MEKANİK TESİSAT FENNİ MESULİYET HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA
MÜHENDİSLERİ ODASI MEKANİK TESİSAT FENNİ
MESULİYET HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mekanik tesisat fenni mesuliyet hizmetlerinin nitelikli, yapıların onaylı proje ve ekleri ile yapı ruhsatı ve eklerinde belirtilen koşullara, ilgili kanun, imar planı, yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenen serbest müşavirlik veya mühendislik hizmetlerine ve asgari ücretlerine uygun olarak yürütülmesi,  teknik uygulama hizmetine ilişkin ilişkilerin tanımlanması, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi, fenni mesuliyet hizmetinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasınca mesleki denetiminin yapılması ve sicil kayıtlarının tutulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yapı ve bölgelerde inşa edilecek olan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatta fenni mesuliyet hizmeti olarak tanımlanan makina mühendisleri tarafından gerçekleştirilen mekanik tesisat fenni mesuliyet hizmetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asgari ücret: Her türlü makina mühendisliği hizmetlerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca yapılabilmesi için TMMOB ve bağlı odalarca tespit ve ilan olunan ve 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin beşinci fıkrası uygulamalarına da esas en az ücretleri,
b) Birim maliyet (BM): Yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), ilgili Bakanlık tarafından her yıl mühendislik mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetlerini,
c) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ç) Fenni mesul (FM): Fenni mesuliyet hizmetini yerine getiren serbest mühendisi,
d) Fenni mesuliyet defteri: Yapı mahallinde bulundurulması zorunlu ve korunması şantiye şefinin veya FM’lerin ortak sorumluluğunda olan FM’nin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirirken gerekli gördüğü öneri ve uyarılarını yazdığı Oda tarafından onaylanan defteri,
e) Fenni mesuliyet hizmeti (FMH): Yapı ve tesislerin üretiminde serbest mühendislerce üretilen onaylı projelerde belirtilen mekanik tesisat hizmetlerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası mevzuatı ve standartları ile Türkiye’de geçerli diğer standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını işin devamı süresince periyodik olarak mekanik tesisata ilişkin her aşamada yerinde kontrol edilmesi ve kayıtlarının tutulması, teknik zorunluluklar dışında onaylı projeye ve şartnameye uygun işçilik, teçhizat, eleman ve malzeme kullanılmasının sağlanması, uygun olmayan durumlarda işvereni uyaran raporlar hazırlanarak işverene sunulması, uygunsuzlukların düzeltilmemesi halinde durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi ile ilgili serbest mühendislik hizmetlerini,
f) Fenni mesuliyet hizmeti süresi: Yapım sözleşmesinde aksi bir hüküm yoksa yapı ruhsatı ile yapı kullanma izninin alındığı tarih arasındaki dönemi,
g) Hizmet bölümü oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını,
ğ) Hizmet dalı oranı (HDO): Yapının toplam proje tutarı içindeki hizmet dallarının oranını,
h) İdare: Mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için Belediyeler, bu alan dışında kalan alanlarda Valilikleri,
ı) İhtisas katsayısı (İK): Her Odanın ihtisasının özelliklerine uygun olarak belirleyeceği katsayıyı,
i) İş bitirme belgesi: Mesleki kontrollük ve fenni mesuliyet görevlerini üstlenen FM’nin talebi halinde, yapı kullanma izin başvurusundan önce Oda tarafından düzenlenen belgeyi,
j) İşveren: Bir serbest mühendislik veya müşavirlik bürosuna, müşavirlik veya serbest mühendislik yaptırmak için sözleşme yapan özel veya kamu tüzel kişileri ile gerçek kişileri,
k) Mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet  sicil durum belgesi: Fenni mesul ve yapıyla ilgili bilgilerin bulunduğu, fenni mesuliyet hizmeti başlangıcında FM’lerin Oda biriminden aldıkları belgeyi,
l) Mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet sözleşmesi: Mekanik tesisat hizmetinin gerçekleşeceği yapının yeri ve özelliklerinin, proje müelliflerinin, fenni mesuliyet hizmet süresi, bedeli ve ödeme koşullarının, fenni mesuliyet aşamaları, fenni mesullerin yetki ve sorumlulukları, fenni mesuliyetin sona ermesi ve anlaşmazlıkların çözümünün tanımlandığı, fenni mesul ile iş sahibi/işveren arasında imzalanan, nüshaları fenni mesul, işveren/iş sahibi ve Odada bulunan, sureti Oda tarafından belirlenerek internet sayfasından yayımlanan sözleşmeyi,
m) Mesleki denetim: FM’lerin birbirleriyle ve işveren ile olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hâkim kılınması, meslek disiplininin ve etiğinin korunması ve FM’lerce yapılan FMH’nin standart ve ilgili mevzuata uygun olarak uyum ve işbirliği içinde yürütülmesi için, yapılan FMH’nin bu Yönetmelik kurallarına, Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretlere ve standartlara uygunluğunun, Odanın görevlendirdiği yetkili mühendisler tarafından incelenmesi ve bunların Oda tarafından kayıtlarının tutulmasını,
n)  Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını,
o) Proje müellifi: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre, tasarladığı projenin müelliflik hakkını kazanmış eser sahibi serbest mühendisleri,
ö) Serbest mühendis (SM): Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak mühendislik hizmetlerinden birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli veya ortak ve benzeri bağlantı içinde yapan mühendisi,
p) Serbest mühendislik hizmetleri (SMH): Sadece serbest mühendislerin yapmaya yetkili olduğu araştırma, etüt, tasarım, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili mühendislik hizmetlerini,
r) Sınıf ücret oranı: Yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısını,
s) Şantiye şefi: Yapım işlerini yapı sahibi veya yüklenici adına, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile yapı yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına ya da iş sürecinin zorunlu kıldığı sağlık ve güvenlik önlemlerini almak ve uygulatmakla yükümlü olan, FM’lerin teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlü mühendis veya mimarı,
ş) Yapı sahibi: Yüklenici kişi veya kuruluşlara iş yaptıran, yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
t) Yöre katsayısı (d) : Yöre şart ve özelliklerine göre, % 60’tan az olmamak koşuluyla Oda tarafından belirlenen katsayıyı,
u) Yüklenici: Bir sözleşme kapsamında yapıları, proje ve ekleri ile yapı izin belgesi koşullarına, ilgili mevzuat hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak inşa etme ve nitelikli, sağlıklı, dayanıklı olarak tamamlama yükümlülüğünde olan kişi veya kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fenni Mesulün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Fenni mesulün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Fenni mesulün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) FM, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm FMH’de ve yapacağı hizmet sözleşmesinde; mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili mevzuat ve borçlar hukuku hükümleri çerçevesinde mesleki etik ve davranış kurallarına uygun olarak, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konulmuş şartnameler ve belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine ve bu Yönetmelik hükümlerine uyarak yerine getirmekle yükümlüdür. FM, FMH’yiüstlendiği yapının şantiye şefliğini ve yükleniciliğini üstlenemez.
b) FM, FMH’yi üstlendiği yapının, yapı ruhsatı ve eklerine, onaylı proje ve hesaplarına uygun olarak sözleşme veya teknik şartnameye göre işin gerektirdiği periyodik kontrolleri yapar. İnşaat imalatı sırasında tesisatın gerektirdiği her safhada yerinde kontrol ve denetim gerçekleştirir.
c) İnşaatın kamunun ve yapı sahibinin yararına ekonomik, sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak yapılmasını sağlar.
ç) FM, iş yerinde proje ve Oda tarafından meslek denetimi gerçekleştirmek üzere verilen fenni mesuliyet defterini bulundurur. Bu defter her yapı için ayrı düzenlenir ve ilgili idarece onaylanır. İmalat sırasında tesisata ilişkin kontrol ve denetimler her aşamada rapor halinde deftere yazılır. FM, Oda tarafından mesleki denetim kapsamında yapılacak kontrollerde işyerinde bulunarak kontrol görevlilerine gerekli bilgiyi verir.
d) FM, yapıda kullanılan mekanik tesisatla ilgili her türlü malzemenin ve imalatın onaylı projeye, standart ve şartnamelere uygunluğunu kontrol eder. Uygunsuzluk durumunda işverenden bunun düzeltilmesini ister. Teknik zorunluluklar nedeniyle projelerde değişiklikler varsa, değişiklik projelerinin hazırlanıp verilmesini işverenden talep eder.
e) FM yapının, işçilik, teçhizat, eleman ve malzemelerin uygun kalite ve kapasitede olmasını sağlar, tesisatta kullanılacak her türlü teçhizat ve armatürün seçiminde işverene yardımcı olur, işverenin projeye, standartlara, şartnamelere ve talimatlara aykırı yaptırdığı işleri üç gün içerisinde yazı ile ilgili idareye ve Odaya bildirir.
f) FM, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri büro tescil belgesini almış olmak ve üzerinde fenni mesullük görevi bulunduğu sürece her yıl yenilemek zorundadır. FM’nin, mesleki yeterliliği için Odanın öngördüğü eğitimleri almış olması gerekir.
g) FM, inşaatta uzmanlık alanıyla ilgili her konuyu ve imalatı bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek ve gerekirse kanuni şartları yerine getirmekle yükümlüdür. FM, yapının inşaatı sürecinde özel durumlarda kendisine yapılan çağrıya mücbir sebepler haricinde 48 saat içinde yanıt vermek zorundadır.
ğ) FM, görevini kanuni zorunluluklar dışında devredemez, vekaleten yaptıramaz.
h) FM’nin esas görevi, inşaatı yapı ruhsatı ve eklerine ile onaylı proje ve hesaplarına uygun olarak yapılmasını denetlemektir. Bu nedenle yapı sahibine, çalışanlara, üçüncü şahıslara, kamu kuruluşlarına ve inşaat izni veren ilgili idareye karşı yapıda meydana gelen ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kaza veya hasarlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz ve sorumluluk üstlenmez. Bu sorumluluk yapı sahibine, yükleniciye ve şantiye şefine aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fenni Mesuliyet Hizmet Aşamaları, Bedeli, Süresi, Sınırı ve
Yapımı İşinin Durdurulması
Fenni mesuliyet hizmetinin aşamaları
MADDE 6 – (1) FM’lerin inşaat süresince şu aşamalarda kontrol yapması zorunludur.
a) Temel atılma aşamasında; temel atılırken yapılması gerekli kuru ve yaş rögarlar, pis su ve temiz su boruları, ısıtma ve soğutma boru ve kanalları ve benzerinin proje ve tekniğe uygunluğunu kontrol eder.
b) Sıva altı boru ve kanalların döşenmesi aşamasında; tüm yapıda, duvarda, ara döşemelerde, döşenen asma tavan içinde, pis su, temiz su ve ısıtma boruları ile hava kanallarını kontrol eder. Sızdırmazlık ve basınç testleri yapar. Isı yalıtım projesine uygun yalıtımın yapıldığını kontrol eder.
c) Sıva üstü montaj aşamasında; her türlü tesisat cihazının tabana, duvarlara, asma tavana, borulara ve benzerinin montajının projeye uygunluk ve işçilik açısından kontrollerini yapar.
ç) Genel kontrollerde; mekanik tesisat ile ilgili olarak binada kaliteli malzeme kullanımı işçilik ve montajı tek tek kontrol ederek projeye, tekniğe, standartlara, şartnamelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını denetler.
(2) FM’ler yaptıkları denetimi her aşamasında rapor halinde fenni mesuliyet defterine işler.
(3) FM’ler fenni mesuliyet görevlerini üstlenirken yapacakları sözleşmede işvereni yukarıda belirtilen kontrol aşamalarında kendisine haber vermesi konusunda uyarır. Ancak işverenin haber vermemesi FMH’nin yerine getirilmemesi için mazeret sayılmaz.
Fenni mesuliyet hizmet bedeli
MADDE 7 – (1) SMM yapılacak olan fenni mesuliyet hizmet bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
 
Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama
MADDE 8 – (1) FMH’nin aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması durumunda bu Yönetmeliğe göre bulunacak fenni mesuliyet ücretinin, bütün uygulamalar için %100’ü ödenir.
Fenni mesuliyet hizmetinin süresi
MADDE 9 – (1) FM’nin görevleri, yapı sahibi ile imzalanan sözleşmede aksi bir hüküm yoksa Odadan alınan mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet sicil durum belgesi ve yapı ruhsatının imzalandığı tarihte başlar. Zorunlu nedenler ile işe başlama gecikirse FM, bu durumu mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet defterine kaydeder ve ilgili idareye ve Oda birimine yazılı olarak bilgi verir.
(2) FM’nin görev bitiş tarihi, aksine bir hüküm yoksa, yapı ile ilgili iş bitim belgesini imzalayıp Odaya onaylattıktan sonra yapı kullanma izninin alındığı tarihtir. Yapım süresinin sözleşme süresini aşması durumunda,  FM ilgili Oda birimine yazılı olarak başvurur, Bu durumda Oda ek sözleşme düzenlenmesini ister, Oda ek süre için yeni bir mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet sicil durum belgesi düzenleyerek ilgili idareye bildirir.
(3) FMH sözleşmesinin yenilenmesi durumunda, aşağıdaki belgeler istenir.
a) Yapıya ilişkin mülkiyet belgesi.
b) Yeni mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet sözleşmesi.
c) Yapı ruhsatı.
ç) Yapının, o andaki durumunu gösteren, tespit tutanağı.
(4) FM’nin değişmesi durumunda, yapının o andaki durumunu gösteren tespit tutanağının; yeni ve eski mesuller tarafından, birlikte düzenlenerek imzalanması gerekir.
(5) Fenni mesuliyet hizmet sürelerinin, iş programı ile aynı olması gerekir. Bu süreler sözleşme ile belirlenir. Aşağıda yer alan Tablo-1, bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda örnek alınacak süreleri gösterir.
 
     
 
(6) İnşaat, Tablo-1’de belirtilen süre içinde bitirilmediği takdirde, o yılın tarifesinden hesaplanan toplam bedelin süreye bölünmesi ile bulunan aylık ücret, uzayan sürede FM’ye aylık olarak ödenir.
(7) İnşaat ihale edilmişse, yüklenicinin sözleşmesinde yazılı inşaat süresi esas alınır. FM, inşaat süresinin uzamasında sorumlu tutulamaz.
(8) Kat alanı 1000 m2'den fazla yapılarda, kat alanının her 100 m2 artması durumunda, tabloda belirtilen sürelere, bir ay ilave edilir.
(9) Kat adedi on iki kattan fazla yapılarda, artan her kat için, tabloda belirtilen sürelere, bir ay ilave edilir.
Üstlenilebilecek fenni mesuliyet hizmetleri sınırı
MADDE 10 – (1) FM, ilgili mevzuatta belirlenen, yapı alanı/yapı adedi gibi, üst sınırdan daha fazla inşaatın, fenni mesuliyet hizmetini veya şantiye şefliğini aynı anda üstlenemez. Üzerinde başka fenni mesuliyet hizmeti bulunmamak koşulu ile bu miktarları aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu koşul aranmaz.
Yapım işinin geçici bir süre durdurulması
MADDE 11 – (1) İnşaat; iklim koşulları, yapı yasağı ya da zorunlu nedenlerle geçici bir süre durdurulursa durum yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve FM’ye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda fenni mesuliyet hizmet süresi devam eder ancak FM’ye durdurulan süreye karşılık gelen fenni mesuliyet hizmeti ücreti ödenmez.
(2) İnşaat, iklim koşulları ya da zorunlu nedenlere dayanmadan yapı sahibinin kendi isteği ile herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulursa, durum ilgili idareye ve FM’ye yazılı olarak bildirilir. İnşaatın geçici bir süre durdurulması durumunda, fenni mesuliyet hizmet süresi devam eder ve bu süre içerisinde fenni mesuliyet hizmetleri ücretleri kendisine ödenir.
(3) İnşaatın herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulduğu önceden FM’ye ve ilgili idareye yazılı olarak bildirilmediği takdirde inşaatın geçici olarak durdurulduğu süre fenni mesulün hizmet süresinden sayılır.
(4) İnşaatın herhangi bir nedenle geçici bir süre durdurulması nedeniyle yapım süresinin sözleşme süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede, FM ücreti hizmetin yapıldığı yılın tarifelerinden hesaplanarak ödenir.
(5) İnşaatın geçici olarak durdurulduğu üç aylık sürenin sonunda inşaat yeniden başlamaz ise FM’ninsözleşmesini fesih hakkı doğar. Sözleşmenin feshi durumunda FM’nin yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir.
Yapım işinin süresiz durdurulması
MADDE 12 – (1) Yapı sahibi inşaatın süresiz olarak durdurulduğunu FM’e ve ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra yedi işgünü içinde FM görevinden istifa eder ve sözleşmesi fesholur.
(2) Birinci fıkradaki durumda, FM’nin yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. Ayrıca sözleşmede belirtilen işin tamamına ait bedelin bu ödemeden sonraki miktarının %30'u, inşaatın durdurulduğu yılın asgari ücret tarifelerine göre hesaplanarak bir ay içerisinde FM’ye ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fenni Mesulün İstifası ve Görevden Alınması
Fenni mesulün istifası
MADDE 13 – (1) FM geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. FM aşağıda belirtilen hallerde görevinden istifa edebilir:
a) Fenni mesuliyet hizmetini yürütemeyeceği 15 inci maddede tarif edilen uygulama alanı dışına yerleşmesi.
b) Çalışma statüsünün değişmesi.
c) Mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi.
ç) Yazılı uyarılarına rağmen, yapı sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzelttirmemekte ısrar etmesi.
d) Askere gitme veya seferberlik, olağanüstü hal veya doğal afetler nedeniyle görevini yapamaması.
e) İşveren/İş sahibinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması.
(2) FM, geçerli bir gerekçe ile istifa eder ise görevin bırakıldığı tarihe kadar yapılan işlere ait sorumlulukları devam eder. Bu durumda, FM yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir.
(3) FM’nin görevinden istifa etmesi durumunda; inşaatın o andaki durumunu belirleyen tespit tutanağı düzenlemesi ve yapı sahibine, ilgili idareye ve Odanın ilgili birimine yazılı bildirimde bulunması zorunludur.
(4)  FM’nin istifası Odanın ve ilgili idarenin onayı ile yürürlüğe girer.
Fenni mesulün görevden alınması
MADDE 14 – (1) FM, şartnameye ve ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği fenni mesuliyet hizmetini gereğince yapmaması, yapımı geciktirmesi nedeniyle yapı sahibi ve yükleniciyi maddi kayıplara uğratması ve bu durumun ilgili Oda birimi tarafından da tespiti ve onayından sonra ilgili idarenin kabulü ile FM yapı sahibi tarafından görevinden alınabilir. Bu durumda; yapı sahibi, Odanın da onayı ile yeni bir FM’yi yedi işgünü içinde görevlendirir.
(2) FM, birinci fıkradaki gerekçelerle veya herhangi bir nedenle Oda tarafından meslekten men cezası alması halinde FM görevi ilgili şube yönetim kurulu kararıyla sona erdirilir ve bu durum ilgililere yazı ile bildirilir. Bu durumda, FM’nin yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama alanı
MADDE 15 – (1) FM’nin yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi zorunludur. Farklı bir ilde FMH üstlenilebilmesi için; ilgili idarenin ve Oda biriminin de uygun görmesi, yapı yeri ile FM’nin işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.
Özel durumlar
MADDE 16 – (1) Odanın her hangi bir biriminde FM görevini üstlenecek yeterli sayıda serbest mühendis yoksa; birimin bağlı bulunduğu şube tarafından ve ilgili idarenin onayıyla o birime 200 km' ye kadar uzaklıkta bir birimden bu görevi üstlenebilecek bir  serbest mühendise  mekanik tesisat hizmetleri fenni mesuliyet  sicil durum belgesi düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.