Kongre Hakkında

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 3-5 Mayıs 2007 tarihinde Ankara‘da yapılacak olan Uluslararası Doğalgaz Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KONGRESİ
3-5 MAYIS 2007,ANKARA

A. GİRİŞ
Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı vb. üstünlükleri ile 1980‘li yılların sonundan itibaren Türkiye enerji sektörüne giren doğal gaza talep, hızla artmıştır. Doğal gazın ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında 522 milyon m³ düzeyinde olan doğal gaz tüketimi, 18 yıl içinde 51,5 kat artışla 2005‘te 26.865 milyon m³‘e ulaşmıştır. 2006 yılı için EPDK‘nın tüketim tahmini 30.121 Mm3tür.Doğal gazın kentlerde ve sanayide kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra,yeni tesis edilecek santrallerde yakıt olarak kullanılmasıyla,doğal gaz talebinin daha da artacağı ve 2010 yılında 43 297,2015 yılında 53 616,2020‘de ise 62 468 milyon m3‘e ulaşacağı BOTAŞ‘ça tahmin edilmektedir.Yoğun tüketim miktarlarına karşın halen ülkemizde faal bir doğal gaz depolama tesisi bulunmamaktadır. Doğal gaz tüketim artışındaki en büyük etken, elektrik enerjisi üretiminin yaygın bir biçimde doğal gaza dayandırılmasıdır. Bunun ana nedeni ise hatalı ve abartılı doğalgaz talep tahminleri sonucunda Türkiye‘nin imzaladığı gaz alım anlaşmalarıdır. Bu yöndeki politikalara karşı, Odamız ve diğer meslek odalarının yönelttiği öneri ve eleştiriler, TMMOB ve bağlı Odalar ile Devlet Planlama Teşkilatı‘nın gaz talep tahminlerinin abartıldığı, doğal gaza dayalı yeni enerji santrallerine ihtiyaç olmadığı yolundaki uyarıları da dikkate alınmamıştır.İthal ettiği doğal gazın %65‘lere varan kısmını elektrik üretiminde kullanan,elektrik üretiminin %45‘lere varan kısmını doğal gaza dayandıran ülkemizde, bugün, doğal gaza bağımlılığın sonucu olarak yaşanan maliyet artışına bağlı enerji krizlerinde öncelikli olarak özel sektörün doğal gaz yakıtlı santrallerinde elektrik üretimini durdurmaları, krizleri derinleştirmektedir.Türkiye, halen mevcut ve öngörülen tüketim miktarlarının üzerinde alım sözleşmeleriyle, alınan gazın parasını nakit ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, "Al ya da Öde" yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.Öte yanda,mevcut doğal gaz anlaşmalarının bir bölümünün süreleri 2010 yılında sona ermektedir.Bu durumda,Rusya‘ya olan bağımlılığının azaltılması,arz kaynaklarının Mısır ,Türkmenistan vb. projelerle çeşitlendirilmesi,yurt içinde doğal gaz aramalarının ve üretiminin arttırılması,fazla gaz arzının Avrupa‘ya ihraç edilmesi vb. politika ve uygulamalar gündemdedir. 9 Şubat 1990 tarih ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılmasında tekel konumuna getirilen BOTAŞ‘ın, 2 Mayıs 2001 tarihinde yasalaşan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu konumu sona ermiştir. 2001 yılında IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda "15 günde 15 yasa" aceleciliği ile çıkarılan yasalardan biri olan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre 2009 yılına kadar BOTAŞ‘ın alım sözleşmelerinin her yıl % 10‘unun ihale yoluyla özel kuruluşlara devredilmesi öngörülmektedir. Böylece doğal gaz ithalatındaki kamu tekeli özel sektöre ve piyasaya devredilmiş olacaktır. Şu ana kadar yapılan ihalelerle kentsel doğal gaz dağıtımı ve satışında,az sayıda grup etkin olmuştur. Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla, EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı kentlerde, "Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisansları"nı ihale etmektedir. İhalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli olarak en düşük bedeli teklif eden şirketlere, 30 yıllık süreyle ihale kapsamı kentte(kentlerde) kentsel doğal gaz dağıtım lisansı verilmektedir. Bazı şirketler ihaleleri sıfır hizmet amortisman bedeli ve abone bağlantı bedeli ile kazanmıştır.Bu ilk bakışta kullanıcı yararına gözükmektedir.Ancak,sekiz yıl boyunca satın aldığı gazı müşterilere karsız satacak olan ve abonelerden bağlantı bedeli almayacak olan bu kentsel gaz şirketlerinin,yatırım ve işletme giderlerini nasıl karşılayacağı merak konusudur.Sekiz yıl boyunca sürekli zarar edecek bir işletmenin,bir süre sonra bu durumu gerekçe gösterip,sözleşme değişikliği vb. talepler öne sürüp-sürmeyeceği,zarar ettiği gerekçesiyle yatırımı durdurmaya ve geciktirmeye yönelmesi halinde ne tür önlemler alınabileceği vb. sorular da yanıt beklemektedir. Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerinin tümü için geçerli olacak, ülke çapında zorunlu uygulaması olan İç Tesisat, Servis hattı, Şebeke Yapım ve Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşüm Şartnameleri yoktur. Bu durumda, her kent ve şirketin uygulamaları farklı olabilmektedir. Bu düzensizliğin bir an önce giderilmesi ve ülke çapında geçerli olacak yapım şartnameleri ve uygulama birliğinin tesis zorunludur. Makina Mühendisleri Odası bugüne değin, "Doğal gazla ilgili kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını, bilgilerin yaygınlaşmasını, herkesçe erişilebilir ve kullanılabilir olmasının sağlanmasını,doğal gaz temin politikalarının belirlenmesinde kapalı kapılar ardındaki gizli diplomasi yerine, ilgili tüm kesimlerin katılacağı ulusal strateji belirlenmesi çabalarına ağırlık verilmesi." görüşlerini savunmuştur.Odamız bu anlayışla, bilginin paylaşılması,sorunların belirlenmesi,tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Uluslar arası Doğalgaz Kongresi‘ni düzenleme kararı almıştır. Kongre‘de :

· Türkiye‘nin Doğal Gaz Temin Politika ve Uygulamaları

- Dünyada doğal gaz kaynaklarının durumu,temin politikaları
- Mevcut doğal gaz temin anlaşmalarının değerlendirilmesi
- Yeni doğal gaz temin politikaları ve anlaşmaları
- Transit boru hatları ve doğal gazın üçüncü ülkelere satışı

· Türkiye Doğal Gaz Tüketimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi,Düzenleyici Mevzuat ve Denetim

- Kentsel Kullanım Uygulamaları - Sanayide Doğal Gaz Kullanımı
- Türkiye Sanayinin Doğal Gaz Sektörüne Yönelik İmalat Faaliyetleri
- Elektrik Üretimi İçin Doğal Gaz Kullanımı
- Diğer Kullanım Alanları Ana başlıkları altında yukarıda sözü edilen strateji,politika ve uygulamaların ve bunlarla ilgili düzenleyici mevzuatın ve denetim çalışmalarının, ilgili tüm tarafların katılımıyla ayrıntılı bir şekilde tartışılması, sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi öngörülmektedir.