Merkezi ısıtma sistemleri sadece kağıt üzerinde var

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Antalya Şubesi

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya'da, Kepez ve Büyükşehir Belediye meclislerinde alınan ve 2 bin metrekare üzerindeki binalar için uygulanan merkezi ısıtma sistemi zorunluluğunu 15 bin metrekareye çıkaran kararın kanunu hiçe saydığını, yanlıştan dönülmediği takdirde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

 

KEPEZ BELEDİYESİ’ NİN 05.09.2022 TARİH ve 232 SAYILI KARARI

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ NİN 10.10.2022 TARİH ve 919 SAYILI KARARI

 

 

Kepez Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 232 nolu kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarında uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindedir” hükmüne dayanılarak Kepez ilçesi genelinde, ruhsata ilişkin işlemlere yönelik tanımlara ilişkin plan notlarına birçok maddenin eklendiği ve binalara merkezi ısıtma sistem kurulumu zorunluluğu için; 

 

“Yapı ruhsatına esas her bir blok için toplam kullanım alanının 10.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.”

 

şeklinde bir plan notunun oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

 

Kepez Belediyesi tarafından alınan bu karar Antalya Büyükşehir Belediyesinin 10.10.2022 tarih ve 919 nolu kararında “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.10.2022 tarihli raporu doğrultusunda;

 

Yapı ruhsatına esas her bir blok için toplam kullanım alanının 15.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.”

 

 

şeklinde yine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Meslek alanımızı ilgilendiren alınan bu kararın son derece hatalı olduğu görüşündeyiz. Kaldı ki Antalya için son derece önemli bir konunun, konu kapsamındaki meslek odasına hiç danışılmadan sadece 54 meclis üyesinin katılım gösterdiği bir toplantıda alınmış olması da son derece üzücüdür. 

 

Merkezi ısıtma sistemi yapılması için zorunlu olan 2 bin m2 kullanım alanı 2007 yılında çıkan “Enerji Verimliliği” kanunu gereği uygulamaya giren “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliği kapsamındadır ve değiştirilemez. Hiçbir belediye meclis kararının kanun kapsamındaki yaptırımları aşamayacağını düşünmekteyiz, bu nedenle bu yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi gerekmektedir.

 

2007 yılında çıkan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 7. maddesinde “Toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansına ilişkin usûl ve esaslar,  Türk Standartları Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapı kullanma izni verilmez.” denmektedir.

 

Bu kapsamda çıkartılan “Bina Enerji Performansı” yönetmeliğinin 3. Maddesi de söz konusu bu yönetmeliğin “Enerji Verimliliği” kanunun açıklanan bu 7. maddesine dayandığını ifade etmektedir.

 

“Bina Enerji Performansı” yönetmeliğinin 13. Maddesinin 3. bendinde de açıkça;

 

 “Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2 bin m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.”

 

hükmü mevcuttur.

 

 

Mevzuat bu kadar açıkken alınan Belediye Meclis Kararları ile merkezi ısıtma sistemi için zorunlu kullanım alanının önce 10 bin sonra da 15 bin m2 ye çekilmesi hukuken de yanlış olacaktır. Alınacak kararların kanun maddesini aşmaması gereklidir. Bu kapsamda da kanunen de zorunlu olan 2 bin m2 sınır değeri muhakkak dikkate alınmalıdır.    

 

Belediyelerimizin öncülüğünde iklim krizinin ve neden olduğu afetlerin sıklıkla tartışıldığı bir ortamda, krize neden olan olgunun yakıt kökenli karbon salınımları olduğu bu denli bilinirken, enerji kullanımında verimsizliği ön plan çıkaracak bu şekilde bir kararın alınması da önemli bir çelişkidir. Dünya enerjiyi verimli kullanmak için şehir ısıtmaya yönlenmektedir. Binalarda ısıtma kaynaklı verimliliğin yükselmesi, zararlı emisyonların azaltılması için merkezi ısıtma sistemleri önem arz etmektedir. Merkezi ısıtmayı cazip hale getirmek, gider paylaşımındaki zorlukları aşmak için gerekli pay ölçerli sistem ve ilgili mevzuatı da mevcuttur. Hal böyle iken Belediyelerimizin enerji verimliliği ve emisyonlar kapsamında haklımızı doğru yönlendirmesi beklenirken merkezi ısıtma sistemleri kapsamında alınan bu kararın hem teknik hem de hukuksal açıdan yanlış olduğunu ve karşısında olacağımızı bildirmek isteriz.

 

Alınan bu hatalı kararın ivedilikle revize edilmesi için hem Belediyelerimize hem de konunun doğrudan muhatabı ÇevreŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ na çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca kararın alındığı tarihten günümüze kadar, alınan bu hatalı karar kapsamında bir projelendirme yapıldıysa, gerekli tadilat projelerinin hızla yapılmasının da takipçisi olacağımız gibi tüm süreci gerekirse yargıya taşıma konusunda da kararlıyız.