II. ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 15 Kasım 2007 Perşembe - 11:45 - 17 Kasım 2007 Cumartesi - 11:45
Yer: ANTALYA

SONUÇ BİLDİRGESİ

II. Ulusal İklimlendirme Kongresi 15-18 Kasım 2007 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Antalya Şubesi yürütücülüğünde Antalya‘da düzenlenmiştir.. Kongre ve fuar etkinlikleri Antalya Expo Center‘da 2 salon ve 8000 m²‘lik fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Kongre 60 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş olup, kongre süresince 7 oturumda 36 bildiri sunulmuş ve ayrıca 6 seminer düzenlenmiştir.

Kongre ile birlikte paralel tasarlanan Sodex Antalya Fuarı da Hannover Messe Sodex Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Sodex Antalya Fuarına sektör firmalarından 135 kuruluş direkt, temsilciliklerle birlikte 243 firma katılmıştır. Kongrenin fuar ile aynı çatı altında olmasının avantajını yaşayan katılımcılar, sektör profesyonelleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler, hem bilimsel hem de teknolojik anlamdaki son gelişmeleri aynı anda görme fırsatına sahip olmuşlardır.
Kongreyi 325‘i kayıtlı delege olmak üzere, 1.000‘i aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu, meslek lisesi öğrencisi izlerken fuar 13 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Kongre ile fuarın birlikte yapılması ülkemizdeki üreticinin, sanayicinin, bilim adamlarının, projecilerin, montajcıların, taahhütçülerin, teknik müdürlerin, kullanıcıların, işletmecilerin, kamu kurumlarının, ilgili derneklerin ve tüm vatandaşların bir araya gelmesini sağlamıştır.
Kongre kapsamında düzenlenen seminerlerde; Doğalgaz, Isı Pompaları, Isı Pompası ve VRV Sistemler, Endüstride Buhar Kullanımı ve Teknolojideki Gelişmeler, Binalarda Enerji Verimliliği ve Klimada Sistem Seçimi konuları işlenmiştir. Kongrenin son gününde düzenlenen "Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Enerji Verimliliği" Paneli‘nde ise, üniversite, oda, otel teknik müdürleri, proje-taahhütçüler, bir araya getirilmiş ve ülke gerçeklerine, sorunlara ve enerjinin verimli kullanılmasına değinilmiştir.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması kararı alınmıştır:
1- Büyük bir bölümü deprem bölgesinde yer alan ülkemizde mevcut yasal mevzuatlarla düzenlenmiş bulunan yapı üretim ve denetim süreci, meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir tasarım, üretim ve denetim modeli yaratılarak düzenlenmeli, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı ikincil mevzuatta bu yönde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
2- Soğutma sistemlerinde kullanılan ve ozon tabakasına zarar vererek yaşam kalitesini düşüren, zararlı çevresel etkilere sahip küresel ısınmaya neden olarak dünyamıza zarar veren kloroflorokarbon (HCFC)‘lu soğutucu akışkanların kullanılmaması için uluslararası anlaşmalara imza atan ülkemizin bu anlaşmaların gereklerine uygun hareket etmesi ve sektörün de söz konusu soğutucu akışkanları ivedilikle terk etmesi gerekmektedir.
3- Ameliyathanelerin hijyenik klima ve havalandırma tesisatları ile ilgili standart ve yönetmeliklerin ivedilikle gündeme alınıp yayınlanması gerekmektedir. Standart ve mevzuat hazırlığının ilgili Bakanlıkların koordinasyonunda Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tabipler Birliği‘nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak oluşturulması sağlanmalıdır. Mevcut ameliyathanelerin denetlenmesi ve standart dışı ameliyathanelerin ivedilikle uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Makina Mühendisleri Odası‘nın ülke genelinde yapılacak bu denetimlerde uzman üyelerin katılımıyla görev almaya hazırdır.
4- İklimlendirme projeleri enerji ekonomisi bakımından da maksimum fayda sağlayacak şekilde minimum maliyet ve maksimum fayda esas alınarak hazırlanmalıdır.
5- İklimlendirme cihazlarının satış sonrası bakım-onarım, servis hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.
6- Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak olan binaların enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerin bulunacağı "Enerji Kimlik Belgesi" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirleneceği yönetmeliğin hazırlık aşamasında Odamızın görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.
7- Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brulörlerden kat kaloriferi ve kombilerden asgari verimlilik değerlerinin belirleneceği EİE ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Yönetmelik ile elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampüllerin sınıflandırılması ve asgari verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirleneceği yönetmelik çalışmaların da Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odaları‘nın görüş ve önerilerine yer verilmelidir.
8- İşyerlerinde ve konutlarda son yıllarda klima kullanımı lüksten çok ihtiyaç haline gelmiştir. Beyaz eşya satıcılarında ve alış veriş merkezlerinde konutların kapasiteleri hesaplanmadan kontrolsüzce klima satışının önüne geçilmeli ve bu husus yasal mevzuatlarla desteklenmelidir.
9- Üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalara ve özellikle lisansüstü tezlere yönlenmesi önemlidir; bu çalışmalara kamu ve özel sektör tarafından destek verilmesi gerekmektedir.
10- Odaların meslek içi eğitim hizmetleri çok önemsenmesi gereken bir çalışma alanıdır. Makina Mühendisleri Odası‘nın kurumsallaştırmış olduğu bu yapının geliştirilerek, Enstitü yapısına kavuşturulması zorunlu hale gelmiştir.
11- Odamızın bünyesinde ve tesisat sektöründe gerçekleştirilen kongre, sempozyum, seminer, kurs. vb. etkinliklerine "Sürekli Mesleki Eğitim Kredilendirme Sistemi" getirilerek, üyelerimizin uzmanlıklarının ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilmesinde bu etkinliklere katılımın zorunlu olması şartı getirilmelidir.
Ülkemiz insanının çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, üretkenlik, koşullarında yaşaması amacını güden, yaşam kalitesini artıran, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı, turizm, inşaat, otomotiv, tarım, sağlık, ameliyathane v.b. alanda yoğun olarak kullanılan iklimlendirme sistemleri hakkında konunun değişik boyutlarıyla incelenmesi ve tartışılması amacını güden İklim 2007 Kongresi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
Ulusal İklimlendirme Kongresi sonuç bildirisinin çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

TMMOB
MAKINA MÜHENDISLERI ODASI