ÜLKEMİZE, KENTİMİZE, MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

ÜLKEMİZE , KENTİMİZE , MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ…

 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) , 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası gereğince kurulan bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan TMMOB Ana önetmeliği`nin "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" başlıklı  3. Maddesinin (b) bendine göre; …Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak" Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları arasında sayılmıştır.

Ülkemizin yer altı ve yer üstü tüm doğal varlıkları ve tarihi ve kültürel zenginlikleri tüm yurttaşların ve insanlığın ortak değeridir. Bu açıdan Akkuyu`da yapılacak Nükleer Santral`de teknik, bilimsel ve doğal kaynakların işletilmesi de ulusal çıkarlarımız  ve meslek alanımız içinde olması nedeniyle kamu niteliğindeki meslek odamızın kuruluş amaçları açısından toplumsal yarar açısından dikkatle izlenmesi ve karşı çıkılması gereken çok önemli bir yatırımdır.

Bu yönüyle, uzmanlık ve meslek alanımızı ilgilendiren bu nükleer santralin ve reaktörlerinin , bilimsel ve teknolojik olarak ülkemize ve doğal yaşam alanlarımıza zararları hakkında doğru bilgilendirme yapılmamıştır.

 Konuyla ilgili çeşitli yasa maddelerinde de belirtildiği gibi

Anayasa`nın 17. maddesinde ".. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.." Anayasa`nın 56/2 maddesi de "...çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir...". denilmektedir.

 "Çevre Kanunu 30.madde: " Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tüzelkişiler, idari makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler." denilmektedir.

Çevre Kanunu`nun "İlkeler" başlıklı bölümünde 26.04.2006 tarihli değişiklikle 3.maddesine Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve  kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.

b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar.

e) Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür

denilmektedir.

Çevre Kanunu`nun "Çevrenin korunması" başlıklı bölümündeki madde 9`da: "Çevrenin korunması amacıyla; Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir." denilmektedir.

Bu kapsamda 13 haziran 2016 tarihinde saat 14:00`da Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde oylamaya sunulacak 1/50.000 ölçekli Büyükşehir Çevre düzeni planına dahil edilmek istenene nükleer santralin ;

1)     Milli enerji sistemi olmaması
2)     Atıkların ülkemizde bertaraf edilmesi
3)     Satınalma bedelinin çok yüksek olması
4)     Uygulanacak teknolojinin daha önce yarı denenmiş ve sorunlar yaşanmış olması
5)     Deniz suyunu ısıtmasından kaynaklanan deniz ekolojisinin bozulması
6)     Santral merkezinde ana görevlerde yerli teknik personel çalıştırmayarak teknolojinin öğrenilmesi ve denetlenmesinin önüne geçilmesi
7)     Devreye girmesi düşünülen 2025 tarihine artık çağdışı bir enerji olması

gibi birçok sebepten dolayı Nükleer Santral `in plana işlenmemesi, ülkemize, kentimize ,mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına tüm üyelerimizi ve yakınlarını 13 Haziran saat: 14.00`de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre  Merkezine davet ediyoruz.

ÜLKEMİZE , KENTİMİZE , MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ…(10.06.2016)

 
                TMMOB

Makine Mühendisleri Odası

             Mersin Şubesi

            Yönetim Kurulu