Oda Tanıtım

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

MMO, Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK), Akredite Deney Laboratuvarı (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı (KALMEM), Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Eğitim Merkezi, 5 Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM) ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayımız Şubat 2022 tarihinde 122.314’e ulaşmıştır. Bugüne kadar Oda’ya kayıt yaptırmış olan yabancı üye sayısı toplam 323’dür.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde  toplamaktadır.

Makina Mühendisleri Odası her yıl artan üye sayısı ve faaliyetleriyle bugün TMMOB çatısı altında üye sayısı açısından en büyük ve en aktif üye tabanına sahip Odadır. Günümüz değişen koşullarına göre kendisini yapılandıran Odamız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında örgütlü bir güç olmayı sürdürmektedir.

2022 yılı itibariyle 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu, Asansör Onaylanmış Kuruluşu, Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Meslek İçi Eğitim Merkezi, 4 Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Araç Tespit Merkezleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayımız Şubat 2022 tarihinde 122.314’e ulaşmıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere Odamızın kuruluş amaçları arasında; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde aktif bir organizasyon olarak MMO, 67 yıllık geçmişinde ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü etkinliklerle demokratik mesleki kitle örgütü olarak Türkiye‘de etkin bir kuruluştur.

MMO’NUN KURULUŞ AMAÇLARI

- Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

- Yurdun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,

- Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak,

- Meslek alanlarıyla ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,

- Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak,

- Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “uzmanlık sicil dosyaları” tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,

- Meslek alanlarıyla ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

- Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemektir.

ODA’YA ÜYELİK

Makina Mühendisleri Odası’na yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sistemleri, Otomotiv, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Makina ve İmalat ile Raylı Sistemler Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerden (ya da TMMOB Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde) mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili mühendisler üye olabilir.

1982 Anayasası'nın 135. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların üyeliği isteğe bırakılmıştır. Bu kapsam dışındaki mesleğini icra eden tüm mühendislerin çalışabilmesi için Oda’ya üye olması zorunludur.

Kayıt yaptıran üyelerimize verilen kimlik belgesinin her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Oda’ya kayıt ve kimlik yenileme için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1. T.C. Uyruklu Yurt İçi ve Yurt Dışı Mezunlarının Kayıt Koşulları

 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi

(Noter veya Oda onaylı)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

(Noter veya Oda onaylı)

 • 4 adet fotoğraf

 • Kayıt ücreti ve aidat

 • Yurt dışı mezunları için YÖK’ten denklik belgesi ayrıca diplomanın Türkçe çevirisi

 • Kimlik ücreti

2. Yabancı Uyruklu Mühendislerin Kayıt Koşulları

Yabancı uyruklu mühendislerin üyelik kayıtları, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen koşul ve belgelerle yapılmaktadır.

ODA ORGANLARI

Oda Genel Kurulu: Oda Genel Kurulu iki yılda bir toplanır. Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden ve doğal delegelerden (Bir önceki dönem TMMOB Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurulu ile Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri) oluşur. Yapılan seçimlerde, Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, TMMOB Genel Kurulu delegeleri asıl ve yedek üyeleriyle birlikte TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), TMMOB Denetleme Kurulu için bir (1) ve Yüksek Onur Kurulu için bir (1) aday seçilir.

Oda Yönetim Kurulu: 7 asıl 7 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşur. Oda amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapar.

Oda Onur Kurulu: 5 asıl 5 yedek olmak üzere 10 kişiden oluşur. Üyeler hakkında disiplin kovuşturmalarını yapar.

Oda Denetleme Kurulu: 15 asıl 15 yedek olmak üzere 30 kişiden oluşur. Oda örgütünün hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri belli dönemlerde inceleyerek raporlar hazırlar.

Oda Danışma Kurulu: TMMOB, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları ve Meslek Dalı Ana Komisyonları Üyeleri, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda Uzmanlık Komisyonu Üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda merkezi ve şubelerin çalışmalarını gözden geçirir, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

ODA KOMİSYONLARI

Oda Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla uzmanlık komisyonları kurulmaktadır. Komisyonlar sürekli ve süreli olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Sürekli komisyonlar yönetmelikleri gereği her dönem, süreli komisyonlarsa Oda Yönetim Kurulu Çalışma Programı doğrultusunda belli süreler için kurulmaktadır. Güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara göre yeni komisyonlar kurulabilmektedir.

Meslek Dalı Ana Komisyonları: Makina mühendisleri dışındaki üyelerimizin arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deneyimin oluşturulması, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmaktadır. Mevcut meslek dalı ana komisyonları aşağıda verilmiştir:

 • Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK)

 • Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (UHUM MEDAK)

Yayın Komisyonları: Odamızca basılan süreli yayınlarla ilgili yayın politikalarını oluşturmak, yayın programını ve dergi içeriğini belirlemek ve gelen makalelerle ilgili ön değerlendirme yapmak üzere kurulmaktadır. Bu komisyonlar Yayın Kurullarını içermektedir.

 • Mühendis ve Makina Dergisi Yayın Komisyonu

 • Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Komisyonu

 • Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Komisyonu

 • Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Komisyonu

 • Genel Yayın Planlama Eşgüdüm Komisyonu

Süreli Komisyonlar, Çalışma Grupları ve Kurullar

Oda çalışmalarını yaşama geçirmek üzere Oda uzmanlık alanları ve üye sorunlarıyla ilgili gereksinimler doğrultusunda aşağıdaki komisyonlar kurulmaktadır. Şubelerin önerdiği, konusunda uzman kişilerden oluşan komisyonlar, ilgili oldukları alanlarda programlarını oluşturarak çalışmalarını yürütmektedirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

 • Öğrenci Üye Komisyonu

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

 • Mekanik Tesisat Komisyonu

 • Asansör Komisyonu

 • AİTM, LPG-CNG Komisyonu

 • Yapı Denetim Komisyonu

 • SMM Komisyonu

 • Makina Tasarım ve İmalat Komisyonu

 • Enerji Çalışma Grubu

 • Sanayi Çalışma Grubu

 • MİEM Çalışma Grubu

 

EĞİTİMLER/KURSLAR/SEMİNERLER

Teknoloji, yüksek ivmeli gelişimiyle üretim sürecinde var olan bileşenlerin, kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Artan bilgi birikimine hızla ulaşmak, edinilen deneyimleri paylaşmak ve üretim süreçlerinde değerlendirmek için sürekli bir eğitim şarttır. Odamız tüm çalışmalarında kamu yararının korunması, mesleğin ve meslektaş gelişiminin sağlanması ve tüm mesleki hizmetlerin uzman üyelerimizce verilmesi temel yaklaşımıyla, gelişen ve değişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak mesleki yeterliliklerin sürekli eğitimlerle desteklenmesini zorunlu görmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde kurduğu Eğitim Birimi aracılığıyla kurslar düzenlemektedir.

Eğitim Birimi Kapsamında Verilen Eğitimler ve Mühendis Yetkilendirme Kursları:

 1. MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
 • Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • LPG Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimleri
 • Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
 • Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
 1. AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
 • Akışkan Gücü (Hidrolik) Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 1. ARAÇ PROJELENDİRME EĞİTİMLERİ
 • Araç Projelendirme Temel Eğitim
 • Araç Üst Yapı Tadilatı Eğitimi
 • Araç Alt Yapı Tadilatı Eğitimi
 • Araç Projelendirme (Martoy/Tip Onay Seri/Münferit İmalat-İthalat) Eğitimi
 • Araç Projelendirme (Tortoy/Tip Onay Seri/Münferit İmalat-İthalat) Eğitimi
 • Araç Projelendirme (Motoy/Tip Onay Seri/Münferit İmalat-İthalat) Eğitimi
 • Araçların Lpg’ye Dönüşümü Eğitimi
 • Araçların Cng’ye Dönüşümü Eğitimi
 • Araçların Lng’ye Dönüşümü Eğitimi
 1. ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
 • Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
 • Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
 • Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi
 1. BİLİRKİŞİLİK KURSLARI
 • Temel Bilirkişilik Kursu
 • Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimi
 • İş Kazaları Bilirkişilik Eğitimi
 • Makina Değerleme Bilirkişilik Eğitimi
 • Yangın Bilirkişilik Eğitimi
 1. ENERJİ EĞİTİMLERİ
 • Enerji Yöneticisi Eğitimi (Modül 1 ve Modül 2)
 • Enerji Yöneticisi (Etüt-Proje) Eğitimi
 • Jeotermal Enerjisi Santrali Temel Eğitimi
 • Rüzgâr Enerjisi Santrali Temel Eğitimi
 • Hidroelektrik Enerji Santrali Temel Eğitimi
 • Güneş Enerjisi Temel Eğitimi
 • Biyokütle’den Enerji Üretimi Temel Eğitimi
 1. KAYNAK VE TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ
 • Gözle Muayene Seviye I Eğitimleri
 • Gözle Muayene Seviye II Eğitimleri
 • Ultrasonik Muayene Seviye I Eğitimler
 • Ultrasonik Muayene Seviye II Eğitimleri
 • Penetrant Muayenesi Seviye I Eğitimleri
 • Penetrant Muayenesi Seviye II Eğitimleri
 • Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye I Eğitimleri
 • Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye II Eğitimleri
 • Tahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğitimi
 • NDT Yöntemleri ve Uygulamaları Eğitimi
 • Kaynakların Gözle Muayenesi ve Değerlendirilmesi
 • Mühendislere Yönelik Temel Kaynak Eğitimi
 • Kaynak Koordinasyonu Personeli Eğitimi
 1. PERİYODİK KONTROL EĞİTİMLERİ
 • Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
 • Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Ateşle Temas Eden Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Endüstriyel Araçlar Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Kren Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Kaldırma Platformları ve Lift Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Yürüyen Merdiven-Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
 • Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitimi
 • Bacaların Periyodik Kontrolü Uygulamalı Eğitimi
 1. PLANLAMA VE YATIRIM HİZMETLERİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
 • Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme
 • Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Kursu
 1. LPG SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMLERİ
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (Mühendislere Yönelik)
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (Mühendis Olmayanlara Yönelik)
 • LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitimi
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanları İçin)
 1. İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
 • Yalın Üretim ve Yönetimi Sertifikasyon Programı
 •  Üretim Planlama Sertifikasyon Programı
 • "Kurumsal Satın alma Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi Sertifikasyon Programı"
 1. YÖNETİM SİSTEMLERİ STANDARTLARI EĞİTİMLERİ
 • Proje Yönetimi Sertifika Programı
 • Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyon Programı
 •  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyon Programı
 • Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyon Program
 • Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyon Programı
 • Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyon Programı
 • Mühendisler İçin Temel Mali ve Finans Yönetimi Sertifikasyon programı
 • Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi Sertifikasyon Programı
 • Mühendislik Ekibi Yönetimi Sertifikasyon Programı
 1. BİLGİSAYAR KURSLARI
 • AUTOCAD 2 Boyut Eğitimi
 • REVIT MEP Eğitimi
 • CATIA Eğitimi
 • SOLIDWORKS 3B Tasarım Eğitimi
 • SOLIDCAM BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT EĞİTİMİ
 • FLUENT & FLOWVISION Eğitimi
 • ANSYS MECHANICAL Eğitimi
 • PYTHON İle Programlama Eğitimi
 • EXCEL MACRO VE VBA Eğitimi
 1. GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE TOLERANSLANDIRMA EĞİTİMİ
 2. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
 3. BAKIM MÜHENDİSİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
 4. İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
 5. MEKANİK TESİSATTA TİTREŞİM VE SİSMİK KORUMA EĞİTİMİ

Çevrim içi eğitimler:

Son yıllara kadar eğitim çalışmalarının tüm şube etkinlik alanlarında yüz yüze yapılmasını ve teorik eğitimlerin yanısıra pratiklerle beslenmesine önem vererek gerçekleştirmeyi önemseyen Odamız, pandemi koşullarında zorunlu olarak online eğitim çalışmalarına geçiş yapmış,  kısa sürede  adaptasyon sürecini tamamlayarak eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. Çevrim içi eğitimlere başlangıçta sıcak bakmasak da üyelerimizden gelen olumlu dönüşler, günümüzde teknolojinin olanaklarıyla kişilerin bulundukları yerden eğitimlere dahil olmalarının sağladığı kolaylık bir seçenek olarak eğitim/öğrenim süreçlerinde değerlendirilmesini de gerekli kılmış ve bu alanda eğitim öğrenim sistemlerini geliştirilmesi de önemli hale gelmiştir.

Bu anlamda dünyada ve ülkemizde de günün ihtiyaçları çerçevesinde deneyimlenmiş başarılı örneklere de rastlanmaktadır. Yine dünyada ve ülkemizde sınav ve belgelendirme çalışmaları eğitim süreçlerinden ayrı olarak gerçekleştirilen sistemlerle yapılmaktadır.  Böylesi bir durumun Odamızda da gerekliliği ve uygulanması konusu değerlendirilmesi gereken bir husus olarak önümüzde durmaktadır.

Üye gereksinim ve taleplerinden yola çıkarak örgüt içerisinde ‘zamandan ve mekandan bağımsız’ olarak eğitim/öğrenim konusu gündeme gelmiş, bu konuda yürüttüğümüz Makina Öğrenme Merkezi eğitim platformu üyelerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. 

Öğrenme Merkezi

Üye gereksinim ve taleplerinden yola çıkarak örgüt içerisinde ‘zamandan ve mekandan bağımsız olarak katılımcının ve eğitmenin bir sınıfa gelme zorunluluğu olmadan bilgisayar teknolojileri aracılığıyla eğitim ve öğrenim görmesi’ konusu Oda eğitim faaliyetleri kapsamında gündeme alınarak değerlendirilmiş ve İstanbul Şubemiz yürütücülüğünde çalışmaları tamamlanan Odamız Makina Öğrenme Merkezi 2022 yılı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

Makina Öğrenme Merkezi, eğitim ve mesleki bilgilere, alanında uzman eğitmenler tarafından özenle hazırlanmış içerikler ile birlikte üyelerimize erişim imkânı sağlamaktadır. Çok fazla eğitimin yer aldığı ve alacağı Makina Öğrenme Merkezi eğitim platformu üyelerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir.

Gün geçtikçe çalışmaları çeşitlendirilen ve geliştirilen Makina Öğrenme Merkezi’nde günümüz itibariyle 36 eğitim kategorisinde 200’ den fazla uzman eğitmen, 300’den fazla eğitim/serfitika programı bulunmaktadır.

Öğrenme Merkezi hakkında detaylı bilgi için;
https://ogrenmemerkezi.com/

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM)

Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin; Merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve Kaynak Mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirmesi için; ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM” kurulmuştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, aşağıda belirtilen eğitim, sınav, belgelendirme ile test ve muayenelerini kapsar. Bu eğitim, sınav, belgelendirme, test ve muayeneler, KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir.

 • Kaynakçı Eğitim ve Sınavları (MYK-ISO),
 • Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitim ve Sınavları,
 • Tahribatsız Muayene Elemanı Eğitim ve Sınavları,
 • Tahribatsız Muayene Eğitimleri,
 • Tahribatlı Muayene Eğitim ve Sınavları,
 • Kaynak İnspektörlüğü-Teknikerliği Eğitim ve Sınavları,
 • Kaynak Mühendisliği Eğitim ve Sınavları,
 • Mühendislere yönelik Kaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri,
 • Malzeme Teknolojisi Eğitimleri,
 • API Eğitim ve Sınavları.
 • Kaynak Test ve Kontrolleri,
 • İmalat Kontrolleri (proje, saha kontrolleri, vb.),
 • Tahribatsız Muayene Hizmetleri,
 • Yorulma Test ve Analizleri,
 • Bilgisayar Destekli Kontroller
 • Çelik Yapı Denetimleri (EN 1090, EN 15635, vb.),
 • Kaynaklı ve Malzeme Teknolojisi Belgelendirme Faaliyetleri (WPQR, vb.),
 • Tahribatlı Muayene Hizmetleri,

Uygulamalı Eğitim Merkezleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezleri, mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan uzmanlık alanlarında gerek mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle test ve muayenelerin; Merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve katılımcıların vasıflandırılması ve belgelendirmesi için Uygulamalı Eğitim Merkezleri kurulmuştur.

Enerji Verimliliği Uygulamalı Eğitim Merkezleri- KOCAELİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezinde;

 • Enerji Yöneticisi,
 • Sanayi Etüt Proje,
 • Bina Etüt Proje

eğitimleri yapılmakta olup, eğitimlerde ilgili eğitim üniteleri kullanılmaktadır.

Eğitim Üniteleri 

 • Buhar Kazanı ve Buhar Tesisatları
 • Endüstriyel Fırın
 • Basınçlı Hava
 • Pompa Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri
 • Soğutma Sistemleri
 • Aydınlatma ve Kompanzasyon Sistemleri
 • Isıtma Tesisatları
 • Isı Geri Kazanımlı Bina Havalandırma Tesisatları
 • Bina Konfor Şartlandırma Sistemleri
 • Isı Pompası
 • Güneş Enerjisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezimizde, Enerji Yöneticisi ve Etüd Proje Eğitimlerinin  yanı sıra, mühendislere ve ara teknik elemanlara yönelik olarak;

 • Enerji Yönetimi ve Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Odakları
 • Enerji Verimliliği ve Yönetimi
 • Buhar Kazanları ve Enerji Verimliliği
 • Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği
 • Pompa Sistemleri ve Enerji Verimliliği
 • Soğutma Sistemleri ve Enerji Verimliliği
 • Basınçlı Hava Sistemleri ve Enerji Verimliliği
 • Aydınlatma, Otomatik Kontrol, Kompanzasyon Sistemleri ve Enerji Verimliliği

vb. konularında uygulamalı eğitimler verilebilmektedir.

Bakım Personeli Uygulamalı Eğitim Merkezi (BAKIM UEM – KOCAELİ)

Kaynakçı/Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmeleri kapsamında faaliyetine başlayan BAKIM UEM, Bakım Mühendisi ve Bakım Personeli Yetiştirme Eğitim Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde eğitimler Mühendislere ve ara teknik elemanlara yönelik verilebilmektedir.

Eğitimler

 • Cıvatalı Bağlantılarda Sıkılık (Torklama) Eğitimi
 • Pompalar  (Teori – İşletme – Bakım)
 • Döner Ekipmanlarda Kaplin Ayarı
 • Rulmanlar ve Yataklar
 • Sızdırmazlık Elemanları
 • Vanalar
 • Emniyet Vanaları
 • Aktarma Organları
 • Yağlar ve Yağlama Teknikleri
 • Koruyucu ve Kestirimci Bakım
 • Mekanik Vibrasyon Eğitimi
 • Basınçlı Hava Sistemleri (Kompresörler)
 • Soğutma Sistemleri
 • Pnömatik Sistem ve Arızaları
 • Hidrolik Sistem ve Arızaları
 • Buhar Türbinleri ve Çevrimleri
 • Gaz Türbinleri ve Çevrimleri
 • Buhar Tesisatları ve Ekipmanları, Kondens Tekniği
 • Isı Değiştiricileri (Eşanjörler) Tipleri, Bakım ve Testleri
 • Ölçme ve Kontrol
 • Temel Elektrik ve Elektrik Sistemlerinin Bakımları
 • Otomatik Kontrol
 • Temel İş Güvenliği / Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Eğitimi
 • Yangınla Mücadele ve Yangın Söndürme Sistemleri Eğitimi
 • Bakımın Tarihçesi, Yasal Mevzuat ve Sorumluluklar
 • Bakım Yönetim Sistemleri
 • Malzeme ve Standartları
 • Bakımda Maliyet Analizi
 • LPG Yetkili Personel/Ara Teknik Eleman Eğitimi

Uygulamalı Eğitim Merkezi - ADANA

11 Ağustos 2015 tarihinde Adana’da kurulan Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde mühendislere yönelik hidrolik-pnömatik eğitimleri, ara teknik elemanlara yönelik hidrolik-pnömatik ve kaynak eğitimleri verilmektedir.

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi –İSTANBUL

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde mühendislere yönelik Asansör Periyodik Kontrol Uygulama, Uygulamalı kaynak eğitimleri, Uygulamalı Asansör eğitimleri, Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Uygulama eğitimleri düzenlenmektedir.

Ayrıca mekanik tesisat uygulama eğitimleri ve mekanik tesisat eğitimleri için çalışmalar devam etmektedir.

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezinin, Kartal ilçesinde tesis edilmesi hedeflenen Makina Fabrika - Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı bünyesinde yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUMLAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, örgütsel birikimi ile meslek alanlarına yönelik onlarca konu başlığında ülkemizin dört bir yanında Kongre, Kurultay ve Sempozyum etkinlikleri düzenleyerek kamuoyu önüne çıkmaktadır. Bu etkinliklerimizde yaratılan özgür platformlarda konunun tarafları bir araya gelerek bilginin erişim ve paylaşım olanakları ortaya konulmakta, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler aktarılmakta, meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçekleri tanımlanmakta, sorunlar tespit edilmekte ve çözüm yolları önerilmektedir. Geçmişten bugüne gelenekselleşen etkinliklerimiz şunlardır:

- TMMOB Sanayi Kongresi

- Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

- Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

- Öğrenci Üye Kurultayı

- Asansör Sempozyumu ve Sergisi

- Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

- Enerji Verimliliği Kongresi

- Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

- Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi

- Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Sergisi

- Kaynak Teknolojileri, Ulusal Kongresi ve Sergisi

- Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

www.mmo.org.tr/etkinlikler

YAYINLAR

Makina Mühendisleri Odası’nın yayın çalışmaları süreli yayınlar ve kitap yayınları olmak üzere iki ana başlıkta sürdürülmektedir.

1. Süreli Yayınlar

“Mühendis ve Makina", "Mühendis ve Makina- Güncel”, “Endüstri Mühendisliği”, “Tesisat Mühendisliği” dergileri düzenli periyotlarda yayımlanmakta ve aidatlarını ödeyen üyelerimize üç dergiden tercih ettikleri bir tanesi ücretsiz olarak gönderilmektedir. Süreli yayınlarımızda hem mesleki-teknik gelişmeler hem de Oda çalışmaları ve politikaları üyelerimize aktarılmaktadır. Tüm dergilerimizde yayınlanan makaleler yayın politikamız gereğince konunun uzmanı hakemlerce değerlendirilmektedir. Dergilerimiz, Oda web sayfamızdan ücretsiz olarak takip edilebilir.

Mühendis ve Makina” ile “Mühendis ve Makina Güncel” Dergileri

Ortalama 25.000 baskı sayısı ve 60 yıldır süren yayın hayatıyla ülkemizde alanında tek olan “Mühendis ve Makina” dergisi, içeriğiyle her zaman kendini yenileyen bir dergi olma çabasındadır. Bu amaçla dergi, 2017 yılından itibaren tasarım açısından yenilenen, içerik açısından zenginleştirilen “Mühendis ve Makina-Güncel” ve “Mühendis ve Makina” isimleriyle, iki ayrı dergi olarak yayım hayatına devam etmektedir. “Mühendis ve Makina” dergisinde üniversitelerden, bilimsel-teknik araştırma yapan kurum ve kuruluşlardan gelen makalelere yer verilirken, “Mühendis ve Makina-Güncel”de otomotiv, sanayi, işçi sağlığı ve güvenliği, üretim, enerji gibi konuları içeren sektörün ihtiyaç duyduğu bilgilere yönelik metinlere, uluslararası geçerliliği olan dergilerden alınan çevirilere, Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim-seminer, kongre, kurultay ve sempozyumlarla ilgili haberlere, mühendislikle ilgili röportajlara yer verilecektir. Her zaman olduğu gibi yeni yayın yılında da her iki dergi, ilgili sektörleri, akademisyenleri ve öğrencileri, uzman yazar kadrolarının titiz çalışmaları ile okuyucusuyla buluşturacaktır. Mühendis ve Makina dergisi EBSCO veri tabanında taranmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası diğer veri tabanlarında taranması için ilgili kurumlara başvurulmuştur.

www.mmo.org.tr/muhendismakina

Endüstri Mühendisliği Dergisi

5500 baskı sayısıyla 1989 yılından beri 3 aylık periyotlarla yayınlanan dergimizde, endüstri ve işletme mühendisliği uzmanlık alanlarındaki makaleler yer almaktadır. Endüstri Mühendisliği dergisi EBSCO veri tabanında taranmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası diğer veri tabanlarında taranması için ilgili kurumlara başvurulmuştur.

www.mmo.org.tr/endustri

Tesisat Mühendisliği Dergisi

Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri 6000 baskı sayısı ile 2 aylık periyotlarla çıkarılmakta olan dergimiz; bu alandaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle ilgili haberler, Oda çalışmaları ve duyurularını içermekte; tesisat alanında çalışan üyelerimiz arasındaki iletişimi ve bilgi aktarımını sağlamaktadır.

Bültenler

Oda Bülteni, Odamızın eylem ve etkinliklerini duyurmak, örgüt içi iletişimi sağlamak amacıyla aylık periyotta basılmaktadır. Bülten, TMMOB faaliyetleri, etkinlik haberleri, toplantılar, yayın çalışmaları, Oda görüşleri ve basın açıklamaları, eğitim duyuruları, hukuki çalışmalar, basın çalışmaları ve Oda güncesi bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca her yıl EİM MEDAK Bülteni yayınlanmakta, endüstri ve işletme mühendisi üyelerimize ücretsiz gönderilmektedir.

Şube bültenleri, Şubelerimiz, Odamız ve TMMOB etkinliklerini üyelerimize duyurmak amacıyla basılmakta ve adresi bulunan tüm üyelerimize ücretsiz gönderilmektedir.

2. Kitaplar

Üyelerimizin mesleki bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla yayınlandığımız sayısı 680’e ulaşan teknik ve etkinlik kitaplarının çoğu konusunda tek ve/veya ilk yayın olarak birer başvuru kaynağıdır.

www.mmo.org.tr/kitaplar

ODAMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK HİZMETLER

1. Bilirkişi-Hakem-Uzmanlık ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri

2. Kontroller-Ölçümler

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

- Buhar Kazanı

- Kızgın Su Kazanı

- Kızgın Yağ Kazanı

- Kalorifer Kazanı

- Otoklav

- Basınçlı Kap

- Hava Tankı ve Kompresör

- Hidrofor

- Kara Tankeri Tankı

- Sanayi Gaz Tankeri Tankı

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Depolama Tankı

- Sanayi Gazları Depolama Tankları

- Parlatıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama Tankı

- Basınçlı Kap Emniyet Cihazları

 • Emniyet Vanası/Ventili

 • Patlama Diski

Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri

- Vinç, Caraskal

 • Monoray Vinç

 • Köprülü Vinç

 • Kule Vinç

 • Portal Vinç

 • Pergel Vinç

 • Caraskal

- Mobil Vinç

- Asansör

 • İnsan Asansörü

 • Yük Asansörü

 • Servis Asansörü

- Yürüyen Merdiven/Bant

- Forklift

 • Elektrikli, LPG’li ve Dizel Forkliftler

 • İstif Makinaları

 • Transpaletler

- Araç Kaldırma Lifti

- Platform

 • Asılı Erişim Donanımları

 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

 • Sütunlu Çalışma Platformu

 • Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu

 • Hidrolik İnsan Sepeti

- Cephe Asansörü / İnşaat Vinci

- Kaldırma İletme Ekipmanları

 • Hidrolik Krikolar

 • Sapan Kontrolleri

 • Hidrolik Platformlar

- Teleferik, Teleksi ve Telesiyej

İş Makinalarının Muayene ve Testleri

- Yükleyici

- Kazıcı Yükleyici

- Dozer

- Skreyper

- Greyder

- Çekici

- Fore Kazık

- Silindir

- Ekskavatör

Doğalgaz İç Tesisat Periyodik Kontrolleri

- Daire İçi Tesisat

- Kolon Tesisatı

- Kazan Dairesi Tesisatı

- Endüstriyel ve Büyük Tüketimli İç Tesisat

Baca Periyodik Kontrolleri

- Proje ve Montaj Uygunluk Muayenesi

- Sızdırmazlık Testleri

Yangın Önleme ve Söndürme Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri

- Yangın SöndürmeTesisatı

- Yangın Pompası

- Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemi

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Özel Öğrenci Barınma Yurdu Periyodik Kontrolleri

Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolleri

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İncelemesi

İmalat Süreci Kontrolleri

- Metalden İşlenmiş Parçalar

- Depolama Tankları

- Kaldırma İletme Makinaları

- Boru Hatları

- Kaynaklıİmalat ve Çelik Konstrüksiyonlar

Teknik Ölçüm ve Analizler

- Emisyon Ölçümleri

 • Gravimetrik Metod ile Toz (Partikül Madde) Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2 Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 NOx Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini

 • İnfrared Metot ile CO2 Tayini

 • Pitot Tüpü Yoluyla Hız ve Debi Tayini

 • Gravimetrik Metod ile Nem Tayini

 • Renk Karşılaştırma Metodu ile İslilik Tayini

 • Uçucu Organik ve Buhar (VOC) Numune Alma

 • İnorganik Olmayan Metot ile HCl, Cl2 Numune Alma

 • Absorpsiyon Metodu İle HF, F2 Numune Alma

 • İzokinetik Yöntem ile Ağır Metal Numune Alma

- Çevresel Gürültü Tayini

 • Ses Basıncı Seviyesinin Ölçümü

 • Ses Gücü Seviyesinin Ölçümü

- İş Hijyeni Ölçümleri

 • Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

 • Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

 • Toplam Tozların Konsantrasyonu

 • Gürültü Maruziyeti

 • Ortam Gürültüsü

 • Titreşim Maruziyeti

 • Aydınlatma Ölçümü

 • Termal Konfor Ölçümü

 • Renk Karşılaştırma Metodu

 • Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri

Gaz Yakan Cihazlar Muayene ve Testleri

- Doğalgaz Kullanıma Uygunluk Muayenesi

- Çekiş ve Hesap Uygunluğu Kontrolleri

- Yerleşim Uygunluğu Malzeme ve Montaj Kontrolleri

- Sızdırmazlık Testleri

Tahribatsız Muayene (NDT) ve Kontrol

- ISO 9712 seviye III sertifikalı personelimizle; çelik konstrüksiyon imalatları, çelik borular, basınçlı kap imalatı, boru hattı, kompresör, pompa ve ölçüm istasyonları, enerji santralleri, rafineriler, ürün işleme tesisleri vb. sektörlerde Tahribatsız Muayene (Ultrasonik Muayene, Görsel Muayene, Radyografik Filmlerin Değerlendirilmesi ve Onayı, SıvıPenetrant, Manyetik Parçacık) hizmeti verilmektedir.

Akaryakıt Tankerleri Sızdırmazlık Kontrolleri

Motorlu Araçların Motor-Şasi Numaralarının Orijinalliğinin Saptanması

Kalibrasyon ve Metroloji Hizmeti

3. Mesleki Denetim

- Mekanik Tesisat Projelerinin Mesleki Denetimi

- Asansör Projelerinin Mesleki Denetimi

- Doğal Gaz Projelerinin Mesleki Denetimi

- AİTM Yönetmeliği Kapsamındaki Araç Projelerinin Mesleki Denetimi

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Asansör Kontrol Merkezi (AKM)

Üçüncü taraf muayeneyi yapan A tipi muayene kuruluşları için en önemli parametrelerden biri muayeneyi yapan personelin kontrollerle ilgili ticari ve mali baskılardan arındırılmış olmasıdır. Can ve mal emniyetinin ön planda olduğu periyodik kontrollerin bağımsız kamu yararı güden kuruluşlarca yapılması kontrollerin amacı açısından değerlendirilmesi gereken en önemli husustur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (AKM), Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite olarak, yurt genelindeki uzman teknik görevlileriyle gerekli araç, gereç ve cihazları kullanarak kamu yararı doğrultusunda hizmet vermektedir.

19 Şubat 2008 tarihinde AB Resmi Sitesinde 2022 No’lu Onaylanmış Kuruluş olarak atanan Asansör Kontrol Merkezi, 6 Mayıs 2008 tarih ve 26868 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (SGM-2008-8) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. MMO AKM, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında Asansörlerin AB Tip incelemesi (Modül B), Asansörlerin Son muayenesi, Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1), Asansörlerin Birim doğrulamaya dayalı uygunluğu ( Modül G) kapsamlarında asansörlere CE işaretlemesi yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre 17 Mayıs 2004 tarihinde akredite olan AB-130-M akreditasyon numaralı AKM muayene kuruluşumuzun kapsamında; tahribatsız muayene, asansörler, kaynaklı imalat ve çelik konstrüksiyonlar, boru hatları, metalden işlenmiş parçalar, kazanlar ve basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları, teleferik, teleski ve telesiyej, depolama tankları, araçların (LPG/CNG/LNG) yakıt sistemi, yürüyen merdiven / bantlar, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplara yönelik periyodik kontrol ve imalat süreci kontrolleri ile proje onayı ve uygunluk değerlendirmeleri, doğalgaz tesisatı, baca kontrolleri, yangın önleme ve söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri yer almaktadır.

Ayrıca TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (AKM), Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, yurt genelinde pek çok belediye ile yapılan protokollerle asansörlerin güvenli kullanımını sağlamak amacıyla periyodik kontroller yapmakta, Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından verilen görev doğrultusunda asansörlere yönelik PGD faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Asansör Kontrol Merkezi’nin yurt genelindeki hizmetleri için bulunduğunuz ildeki MMO birimleriyle iletişim kurabilirsiniz.

www.asansorkontrolmerkezi.org

Kalibrasyon ve Metroloji Eğitim Merkezi Laboratuvarı (KALMEM)

Kalite güvence sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sektördeki eksiklik ve sanayiden gelen talepler göz gönünde bulundurularak 1998 yılında kurulan MMO Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM), Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından ilk kez geniş kapsam ile akredite olmuş ve kalibrasyon/eğitim hizmetleri alanında sanayi kuruluşlarına bu alanda rehberlik etmeyi sürdürmüştür.

2017 yılının Aralık ayında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda IEC 61400-12-1 Ed.2 standardına uygun olarak “Kurulu veya Potansiyel Rüzgâr Türbin Sahalarında Rüzgâr Ölçümleri, Rüzgâr Ölçüm Verilerinin Düzenlenmesi, Analizi ve Değerlendirilmesi” kapsamında akredite olan MMO KALMEM, Rüzgar Ölçüm İstasyonu Uygunluk Onay Raporu ve Meteorolojik Ölçüm Sonuç Raporu uluslararası eşdeğer nitelikte TS EN ISO/IEC 17025 standardından akredite olarak hazırlayabilmektedir. Böylelikle Kalibrasyon Laboratuvarımız,kalibrasyon hizmetlerinin yanında rüzgar enerjisi lisans başvurularında zorunlu olan ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde tarif edilen akredite kuruluş tanımının şartlarını yerine getirerek Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Ek-3) ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-4) düzenleyip onaylamaya başlamıştır.

Sanayiden gelen talepler üzerine altyapısını geliştiren ve hizmet kapsamını artıran Merkezimiz, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında 26 Ocak 2010 tarihinde TÜRKAK’tan akredite olmuştur. Akreditasyon kapsamı;

• Boyut

• Basınç

• Kütle-Terazi

• Hacim

• Tork – Kuvvet

• Sıcaklık – Nem

• Elektrik – Zaman Frekans

• Hava Hızı

• Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Ek-3) ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-4)

alanlarını içermektedir.

MMO KALMEM’de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında eğitimler düzenlenmekte; laboratuvar projelendirilmesi, ekipman seçimi, kalibrasyon periyotları belirlenmesi, ortam koşullarının belirlenmesi, kalite sisteminin kurulması gibi konularda sanayi kuruluşlarına danışmanlık desteği verilmektedir.

MMO KALMEM ile yurt genelindeki hizmetleri için iletişim kurabilirsiniz.

http://www.kalmem.org

Deney Laboratuvarı (MERLAB)

(İş Hijyeni – Baca Gazı)

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında 8 Ocak 2007 tarihinde akredite olan Merkez Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ”Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yayımlanan yönetmelikler gereğince yeterlilik alarak aşağıda belirtilen deney ve raporlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterliliğinde yapılan ölçümler;

- Emisyon

 • Gravimetrik Metod ile Toz (Partikül Madde) Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2 Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 NOx Tayini

 • Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini

 • İnfrared Metot ile CO2 Tayini

 • Pitot Tüpü Yoluyla Hız ve Debi Tayini

 • Gravimetrik Metod ile Nem Tayini

 • Renk Karşılaştırma Metodu ile İslilik Tayini

 • Uçucu Organik ve Buhar (VOC) Numune Alma

 • İnorganik Olmayan Metot ile HCl, Cl2 Numune Alma

 • Absorpsiyon Metodu İle HF, F2 Numune Alma

 • İzokinetik Yöntem ile Ağır Metal Numune Alma

- Gürültü

 • Çevresel Gürültünün Ses Basınç Düzeyinin Tayini

 • Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeyinin Tayini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeterliliğinde yapılan ölçümler;

 • Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

 • Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

 • Toplam Tozların Konsantrasyonu

 • Gürültü Maruziyeti

 • Ortam Gürültüsü

 • Titreşim Maruziyeti

 • Aydınlatma Ölçümü

 • Termal Konfor Ölçümü

 • Dedektör TüpleAnlık Ortam Gaz Ölçümü

Merkez Laboratuvarı’na Makina Mühendisleri Odasının tüm Şube ve Temsilciliklerinden ulaşarak çevre ölçüm ve analizleri konusunda verdiğimiz hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

http://www.bacagazi.org

Personel Belgelendirme Kuruluşu

TS EN ISO/IEC 17024 “Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında 19 Ocak 2007 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu, 12 kapsamda mühendis yeterlilik belgesi; 3 kapsamda kaynakçı belgesi vermektedir. Bunlar: Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisatı, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü, Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör, Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü ve Araçların CNG’ye Dönüşümü mühendis yeterlilik belgelendirmeleri ile ISO 9606-1 standartlarına göre Çelik Kaynakçısı, ISO 9606-2 standardına göre Alüminyum Kaynakçası ve TS EN 13067 standardına göre Plastik Kaynakçısı belgelendirmeleridir. 10.11.2017 tarihinde EN ISO 9712 standardına uygun Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Programı da akreditasyon kapsamına eklenmiştir.

Ayrıca PBK, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yayımladığı Ulusal Yeterliliklere göre; Asansör Montajcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Çelik Kaynakçısı, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı, Kaynak Operatörü, Plastik Kaynakçısı, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Endüstriyel Boru Montajcısı, Dozer Operatörü, Ekskavatör Operatörü, Endüstriyel Taşımacı, Greyder Operatörü, Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü, Silindir Operatörü, Mobil Vinç Operatörü, Köprülü Vinç Operatörü alanlarında belgelendirmeler yapmaktadır. Ayrıca başta Makina Bakımcı, Sıcak Su Kazanı Operatörü ve Buhar Kazanı Operatörü olmak üzere, ara teknik elemanlara yönelik belgelendirme programlarının hazırlanması çalışmaları sürmektedir.

Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun akreditasyon kapsamına TÜRKAK web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası’nın Şube iletişim adreslerinden Personel Belgelendirme Kuruluşuna ulaşarak belgelendirme sınavlarına başvuru yapabilirsiniz.

https://pbkmyk.mmo.org.tr/