TERMİK SANTRALİN ZARARI HESAP EDİLMEMİŞ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen toplantıda 'Kömürlü Termik Santralin ÇED Raporu ve hukuki süreci' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Demokratik kitle örgütleri temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, dernek ve oda temsilcilerinin katıldı.

Toplantının ilk konuşmacısı TMMOB Eskişehir İKK sözcüsü Neşet Aykanat, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)'nin Yürütmenin durdurulması ve Duruşma istemli  Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına yapılan başvuru hakkında bilgi verdi. 

"Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kozlubel, Beyazaltın, Kızılcaören, Ağapınar, Gündüzler Mahalleri mevkiinde Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Mahkeme başvurusunun; 'Alpu Termik Santrali ve bu santrale kömür sağlayacak olan rezerv alanındaki yeraltı maden işletmesi ile kül düzenli depolama Tesisi Projesi' isimli proje ile ilgili olarak Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı tarafından verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararının; öncelikle yürütmesinin durdurulması ile duruşmalı yapılacak yargılama sonucu iptaline karar verilesi istemidir" diyen Aykanat, ÇED Raporu'nun özel formata aykıdı olduğunun vurgulandığını ifade etti.

Anılan yönetmelik maddesi gereği özel formatta belirlenen çalışma grubuna uygun hazırlanmayan ÇED raporunun iade edilmesi gerekirken, ÇED olumlu kararı verilmesinin hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek "Bununla birlikte her ne kadar bir zorunluluk olmasa da; Büyük Ovak Koruma Alanında yer alan ve önemli bir bölümü 1. ve 2. sınıf tarım topraklarından oluşan bir alanda Termik Enerji Santrali Kurulmasına ilişkin ÇED raporunda raporu hazırlayanlar arazında Ziraat Mühendisi bulunmaması, bilimsel gereklere aykırıdır." deyi konuştu.

Öncelikle Alpu TES Projesi için hazırlanan ÇED raporu ve Nihai ÇED raporlarının birbiri ile çelişki ifadeler taşıdığını belirten Aykanat şunları söyledi:

"ÇED Raporu'nun 2. sayfasında 'Santralde hammadde olarak kullanılacak kömür, 3335692 erişim Numaralı saha içerisinde Alpu-B Kertörü Rezerv Alanından temin edilecektir' denilmektedir. Kömürün temin edileceği belirtilen saha içinde Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ÇEİD gerekli değildir kararı verilmiş, söz konusu idari işlem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dava konusu edilmiştir.

ÇED Raporunun 2. sayfasında yer alan ifade 19.02.2018 tarihli Nihai ÇED raporunda da bulunmaktadır. Ancak, ÇED Olumlu kararının ilan edildiği 06.03.2018 tarihli Nihai ÇED raporunda 3335692 Erişim numaralı ruhsat sahası yerine 3360209 erişim numaralı ruhsat sahasından söz edilmektedir. Bu durumda Alpu TES projesinde hammadde olarak kullanılacak maddenin hangi kömür ocağından temin edileceği hususundaki belirsizlik ortaya çıkmaktadır.

Kamu yararı kararı bulunmayan söz konusu alanın tarım arazisi dışında herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değildir. Sırf bu bakımdan dahi bu alanın enerji üretim alanı olarak belirlendiği  projeye ilişkin verilen dava konusu ÇED olumlu kararının iptali gerekmektedir.

Raporda santralin tarımsal üretime vereceği zarar bazı cümlelerle kabul edilmekte ancak bir hesabı yapılmamıştır.

Havaya karışan oksidatif maddeler flor, klor, hidrokarbonlar ve toz halindeki partiküller, ağır metaller çevredeki ağaçlar, otlar ve diğer bitkiler üzerinde birikmektedir. Bu da bitkilerin yavaş yavaş ölümü demektir. Bununla birlikte termik santral atıkları ve atmosferlik kirleticileri ile bulaşmış ot ve ağaç filizleri ile beslenen mera hayvanları, ahır-ağıl hayvanlarında gelişme bozukluğu, et ve süt verimlerinde azalma ani ölüm vakaları artacak, hayvancılık zarar görecektir. Yaban kuşları ve ot yiyen diğer yaban havyanlar da aynı şekilde zarar görecektir.

Termik santrallerde; soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanılmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadır. Özellikle atıkların ne kadar işlemden geçirilirse geçirilsin çevre kirliliğine yol açması kaçınılmazdır. Kirlenmiş sularla yapılan sulama veya yağış ile toz ve asitlerin doğrudan toprağa ulaşması, ağır metallerin ve diğer zehir etkisi yapan metallerin miktarlarının artması toprağın çoraklaşmasına, bitki köklerinin zehirlenmesine sebep olarak çiplık bitki yetişmeyen geniş alanların oluşmasına yol açacaktır. Baca gazları ve toplama alınlarında biriken atık bünyesinde bulunan ağır metaller radyoaktif maddeler ve diğer kirleticiler yağmur suları ile taban suyuna, akan yüzey suları ile derelere ve  nihai olarak Porsuk'a karışacaktır.

Termik santral, kül deposu ve yeraltı madenciliğinin yapılacağı sahanın kuzey batısında aktif fay hatları bulunmaktadır. Yine Termik Santral binasının yakınında aktif fay olarak MTO tarafından tanımlanan faylar bulunmaktadır. Projede bu hususta ayrıntılı inceleme yer almamaktadır. Hem Termik Santral sahasında hem de B-Sektöründe bir depremin yeraltında oluşturacağı etkiler araştırılmamıştır. Nihai ÇED Raporunda 1956 Eskişehir Depremi büyüklük değeri M-6.1 olarak belirtilmiştir. Oysa söz konusu depremin Richter ölçüsüne göre büyüklük değeri M-6.4'dür. Bu iki değer arasında büyük fark bulunmakla birlikte yapılan projelerin M-6.4 yerine M-6.1 olarak alınması risk taşımaktadır.

ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACI BULUNMAKMAMAKTIDIR

Bugün mevcut olan ülkemiz elektrik kurulu gücü, TEİAŞ'ın hazırlamış olduğu 10 yıllık talep tahmin raporunda belirlenen 2026 yılı ihtiyaç olan tepe güçten bile fazladır. Ayrıca 2017 Temmuz ayı itibarı ile lisans almış ve inşaatına başlanmış 26 500MW elektrik üretim tesisi vardır. Bu tesislerle birlikte arz fazlası kurulu güç açısından çok daha yüksek düzeylere çıkmaktadır. Kurulu güçteki bu arz fazlası aynı zamanda üretim fazlası oluşmasına da sebep olmuştur. 2017 yılı elektrik tüketimin 289 milyar kwh civarında olmuş ve 296 milyar kwh civarındaki üretim tüketimi rahatlıkla karşılamıştır.

Dolayısı ile dava konusu karara ilişkin projenin gerçekleştirilmesinde elektrik ihtiyacının karşılanması açısından ihtiyaç bulunmamaktadır ve yapılması bir kamu yararı sağlamayacaktır.

Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Akif Aladağ, açılan dava ve içeriği ile ilgili bilgi verdi. Dr. Aladağ, "Alpu-Tepebaşı Termik Santralında toplum yararı kriterleri kanıtlanmamıştır bu nedenle bu santralın yapılması toplum açısından uygun değildir. Alpu-Tepebaşı Termik santralının yaratacağı toplumsal maliyet gözetildiğinde, elde edilecek kamusal bir fayda bulunmadığı görülmektedir. Kamu kararı taşımayan bir yatırımın, çevre açısından yaratacağı sakıncalar tümüyle toplumsal zarar olarak karşımıza çıkacaktır ve bu durum karşısında ÇED olumlu kararının hukuka uygunluk taşımayacağı da açıktır. Bu bakımdan daa konusu işlemin amaç unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerekeceği de açıktır.

Her ne kadar İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda ÇED davaları için ivedi yargılama usulü öngörülmüşse de  her geçen gün yaklaşan bu doğal felaketin önüne geçmek için bir an öce yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkan yardımcısı Melih Savaş'da, termik santralin köylere ve köylülere vereceği zararlarının yanısıra ÇED raporunun çelişkileri konusunda bilgi verdi.