İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

18 Ekim 2008 Cumartesi günü 10.00 - 16.30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız R. Erhan KUTLU, Seminerin açış konuşmasında; "Günümüzde teknoloji, sanayileşmeyi hızlandırmakta, bununla birlikte oluşan artı değer, toplumların refah düzeyini yükseltmektedir. Ancak bu gelişme ile birlikte, teknoloji, çevreyi ve çevreyle birlikte çalışanların da sağlık ve güvenliklerini tehdit etmektedir.

   İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek tüm süreçlerde birincil önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır" dedi.  Şube Başkanımızın İş Sağlığı ve Güvenliği  ile ilgili  konuşmasının tamamı  yazının devamındadır.   

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Ekim 2008 Cumartesi günü 10.00 - 16.30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi‘nde "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri " gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız R. Erhan KUTLU, Seminerin açış konuşmasında şöyle konuştu.

Değerli Katılımcılar,
Günümüzde teknoloji, sanayileşmeyi hızlandırmakta, bununla birlikte oluşan artı değer, toplumların refah düzeyini yükseltmektedir. Ancak bu gelişme ile birlikte, teknoloji, çevreyi ve çevreyle birlikte çalışanların da sağlık ve güvenliklerini tehdit etmektedir. Gelişmiş ülkeleryasal önlemlerle, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü yönünde çaba sarf etmekte ve önemli yol almış bulunmaktadırlar. Bizim gibi sanayileşmesini tamamlayamamış, sanayici ve demokrasi kültürü gelişmemiş, eleştiri, öneri ve denetim sistemlerinin gelişmediği ülkelerde bu tür girişimler ne yazık ki istenilen düzeyde bulunmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve yatırımların yapılmamasından dolayı iş kazaları, meslek hastalıkları gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren birçok olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir
              İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek tüm süreçlerde birincil önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.
             İş kazalarının çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır. Ülkemizde iş kazaları önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta olup, her yıl binlerce iş kazası oluşmakta ve bunun sonucunda birçok ölüm ve yaralanma ile büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. İş kazalarının oluşmasını önleyecek güvenlik önlemlerinin alınmasına her zaman önem verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıl bir davranıştır. Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yarattığı olanaklar kullanılarak işyerlerindeki tehlike ve risklerin giderilmesi, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturularak iş kazalarının önlenmesi mümkündür.
            Çalışma Bakanlığı tarafından 2005 yılında Ulusal İşçi Sağlığı ve Konseyi kararı uyarınca ülkemizdeki bütün çalışanları kapsayacak, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işe bağlı hastalıkları ortadan kaldırma amaçlı bir iş sağlığı ve güvenliği yasa taslağı çalışması başlatılmıştı. TMMOB olarak bu konudaki standartların yükseltilmesi ve katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterdik. Bu çalışmalar sırasında başta Tuzla Tersanelerindeki iş kazaları olmak üzere Davutpaşa patlaması, Toki iş kazaları ve silikozis dramları olmak üzere mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili ülkemizin bu durumdaki yapısı acıların yaşanması ile kamuoyunun gündeminde oldu.
             Ne yazık ki bu çalışmalar ve yaşanan kazaların oluşturduğu güvensiz ortam göz ardı edilerek, meslek odalarının verdiği görüşler yok sayılarak, aykırı bir biçimde istihdamı teşvik adı altında bir ‘torba yasa‘ mayıs ayında hızla TBMM‘ne sunularak yasalaştırıldı. Gerekli önlemler alınmadığı için her gün oluşan iş kazalarına seyirci kalınırken, Çalışma Bakanlığı bütün dikkat, azim ve emeğini tıp fakülteleri ve meslek örgütlerinin işi olan iş yeri hekimliği-iş güvenliği hizmetlerini ve eğitimini taşeronlaştırmak için çaba harcayan bir kuruma dönüştü. Oysaki taşeronlaştırmanın işe bağlı hastalıkları ve meslek hastalıklarını azaltmayacağını aksine daha da artıracağını, ağır sonuçları ile Tuzla Tersanelerinde yaşanan iş kazalarının sonuçlarını Bakanlık dışında herkes görmüştür.
             Son taslağı Eylül 2008 tarihinde tartışmaya açılan İSİG (iş sağlığı iş güvenliği)Yasa Tasarısı ile başlayan süreç, bir yandan esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaşmayı yasal hale getirerek işverenlere sınırsız kolaylıklar sağlarken, diğer yandan kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri işverenlerin lehine yeniden düzenlemiştir. Onay vermediğimiz bu son taslak Sağlıkta Dönüşüm Programının dokusuna uygun bir şekilde işçi sağlığı iş güvenliği hizmetlerini bir Pazar haline getirmek, taşeronlaşmayı özendirmek ve işçilerin mesleki sağlık ve güvenliğini sağlık pazarının insafına terk etmek dışında bir özellik taşımamaktadır. Tüm iyimserliğimizi bir kez daha koruyarak Çalışma Bakanlığına çağrıda bulunmak istiyoruz: İSİG Yasa Tasarısını bu şekliyle yasalaştırmak ısrarından vazgeçiniz. Bütün tarafların katılacağı, ifade edilen görüşlerin dikkate alınacağı ve ülkemiz çalışma hayatının ihtiyacı olan bir İş Sağlığı İş Güvenliği yasası için iş birliğine hazırız.
             İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için yasaya ‘önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği‘ anlayışı ile hareket edilerek tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Yasa mutlaka çalışma yaşamının aktörlerinin katılımı ile demokratik temelde zayıf durumdaki çalışanın güçlü durumdaki işverene karşı en doğal haklarını koruyan ve garanti altına alan bir anlayış doğrultusunda düzenlenmelidir.

 • İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği, koordinasyon ve danışma hizmetlerinin sağlanması için ilgili meslek örgütleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla "idari ve mali yönden özerk" bir "Ulusal İşçi Sağlığı - Güvenliği ve Çevre Kurumu" oluşturmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak algılanmasını vurgulamalıdır.
 •  Başta KOBİ‘ler olmak üzere 50‘den daha az işçi çalıştıran iş yerleri de olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları kapsamalı, bu düzenlemeler, sektör ve kurum farkı gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli olmalıdır. İş yerlerinde kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları, tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik yapılar olarak düzenlenmeli ve tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurullara dönüştürülmelidir.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği personelinin rolünü, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi lehine düzenlemeli, Sertifikasyonda ulusal yargı organlarının defalarca onayladığı gibi meslek örgütleri ile üniversiteler yetkili kılınmalıdır.
 •  Çalışanların sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin merkezinde yer alması gereken işyeri sağlık ve güvenlik hizmetlerinin çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinde nasıl yürütüleceği ve organizasyonu konusunda uygulanabilir hükümler içermelidir.
 •  İş Güvenliği Mühendisliği" kavramını, bilimin ışığında tanımlamalı, işyerlerinde "iş güvenliği mühendisi" çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir.
 • Üretim sürecinde kullanılan ekipmanların ve kişisel koruyucuların işçi sağlığı ve iş güvenliği standart ve mevzuatına uygun üretilmesini güvence altına almalı, bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmasını, üretim, ithalat, satış ve kullanım sırasında standartlara göre denetim yapılmasını sağlamalıdır.

         Değerli arkadaşlar,
      Odamız gelişmenin ilerlemenin değişimin eğitimlerle olacağı bilinciyle bu tür çalışmalara önem vermektedir. Bu ve benzeri etkinliklerimizi bilim insanları, konuların uzmanları ve siz değerli meslektaşlarımızın katkı ve katılımları ile daha sık yapacağımızı, başka bir etkinliğimizde buluşmak dileği ile sizlere ve bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek ve katkıları bulunan İş sağlığı ve güvenliği komisyonumuza, birazdan bizleri aydınlatacak olan değerli uzman arkadaşlarımıza, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep beraber yaşamak dileği ile saygılar sunarım. 

Seminerde, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Makina Mühendisi Sn. Bedri TEKİN, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sözü edilen kanunlar çerçevesinde yapılan düzenlemelerin işverenlere işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında getirdiği yükümlülükleri  konulu sunumu ile, İş Güvenliği Uzmanı Mühendisi  Mustafa YAZICI iş kazaları istatistikleri, yapılan ve yapılması gereken düzenlemeler, ortak iş sağlığı ve güvenliği kurulları, denetim mekanizması / işyeri kurma izninin kaldırılması, 5763 sayılı yasa, 5795, 15 Eylül 2008 MEB Özel Öğr.      Kurumları   tebliği,  iş makinaları, 4857 periyodik kontroller, 10 Ağustos tersane yönetmeliği , iş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarı taslağı , trafik kanunu tasarı taslağı konulu sunumu ile yer aldı. Eskişehir, Bilecik ve Bozüyük‘teki endüstriyel kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üyelerimiz, yöneticiler, konuyla ilgili personelin ilgi gösterdiği etkinliğimize 225 kişi katıldı. Eğitimin sonunda katılımcıların sorularına yer verildiği tartışma ve söyleşi kısmı ile eğitim semineri son buldu.