KAMU-TOPLUM YARARINI SAVUNMAYA VE ÖZERK DEMOKRATİK YAPIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Evrensel Gazetesi'ne meslek kuruluşları yasasının değiştirilmesi girişimi hakkında yazdı.

Kamu-Toplum Yararını Savunmaya ve Özerk Demokratik Yapımızı Korumaya Devam Edeceğiz

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

AKP iktidarının TMMOB ve bağlı Odalarına yönelik girişimleri, 2007 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nun “Meslek Kuruluşları Üzerine Araştırma ve İnceleme Raporu” ile birlikte başladı. DDK’nin bu raporu ile Liberal Düşünce Topluluğunun 2010-2012 yıllarında hazırladığı üç ayrı rapor aynı anlayış ve ideolojik siyasi kurguya dayanmaktadır. Bunların hepsinde neoliberal bir hedef olan kamu yararının tasfiyesi ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dayanağı olan Anayasa’nın 135. maddesinin değiştirilmesi açıkça talep ediliyordu. Yine o raporlar doğrultusunda şimdi yapılmaya çalışılan özetle şudur: TMMOB ve bağlı Odaların üye çoğunluğuna dayalı seçim sistemi ile özerk demokratik idari/örgütsel yapılarının değiştirilerek yandaşlarına yer açılması ve rant talanının önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Böylesi bir değişikliğin kamusal üretim, hizmet ve denetim alanlarının tasfiyesi ve kamu idari yapısındaki neoliberal piyasacı otoriter dönüşümlerle doğrudan bağlantılı olduğu çok açıktır.

Kamusal alanı üretimden hizmet ve denetimlere varıncaya dek tasfiyeye çalışan iktidarın kurgusu, liberal çevrelerin alternatif örgütlenme formu olarak önerdiği “sivil toplum kuruluşu yapıları” projeksiyonu ile uyumludur. Örgütlerimizi bu yönde dönüştürme çabası, totaliter ve rantçı bir yönetim anlayışıyla yapılmak isteniyor. Odalarımız ve TMMOB ise halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikim ve hizmetlerin sermaye güçlerine peşkeş çekilmesine karşı mücadele eden; demokrasi, laiklik, bilim ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadeleyi eğilip bükülmeden sürdüren demokratik mesleki kitle örgütleridir. Bu mücadelemizin iktidara özellikle serbestleştirme ve özelleştirmelerde, kent-kır, doğal çevre, arazi, taşınmaz vb. rantlar konusunda engel oluşturduğu bilinmektedir. TMMOB’nin kamu-toplum çıkarları ile bilimi ve tekniği esas alan sömürü-rant karşıtı işleyiş ve çizgisini tasfiye girişimleri, sürekli olarak bu nedenle gündeme geliyor. Öyle ki AKP iktidarının meslek alanlarımızla ilgili yasa ve yönetmelik değiştirme girişimi olmayan yıl neredeyse yoktur. Üzerimizde Anayasa ve hukuka aykırı ve otoriter tarzda bir vesayet oluşturmak için, “idari ve mali denetime” yönelik birçok girişimde bulunuldu. 2017 Anayasa değişikliğiyle de DDK’nin görevleri arasına kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine yönelik “idari soruşturma” yetkisi eklendi.

TMMOB Yasası değişikliği girişimlerinin önemli hedeflerinden biri yok edilmek istenen kamusal mesleki denetim yetkilerimizdir. Oysa Mesleki Denetim vazgeçilemez bir kamu hizmetidir. Bu denetim “mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak” ilkelerine dayanmaktadır. Bu çerçevede uyguladığımız mesleki denetim; mesleklerimizin rant odaklı kullanılmasını önlemek için en önemli denetim mekanizmasıdır. Bu denetim ile projelerin yetkili Mühendis ve Mimarlarca yapıldığı kontrol edilmektedir. Bu yetkinin kaldırılması hem ODA/ÜYE ilişkisinin yok edilmesi hem de projelerin işin ehli olmayan insanlarca yapılması anlamına geliyor. Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle bırakalım yetkili olmayan mühendis/mimarları, sahte mimar ve mühendisler türemiştir. Sonuçta proje kalitelerinin düşmesiyle kaybeden ülkemiz, halkımız ve büyük gelir kayıpları yaşayarak bu alanı bırakmak zorunda kalan üyelerimiz olmuştur.

Halkın can ve mal güvenliğini içeren her alan kamusal denetim konusudur ve bu iş kamu kurumları ya da bu niteliği olan kurumlar eliyle yürütülmelidir. Odamız bu anlayışla teknik ekipmanların, asansörlerin periyodik muayenelerini yapmakta ve bu işin ehil insanlarca yapılmasını temin için Eğitim ve Belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Odamızın meslek alanları arasında yer alan konularda işçi sağlığı ve iş güvenliği eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları/cinayetleri, deprem tahribatı ve yapı denetimi, tren ve yüksek hızlı tren kazaları, çevre tahribatı, fabrika/tesis yangınları, otobüs yangınları, okul servis araçları, hastanelerin ve büyük mekanların/tesislerin havalandırma/tesisat sistemleri, LPG’li araçlar, asansörler gibi birçok konuda kamusal denetim dışlanmakta ve meslek örgütlerinin işlevleri ile birlikte geriletilmeye çalışılmaktadır.

Odamız ve TMMOB ise toplumsal yaşamın her alanıyla bağlantısı bulunan meslek alanlarımızda halkçı kamucu politikaları savunmaktadır. Bu vesileyle, birkaç gün önce yayınladığımız ve başlangıcından bugüne Türkiye’deki serbestleştirme ve özelleştirme sürecini de irdeleyen “TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Kamusal Üretim, Kamusal Hizmet, Kamusal Denetim Savunusu ve Serbestleştirme-Özelleştirmelere Karşı Mücadelesi Oda Raporu”muzun bütün meslek alanlarımızda yürüttüğümüz mesleki demokratik mücadeleyi özetle sergilediğni belirtmek isterim.

Kısaca AKP iktidarı neoliberal ideoloji ve rant düzeninin düşman bellediği kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları ile yerinden yönetime dayalı özerk meslek kuruluşu hüviyetimizi dönüştürerek yok etmek istiyor. Ama bizler örgütlü toplumu savunmaya ve mesleki demokratik kitle örgütü hüviyetimizi korumaya devam edeceğiz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak yaşanan sanayisizleşme ve dış girdiye bağımlı fason üretime, tarımdaki gerilemeye, emek düşmanı çalışma rejimine, mühendislik disiplinlerinin itibarsızlaştırılması ve işlevsizleştirilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasinin, laikliğin, hukukun tasfiyesi ile paralel olarak gündeme gelen iktidar uygulamaları ve yasamızı değitirme girişimine karşı onurlu bir şekilde direnmeye devam edeceğiz. Odamızın örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri ile TMMOB’mizi geleceğe taşıyacak ve bu demokratik mevzileri halkımızın çıkarları doğrultusunda korumaya, doğru bildiklerimizi söylemeye kararlılıkla devam edeceğiz.