ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, her türlü yakıt ve enerji ile çalışan araçların ve bu araçlara bağlanan diğer ekipmanların; standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesimakina, uçak ve otomotiv mühendislerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından Araç Projelendirme mühendis yetki belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Araçların projelendirilmeleri, imalatları ve denetimleri alanında çalışan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası üyesi makina, uçak ve otomotiv mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası "ODA",

b) Oda Yönetim Kurulu "OYK",

c) Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

olarak tanımlanmıştır.

Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5 - Bu belge "Araçların Projelendirilmesi" alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi Araçların projelendirilmesi alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği (EK-1) de verildiği gibidir.

Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Verme Koşulları

Madde 6 - Mühendis belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Araç Projelendirme Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Araç Projelendirme mühendis yetki belgesi verilmesi konusunda uygulanacak eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Araç Projelendirme Mühendis yetki belgesi verme koşulları aşağıda sayılmıştır:

a) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmış olmak.

b) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kurulu

Madde 7 - Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kurulu; araç projelendirme alanında OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA‘nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin Kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından Kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

Yetkilendirme Kurulunun görevleri aşağıda sayılmıştır:

1) Araç Projelendirme alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.

2)Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.

3) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.

4) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Araç Projelendirme Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8 - Yetkilendirilme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi Komisyon tarafından yerine getirilir.

Araç Projelendirme Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9 - Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

Madde 10 -Yetki belgesi eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) 2 adet fotoğraf.

b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi.

c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek).

d) Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

Eğitim

Madde 11- Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

(a) Teknik eğitim.

(b) Oda Ana Yönetmelik ve diğer Yönetmelikleriyle ile ilgili genel bilgilendirme.

(c) Karayolları Trafik Kanunu, Yönetmeliği ve Tüzüklerle ilgili bilgilendirme.

(d) Araç Projelendirme ile ilgili genel bilgilendirme.

(e) Projede genel hatlar.

(f) Proje hazırlama esasları ile ilgili bilgilendirme.

(g) Örnek proje çalışması (uygulamalı eğitim).

Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre) Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer Konular

Madde 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 13 - 12/01/2002 tarihli ve 24638 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

- Bu Yönetmelik 39. dönemde 27.04.2003 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 25091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.