devam edecektir. 

Ülkemizde yaşanan birçok sıkıntının kaynağında Kürt Sorunu bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz, barış mücadelesi yürüten kurumlarla bir arada olmayı görev bilecektir.

Şubemiz, "başka Diyarbakır yok" düşüncesiyle, kendi penceresinden yerel sorunlara ilişkin çözümler önererek, çalışmalara katkı sunacaktır.

SONUÇ OLARAK;

Yeni dönemde önemli hedefler belirleyen yönetim kurulumuz, bu süreçte güçlü bir Odanın, güçlü bir üye örgütlenmesi ile ortaya çıkacağına inanmaktadır.  Üye odaklı bu anlayışın, daha güçlü ve aktif komisyon çalışmaları ile karar alma süreçlerini hızlandırarak, yarınlara katkı sunacaktır. Bu anlamda mühendislik hizmetleri kalitesinin artırılması ve kente dair sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, üye örgütlülüğüyle başarılacak işlerin başında gelmektedir.

Yeni dönemde geçmişten bugüne Şube çalışmalarına emek harcayan üyelerimizin deneyim, birikim, görüş ve önerilerinin önemsendiği, ortak akıl ve dayanışmanın Şube örgütlülüğü ve çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Çalışmalarımızın paylaşım ve sahiplenme temelinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Şubemizin yaşayacağı bu süreç, büro görevlilerinden komisyon üyelerine, teknik görevlilerinden üyelerimize ve temsilcilik yöneticilerinden yönetim kurulu üyelerimize kadar herkesi kapsayacak bir buluşmayla; el, akıl, yürek ve inanç birliğiyle olacaktır. 

SON SÖZ HER ZAMAN ÖRGÜTLÜ ÜYENİNDİR!!