Diyarbakır Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görsel:
Dosya:

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2020-2021)

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, çalışmalarını; Meslek alanlarımızdan hareket ederek kentlerimizin, ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini üyeleri ve kamuoyu ile paylaşarak, toplumu bilgilendirmeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.

Sürdürülebilir, çevreci bir yaşam anlayışını benimseyen, insan haklarına saygılı, emekten bilimden, hakikatten yana, toplumsal çıkarları gözeten, kamu yararına yönelik çalışmalar yürüten; özgürlüğü, insanca yaşamı ve barışı savunan bakış açımızı ve bunu ortaya koyan mücadelemizi katılımcı ve istekli üyeleri ile beraber geliştirecek, Diyarbakır MMO temsilcileri olarak iki yıllık çalışma dönemimizi başlatmış bulunuyoruz.

13. Dönem şube yönetim kurulu olarak, üyeyi toplumun bir parçası olmaktan ayrı düşünmeksizin toplum sorunlarına çözüm üretmeyi, amaçlamak ümidiyle;

 Bizler;

•  Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla gerçekleştirmeye çalışacağız.

•  Üreten, sanayileşen, demokratik bir ülke için emekten, halktan yana politikaların hayata geçirilmesini ve kamu çıkarlarını koruma çabamızı sürdüreceğiz.

 • Katılımcı ve demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temeli yapmayı son derece önemsiyoruz ve bunun örgütümüze çok ciddi bir güç katacağı inancındayız. Bu doğrultuda; mesleğimizin, üyelerimizin ve odamızın birikimlerini şube çalışmalarına katmayı ve aynı zamanda üyemizin olduğu her yere oda ve şube çalışmalarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm üyelerimizi bire bir ziyaret ederek yaşanan sorunlara birlikte çözüm üretmeye çalışacağız.

"Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına çalışmalar için de  olmak anlamına gelir. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlara öneri ve eleştirilerde bulunmak ve  bu bağlamda mücadele etmek odamızın vazgeçilmez temel görevlerindendir.

"Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir. Bu açıdan, kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde şubemiz de kaçınılmaz olarak yer almaya çalışacaktır.

Gücünü sadece üyesinden değil aynı zamanda savunduğu değerler dolayısıyla tüm toplum kesimlerinden alabilen MMO, mesleki bir demokratik kitle örgütü misyonunu yeni dönemde de sürdürecektir. Mesleki sorunlardan hareketle, kentsel ve toplumsal sorunları sorgulamayı bir çalışma yöntemi olarak esas alacaktır.

 MESLEKİ EĞİTİMLER

Her şeyden önce meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak temel amaç olacaktır.

Farklı alanlarda hizmet veren üyelerimize, kentimiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimler ve sertifikalandırmaya yönelik uzmanlık eğitimleri sürdürülecektir.

Üyelerimizin, sanayimizin, teknik elemanlarımızın ve kamuoyunun gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer, konferans vb. eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, MİEM kapsamındaki eğitimlere devam edilecektir.

MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirmeler, daha etkin ve yaygın olarak sürdürülecek; bilginin, teknolojik değişimlerin, bağımsız, tarafsız ve kaliteli verilmesi sağlanacaktır.

Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, belgelendirme kapsamında eğitimlere devam edilecektir.

Şube personellerimize yönelik hizmet içi eğitim etkinliklerimiz artırılarak devam edecektir.

Öğrenci üyelerimize ve işsiz üyelerimize imkanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır. Ücretsiz seminerleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Serbest çalışan üyelerimiz için yeni mesleki çalışma alanlarının oluşturulmasına yönelik çaba gösterilecektir. Yerelde kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olunarak, yeni çaşlıma alanlarının oluşturulması görüşmeleri ve üyelerimizin mevcut mesleki faaliyetlerini daha etkin yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Odamızın, uzun yıllardır bilirkişilik hizmetleri ve  teknik görevlileri yardımıyla gerçekleştirdiği kamusal alandaki, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin (kaldırma iletme makinaları ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri) üyelerimizce yapılabilmesi için eğitimler düzenleyeceğiz.

Yeni mezun üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülecek, iş bulmaları konusunda aktif destek sunulacaktır.

 ODA- ÜYE İLİŞKİLERİ ve ÖRGÜTLENME

Yönetim kurulumuz, şube–üye ilişkilerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Örgütlenme çalışmalarını sürdürmek için tüm üyelerimiz ile ilişki ve iletişimi güçlendirmeye çalışacağız. Meslek odamızın yapmış olduğu tüm etkinlikleri (Kongreler, sempozyumlar, panel, seminer ve ülke gündemine ilişkin basın açıklamalarını vb.) Üyelerimize güçlü bir şekilde aktarma temel amacımız olacaktır. Bu çalışmaların, üyelerimizin bilimsel, teknik ve sosyo-kültürel gelişimini artıracağı ön görüsündeyiz. Kişisel gelişim, toplumsallık bilinci ile anlam bulur. Toplumsal örgütlenmeleri güçlü olan halklar; günümüzde yoğun olarak yaşanan savaş, sefalet, açlık ve doğayı katleden üretim anlayışı gibi sorunları öngörerek rasyonel ve medeni çözüm getiren halklardır.

Bu kapsamda, etkinlik alanlarımızda, oda örgütlülüğünün bulunduğu illerde/ilçelerde benzer çalışmaların yapılması için çaba sarf edeceğiz.

Gücünü üyeden alan bir oda anlayışı ile; birlikte düşünme- tartışma, birlikte karar alma ve birlikte üretme-yönetme çerçevesinde oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız yoğunlaştırılacaktır.

Oda örgütlülüğümüzün en önemli ayaklarından biri olan komisyonlar oluşturulacak; şubemizin bilgi birikimi ortaya çıkarılıp üyeye ulaştırılırken, diğer taraftan üyelerden gelen öneriler kolektif üretime dönüştürülerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Bu çalışmalar  üye ile yönetim arasında bir köprü işlevi görecektir.

Şubemiz, çeşitli nedenlerle odanın örgütlenme alanı dışında kalan üyelerimize ulaşmayı önemli bir hedef olarak belirlemiştir.

Şubemizin belirlediği temel ilke ve yaklaşımlar hayata geçirilmeye çalışılacak; mesleğin, meslektaşın ve odanın hak ettiği saygınlığı kazanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Periyodik olarak üyelere yönelik işyeri ziyaretleri düzenlenecek, üyelerimizin yoğun olduğu yerlerde, karar alma süreçlerinde en küçük oda birimi olan işyeri temsilcilikleri kurulacaktır. İşyeri temsilcilikleri aracılığı ile oda-üye arasındaki bağ sağlamlaştırılacaktır. İş yeri temsilciliklerimizin belli periyotlarla odamıza davet edilerek meslek ve meslektaş sorunlarının tespiti için toplantılar yapılacaktır.

Üyelere yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Hiçbir üyenin sorununu dışlamayan bir meslek örgütü anlayışı ile çalışmalar yürütülecektir. Meslek etiğine aykırı davranan üyelerimize yönelik gerekli işlemler yapılacaktır.

Üyelerimizin çalışma hayatındaki özlük hakları, ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Genel üye toplantıları düzenlenerek, oda-üye ve üyeler arası ilişkiler güçlendirilecektir.

Düzenli olarak 6 ayda bir şube danışma kurulu toplantıları ve şube eş güdüm toplantıları düzenlenerek, çalışmalara yön verilecektir.

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

Şube-üye örgütlenme alanında olan işyeri temsilciliğini özendirici ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu süreçte işyeri temsilcileri ile düzenli ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır.

Şube etkinlik alanında olan tüm birimlerimizde, düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube çalışmalarının hızlı ve yaygın bir şekilde ulaşması için sürekli yazışma ve elektronik ortamda iletişimde bulunulacaktır.

İşyeri temsilcileriyle periyodik olarak ortak toplantı/çalıştay vb. organizasyonlar yapılarak doğrudan paylaşım ve bilgi aktarım zeminleri geliştirilecektir.

 İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında "yerinden yönetim" ilkesi uygulanacaktır. Temsilcilik yürütme kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin katılımıyla belirlenecektir.

İl-İlçe temsilciliklerinde, teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından düzenli ziyaretlerde bulunulacak, ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır.

İl-İlçe Temsilciliklerindeki üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak, düzenlenecek eğitim ve seminerler ile mesleki gelişimlerine katkı sunmaya çalışacağız.

HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARIMIZ

Meslektaşlarımızın sorunları; kamu ve özel sektörde farklı nitelikler taşımaktadır. Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından önemli sorunları bulunmaktadır. Öte yandan özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın çoğunun sendikası ve iş güvencesi bulunmamaktadır.

Şubemizde, meslek alanlarımızda karşılaşılan sorunların çözülmesinde üyelerimize yardımcı olmak için oluşturduğumuz hukuk bürosunun faaliyetlerini genişleterek üyelerimize hukuki destek vermeye devam edeceğiz.

Özel sektörde ve kamudaki ücretli mühendislerin haklarının korunması amacıyla; çalışma yaşamındaki hak ve yükümlülüklerimize dair bilgilendirme faaliyetlerini yürüteceğiz. Demokratik ve hukuki girişimlere destek olmaya devam edeceğiz.

 ÖĞRENCİ ÜYE VE ÖRGÜTLENME

Yeni dönem şube yönetim kurulu olarak, geleceğimiz olan öğrenci üyelerimizin oda örgütlülüğü içerisinde yer almalarını önemsiyoruz.

 Bu amaçla;

Öğrenci üyelerimizin mesleğe ilk adımı niteliği taşıyan mezuniyet törenlerinde bulunma, öğrencilerin heyecan ve coşkusunu paylaşma ve başarılı öğrencileri ödüllendirme konularında yapılan çalışmalara devam edilecektir.

Öğrenci üyelerimizin üniversitelerinde; bilimsel özerk demokratik bir üniversite mücadelelerine destek olunacaktır.

Öğrenci komisyonunun örgütlülüğünü önemseyerek, bu komisyondaki çalışmaların güçlenmesi için destek verilecektir.

Öğrenci üyelerimize staj olanaklarının yaratılması, teknik geziler ile mesleki bilgi ve birikimi arttıracak eğitimlerin düzenlenmesi esas alınacaktır.

Mühendislik eğitimi alan öğrenci üyelerimize, oda aracılığıyla mühendislik etiği, mesleki ve toplumsal dayanışma duygusu aşılayarak; toplumsal farkındalıkları gelişmiş mühendisler olmaları amaç edinilecektir.

Yeni dönemde, öğrenci üyelerimizin mesleğe hazırlanması amacıyla oda-üniversite-sanayi iş birliği ile ücretsiz mesleki eğitim kursları düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yeni dönemde, öğrenci üyelerimize yönelik birçok alanda teknik programlar, eğitimler, kurslar ve seminerler verilmesi planlanmaktadır.

KADIN MESLEKTAŞLARIMIZ VE ÖRGÜTLENME

Bizler yaşamı doğurup, özgür bir yaşam için mücadele ederken her gün eril zihniyet ve şekillendirdiği iktidarlar tarafından saldırılara maruz kalıyoruz. Bu iktidar evlendiğimiz eşimiz, çalıştığımız patronumuz, birlikte yürüdüğümüz arkadaşımız, yöneticilerimiz, iş arkadaşlarımız, devlet akılları, sevgililerimiz olabiliyor. Neredeyse her gün bir kadın bu zihniyet tarafından sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde katledilmekte, erkek iktidarının kendi hırs ve güç savaşlarında çoğu zaman yine kadınlar ve çocuklar kurban edilmektedir.

Bu zihniyetin; beş bin yıllık erkek egemen anlayışıyla kadını değersizleştiren ve metalaştıran politikalarla desteklendiği aşikârdır. Kadını dört duvar arasında tutmaya çalışan bu politikalar yüzünden, kadınlar cinsel saldırılara maruz kalmakta, çocuklarımız hatta bebeklerimiz istismar edilmektedir. Ve ne yazık ki kendi erkek adaletleriyle yargıladıkları mahkemelerde bu tecavüzcü ve tacizciler aklanarak serbest bırakılmaktadır.

Öte yandan siyasal iktidar faşizanca kadın karşıtı politikaları ile din, dil, ırk, cinsel yönelim ayrımı yaparak kadını kimliksizleştirmeye, ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye çalışmaktadır. Bu saldırılar Kürt kadınlarına karşı daha faşizanca vücut bulmakta ve onlarca kadın siyasetçiyi cezaevlerinde tutsak etmektedir. Seçilen belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanırken, bu kayyumların ilk icraatının kadın kurumlarını kapatmış olması da bunun bir örneğidir. Biz bu saldırıların iktidarların kendini ve ‘gücünü’ kadın üzerinden var etmesinden kaynaklandığını biliyoruz.

Her alanda ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, meslek alanımızda da bu ayrımcılıktan nasibini almakta ve mühendislik disiplini alanında da ciddi bir temsiliyet sorunu yaşamaktadırlar. Bu dönem, yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde kadın meslektaşlarımızın temsiliyeti önemsenmiştir.

Bu amaçla;

 Kadının yer almadığı hiçbir sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasal politikanın başarılı olamayacağı bir gerçektir. Toplumsal cinsiyete duyarlı, kadınların içinde bulundukları şartları ve eşitsizlikleri dikkate alan bir sosyal politikanın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada Oda`da daha duyarlı bir politikanın işletilmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.

Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik ve eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda mücadeleci bir çalışma anlayışı içerisinde olunacaktır.

Kadına yönelik mobing, psikolojik baskı ve cinsel tacizlerin olmaması için farkındalık eğitimleri yaparak, bu yaklaşımların karşısında olacağız. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve oda çalışmalarına aktif katılımını özendirecek, meslek yaşamında etkinliklerinin artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüleceğiz

Şubemiz bünyesinde oluşturulan kadın komisyonu aktif hale getirilerek kadın üyelerin oda örgütlülüğü içinde etkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. Meslek yaşamında kadın üyelerimizin etkinliklerinin arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele edeceğiz. İşyerlerinde daha fazla kadın mühendisin çalıştırılması için gerekli koşulların oluşumu için çalışmalar yürüteceğiz. 

Bir önceki dönem kadın üyelerimizle yapılan anket çalışmasından elde edilen verilen doğrultusunda; kadın çalışmalarının görünür, bilinir olma ve kadın üyelere ulaşma konularında eksiklikler olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda iletişim ağının güçlendirilmesiyle; komisyon çalışmalarının ve üyelerle etkileşimin süreklileştirilmesi, yönetimlerde daha bilinçli, örgütlü ve güçlü bir kadın katılımını sağlamak önümüzdeki sürecin hedefleri olarak görüyoruz.

Anket sonuçlarından net olarak elde edilen diğer bir çıktı ise; ülkedeki mevcut ekonomik krizin tüm alanlarda olduğu gibi meslek alanlarımızı da ciddi bir şekilde etkilediği, krizin meslek alanımızdaki erkek egemenliğiyle birleşmesi ile kadınların bu işsizlik ortamından çok daha fazla etkilendiği olmuştur. Yapılan tartışmalarda mevcut sorunun var sistemden bağımsız olmadığı bu durumun üstesinden gelmek için dayanışmayı arttırıp mevcut koşullara karşı mücadelenin büyütülmesi gerektiği bilinciyle yeni dönem planlaması yapılacaktır.

Yaptığımız yerel Kadın Kurultayı “Yaşanabilir Kent” oturumunun birinci başlığında “Kadın dostu kent”i konuşmaya; geçmişten günümüze kadar kentlerin planlama süreçlerinin eril zihniyetin üretiminde ve hâkimiyetinde olduğu gerçeği ile başlanmıştır. Bu sebeple kentlerin; “sağlıklı erkek” dışındaki kesimlerin yaşamının kısıtlandığı hatta yaşayamayacağı alanlar haline geldiği ortaya konmuştur.

Bu bağlamda kadınların öznel ihtiyaçları irdelenmiş, bu ihtiyaçları karşılayabilecek kentlerin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Dünya çapında ve Türkiye özelinde  “kadın dostu kent” planlaması ve tasarlanması kapsamında yürütülen çalışmalar karşılaştırılmış, Türkiye’deki örneklerin proje ölçeğinde kalıp genel bir bakış açısı ve tutuma dönüşmediği görülmüştür. Kentlerin kadın rengini ve öznelliğini yansıtması için, toplumsal olarak yakalanması gereken bakış açısı ve kent planlama ölçütleri incelenmiştir. Bu çalışma doğrultusunda yaşanılabilir kentin nasıl olacağı yönünde süreç takip edilecek alanımızla ilgili katkı sunulacaktır.

Yürüttüğümüz bütün çalışmalarda kadın istihdamının arttırılması yönünde iken dünya genelinde etkili olan pandemi bu istihdamın azalmasına neden olacağı, evde bulunmak zorunda kalan kadınların ev içi şiddetle baş başa bırakılmaması gerektiği yönünde kadın kurumlarıyla ortak çalışma yürütülecektir.

KOMİSYONLAR

Şube çalışmalarına yardımcı olunması yönünde, uzman üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin odamıza aktarılması sağlanacaktır. Bu amaçla; mesleği ilgilendiren konularda komisyonlar oluşturularak yürütülecek çalışmalara üyelerin de katılımı sağlanacaktır.

Toplantı ve anketlerle üye talepleri alınarak meslek alanımızı ilgilendiren konularda yeni komisyonlar oluşturulacaktır.

Her komisyondan sorumlu bir Şube Yönetim Kurulu üyesi ve bir teknik görevli belirlenerek, komisyon çalışmalarına hız kazandırılması planlanmaktadır.

Komisyonların yürüteceği çalışmalar ile şube çalışmaları yönlendirilecektir.

Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde önemli yeri olan uzmanlık komisyonlarının çalışmaları, sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli izlenecek, komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve şube danışma kurulunun sürekli gündem maddesi olarak ele alınacaktır.

Komisyonlar, çalışma programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren konularda ve güncel gelişmeler doğrultusunda, üyelerimiz, toplum ve sektörü bilgilendirici etkinlik ve eğitimler düzenleyecek ve ilgili mevzuatları sürekli olarak takip edecektir.

Uzmanlık komisyonlarının faaliyetleri, Şube danışma kurullarında ve genel üye toplantılarında paylaşılacaktır.

 

TEKNİK HİZMETLER

Odamızın teknik hizmetleri sürdürülecek ve kamu yararını gözeten diğer ücretsiz hizmetlerin de verilmesi sağlanacaktır.

Şube bünyesinde yapılan periyodik kontrollere devam edilecektir. Periyodik kontrollerin profesyonelleşmesi için gerekli teçhizat ve donanım sağlanacaktır.

Asansörlerin periyodik kontrolleri için belediyeler ile imzalanan protokoller süreci devam edecektir. Şube ve temsilciliklerimizin bulunduğu illerde kontrol edilmeyen asansörün kalmaması hedeflenecektir.

Asansörlerin periyodik kontrolü konusunda akredite olan odamızın çalışmalarının tüm etkinlik alanlarımızda uygulanmasına çalışılacaktır.

Kaldırma-iletme araçları ve basınçlı kaplar konusunda onaylanmış bir kuruluş olan odamızın bu alandaki faaliyetlerinin tüm etkinlik alanlarımızda uygulanmasına çalışılacaktır.

Şube bünyesinde yürütülen diğer teknik hizmetler (bilirkişilikler, motor şasi tespitleri vb.)  geliştirilerek sürdürülecek ve baca gazı emisyon ölçümü, yakıt analizi vb. gibi yeni teknik hizmetlerin eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

SMM`li üyeler tarafından yapılan hizmetlerin mesleki denetimine devam edilecek, yapılan mesleki denetimin tüm yerlerde uygulanmaması önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu noktada SMM`li üyelerimizle görüş alışverişinde bulunulacaktır.

 

PERSONEL POLİTİKASI

Şubemiz bünyesinde çalışan tüm personellerle, oda çalışma ilkeleri göz önüne alınarak çalışılması referans alınacaktır. Oda-üye ilişkilerinde güler yüzlü, bilinçli ve özgüvenle çalışan personel en temel farkımız olacaktır.

Üyelerimize ve topluma verilen hizmet kalitesinin arttırılması için teknik görevli ve büro görevlilerine yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Tüm çalışanların özlük hakları, bir emek örgütüne yakışır biçimde yeniden düzenlenecektir.

Özellikle personel-üye arasındaki ilişki, "rutin işleyiş" düzeyinden çıkarılacak, mesleki bir demokratik kitle örgütü ruhuna uygun biçimde yeniden düzenlenecektir.

Mesleki birimler oluşturularak personelin oda çalışmaları konusunda (her alanda) uzmanlaşması sağlanacaktır.

Değişen yasa ve yönetmelikler kapsamında çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek amacıyla eğitim seminer vb. gibi etkinlikler düzenlenecektir.

 

BASIN-YAYIN VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; oda çalışmalarını ve görüşlerini üyelerimize ve kamuoyuna duyurulması için basın-yayın ve iletişimi önemsiyoruz.

Çalışma alanımıza giren her alanda (doğalgaz, ısı yalıtımı, enerji verimliliği, asansör kontrolleri vb. konularda) basın ve yayın yoluyla etkin bir bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz.

Üyelerimizle aramızdaki en önemli iletişim aracı konumundaki şube bültenimiz, daha zengin bir içerikle düzenli olarak çıkarılacaktır.

Odamız ile üyelerimiz arasında günlük iletişimi sağlayan SMS sistemine devam edilecektir.

Şube Web, Twitter ve Facebook sayfaları etkinleştirilecektir.

Şubemizde, teknik-sosyal vb. gibi konuları içeren bir e-bülten çıkarılmaya çalışılacaktır.

KURUM ve KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

Yönetim kurulumuz, toplumsal barış ve huzurun olmadığı bir ortamda, mesleki olarak elde edilecek gelişme ve başarıların uzun ömürlü olmayacağı inancıyla; meslek ve meslektaşa duyulan sorumluluk gereği, kentimiz, bölgemiz ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere kamu adına müdahil olmayı bir zorunluluk olarak görmektedir.

Bu kentte, bu bölgede yaşayan her üyenin, sorunların çözümüyle ilgili, insani, ahlaki ve vicdani sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz, bu alanda yürütülecek çalışmalara üyelerimizin aktif katılımını esas alacaktır. Bu amaçla; Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile var olan ilişkiler güçlendirilerek çalışmalara devam edilecektir. Yaşadığımız kent ile ilgili meslek alanımıza giren sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile birlikte raporlar hazırlanarak ilgili kurumlarla iletişime geçilecektir.

Şube etkinlik alanımızda bulunan illerdeki üniversiteler ile ilişkiler güçlendirilecek ve Odamız tarafından düzenlenen etkinliklere bu Üniversitelerden katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Aynı şekilde Üniversiteler tarafından yapılan etkinliklere odamız katkı sunacaktır. Dicle, Batman, Harran, Fırat, İnönü, Van 100. Yıl, Munzur, Bingöl, Şırnak Üniversitelerinden mezun olacak öğrenci üyelerimizin Oda, sanayi ve meslektaşlarını tanımaları için çaba gösterilecek ve mesleğe hazırlık için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yerel yönetimler ile var olan ilişkilere devam edilecek, yapılabilecek yeni ortak çalışmalar belirlenerek gerçekleştirilecektir.

Odamızın en güçlü bileşenlerinden biri olduğu TMMOB Diyarbakır İKK aracılığıyla; imar, şehircilik ve diğer kentsel konularda politika belirlenip, yerel dinamiklerle birlikte uygulanmaya devam edilecektir. TMMOB İKK, kentsel konularda Diyarbakır`ın gözü, kulağı olmaya devam edecektir.

Şubemiz, "başka Diyarbakır yok" düşüncesiyle, kendi penceresinden yerel sorunlara ilişkin çözümler önererek, çalışmalara katkı sunacaktır.

 SONUÇ OLARAK;

Yeni dönemde önemli hedefler belirleyen yönetim kurulumuz, bu süreçte güçlü bir odanın, güçlü bir üye örgütlenmesi ile ortaya çıkacağına inanmaktadır.  Üye odaklı bu anlayış, aktif komisyon çalışmalarına ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına yol açarak, yarınlara katkı sunacaktır. Bu anlamda, mühendislik hizmetleri kalitesinin artırılması ve kente dair sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, üye örgütlülüğüyle başarılacak işlerin başında gelmektedir.

Yeni dönemde, geçmişten bugüne Şube çalışmalarına emek harcayan üyelerimizin deneyim, birikim, görüş ve önerilerinin önemsenerek, ortak akıl ve dayanışma ile Şube örgütlülüğü ve çalışmalarına katkı sunulacaktır. Çalışmalarımızın paylaşım ve sahiplenme temelinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Şubemizin yaşayacağı bu süreç, büro görevlilerinden komisyon üyelerine, teknik görevlilerinden üyelerimize ve temsilcilik yöneticilerinden yönetim kurulu üyelerimize kadar herkesi kapsayacak bir buluşmayla; el, akıl, yürek ve inanç birliğiyle olacaktır.

SON SÖZ HER ZAMAN ÖRGÜTLÜ ÜYENİNDİR!