TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YETERLİLİK BELGESİ YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

01. AMAÇ 
Bu Yönetmelik‘in amacı, Türkiye‘de üretilen sanayi yarı mamül veya mamullerinin istenilen nitelikte yapılmasını desteklemektir.

02. KAPSAM
Bu Yönetmelik, Makina Mühendisliği uğraşı alanına giren sanayi, yarı mamul ve mamülleri ile ilgili imalat işlerini kapsar. Diğer mühendislik alanlarını ilgilendiren işlere ait Yeterlik Belgesi incelemesi uzman temin edilerek, bu Yönetmelik kapsamına alınabilir. Aşağıdaki maddelerde, imalat işleri "iş" kelimesi ile tanımlanacaktır.

03. YETERLİK BELGESİ VERİLME KOŞULLARI VE YÜRÜRLÜK SÜRESİ
Yeterlik Belgesi, imalatçının yapabileceğini ileri sürdüğü işler için verilir. Süresi, belgenin verildiği tarihten başlayarak bir (1) yıldır. Bu maddede gösterilen iş, başka bir özel veya tüzel kişi ile ortaklaşa yapılabileceği bildirilmişse, bunlara yapılmış olan yazılı anlaşma aranır ve bu ortaklık Yeterlik Belgesi‘ne yazılır.
03.01. Yeterlik Belgesi, yapılan başvuru üzerine, Oda Merkezi‘nde Kalite ve Yeterlik Belgesi Ana Komisyonu, Şubelerde ise Şube Yönetim Kurulunca atanan bilirkişi tarafından yapılacak inceleme sonucunda, Kalite ve Yeterlik Belgesi Ana Komisyonu‘nun teklifi üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı‘nca verilir.
03.02. Yeterlik Belgesi, Madde 07‘de yazılı esaslara göre yapılacak inceleme sonunda, hazırlanan rapora dayanılarak verilir.
03.03. Yeterlik Belgesi istemleri, inceleme yapılmasına olanak veya gerek bulunmazsa, geri çevrilebilir.
03.04. Yeterlik Belgesi incelemesi için, işin niteliğine göre;

· Teknik bilgi yeterliği,

· Teknik döküman yeterliği,

· Takım, alet, tezgah vs. yeterliği,

· Teknik personel yeterliği,

· Gerek görülecek diğer yeterlikler aranarak yapılır.

03.05. Merkez‘de Kalite ve Yeterlik Belgesi Ana Komisyonu, Şubelerde Şube Yönetim Kurulu, her işin özelliğine göre belirli bir süre saptar, gerektiğinde bu süre uzatılabilir.
04. YETERLİK BELGESİ ALANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yeterlik Belgesi alan, belgenin yürürlük süresi içinde ve belgenin içeriği ile sınırlı olarak, böyle bir belgeyi taşıdığını her türlü yayım yoluyla duyurma, referans olarak gösterme hakkını taşır. Bu Yönetmelik‘te sözü edilen işler için verilecek olan Yeterlik Belgesi, Kalite Belgesi anlamına gelmez ve işin kalite durumunu tanımlamaz.
04.01. Yeterlik Belgesi almak üzere başvuranlar, Madde 05‘de yazılı eseslara göre yapılacak inceleme için gerekli bütün kolaylığı göstermek ve istenilen bilgileri vermek zorundadırlar.
04.02. Yeterlik Belgesi verilmiş olması, belgeyi alanın kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer şartnamelerin yüklediği sorumluluktan kurtaramaz.
04.03. Yeterlik Belgesi istemleri, yazılı olarak cevaplandırılır.
04.04. Yapılacak inceleme için, Kalite ve Yeterlik Belgesi Ana Komisyonu‘nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onaylayacağı esaslara göre ücret alınır. Yenileme incelemelerinde, süresi içinde istemiş olmak koşuluyla, yürürlükte olan ücret üzerinde yüzde yirmibeş (%25) indirim yapılır.
04.05. Yeterlik Belgesi‘nin yürürlük süresi içinde, Oda gerekli görürse, ara kontroller yapar. Bu kontroller için ücret alınmaz.

05. YAPILACAK İŞLEMLER
Yeterlik Belgesi istemi için Oda Merkezi, Şube veya İl/İlçe Temsilciliklerinden alınacak Yeterlik Belgesi isteme formlarından üç (3) kopya doldurularak verilir. Formlarda sorulan hususların, tam olarak ceveplandırılması gerekir.
05.01. Yeterlik Belgesi yenilenmesi için, belgenin süresinin dolmasından iki (2) ay önce, Yeterlik Belgesi isteme formlarından üç (3) kopya doldurularak verilir.
05.02. Yeterlik Belgesi için yapılacak incelemede verilen ve Yeterlik Belgesi isteme formlarında yazılı bulunan, açıklanmasında sakınca görülen bilgileri taşıyan bütün belgeler, Oda‘ca saklanır.
05.03. Bu Yönetmelik, Oda Kalite Belgesi Yönetmeliği ile tamamlanır.
05.04. Mamülleri için Yeterlik Belgesi isteyen firma, bu Yönetmelik hükümlerini aynen kabul eder.
05.05. Bu Yönetmelik hükümleri Oda 22. Genel Kurulu‘nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Eski yönetmelik hükümleri, bu tarihten itibaren geçerli değildir. Bu Yönetmelik, Oda Tüzüğü ve Oda Örgüt Kuruluş Görev Yetki Yönetmeliği‘nde 35. Dönem Oda Genel Kurulu‘nda yapılan değişikliklere göre, Oda Yönetim Kurulu‘nun 26.12.94 tarihli, 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.
05.06. Bu Yönetmelik hükümleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

- Bu Yönetmelik 22. dönemde yürürlüğe girmiştir. 5. Dönem Oda Genel Kurulu‘nda yapılan değişikliklere göre, Oda Yönetim Kurulu‘nun 26.12.94 tarihli, 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.