TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24591

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

  

Amaç

Madde - Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine da­yanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilme­si ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinîn sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin meslek alanlarına yönelik, top­lumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasa­rım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme gibi uzmanlık gerektiren Makine, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hizmetleri için uzman üyelerin saptanması ve belgelendirilmesi kurallarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte;

a)   Belge: Uzman mühendis belgesi ve/veya mühendis yetki belgesi,

b)  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası: ODA,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasına bağ Şu-

be: Şube;

d) Oda Yönetim Kurulu: OYK, olarak tanımlanmıştır.

Uzmanlık Konuları ve Uzmanlık Konularının Belirlenmesi

Madde 5 - Oda mühendislik dalları öğrenim programları, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulama alanlarını, mesleki bilimsel geliş­meleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün veya hizmet­lerde kamu yararına meslekî denetimin sağlanması konusunda uzmanlık konularını ve uz­manlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğini belirler ve üyelerine duyurur.

 Uzmanlık Konuları ile  İlgili Belgelendirme

 Madde 6 - Belgelendirme esasları aşağıda sayılmıştır.

              a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve belge alma koşullarını sağlayan ve­ya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir.

 b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, OYK belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu üyelerin kazanılmış haklarını göz önünde bulundurur.

c)  Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır,

 

d)  Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

 e) Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir,

f)  Belge iptalinde Oda Ana Yönetmeliğinin 46 ncı maddesindeki hususlar geçerlidir.

  g) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Belge Sicil Dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur, onayları işlenir. Ayrıca her Şubede, benzer dosyalarda Şubeye bağlı mühendislerin sicilleri tutulur.

  ğ) (Ek:R.G.-13/2/2009-27140)  Belge vize ve yenileme işlemi yaptırmak isteyen belge sahibi bir yıllık dönem içerisinde uzmanlık konularına göre belirli miktarda kredi toplamak zorundadır. Krediler, mesleki faaliyet, meslek içi eğitim, mesleki etkinlik ve akademik unvan ve benzeri alanlara göre verilir. Kredi miktarları ve kredilendirme kriterleri OYK tarafından belirlenir. Dönem sonunda belirlenen miktarda kredi toplayamayan belge sahibinin belgesine vize ve yenileme işlemi yapılamaz.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.