ARAÇLARIN LPG`YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN LPG`YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1- Bu yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Araçların LPG‘ye dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina, uçak ve otomotiv mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Araçların LPG‘ye dönüşümü alanında çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina, uçak ve otomotiv mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte;

TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA",

Oda Yönetim Kurulu "OYK",

Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

Araçların LPG‘ye Dönüşümü "LPG" 

olarak tanımlanmıştır.

Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5- Bu belge "Araçların LPG‘ye Dönüşümü" alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi Araçların LPG‘ye Dönüşümü alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek.1‘de verildiği gibidir. 

Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6- Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi LPG Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

LPG mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

a) Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları:

ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmış olmak.

Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu

Madde 7- 
a) Araçların LPG‘ye Dönüşümü alanında OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA‘nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

b) Belgelendirme Kurulunun Görevleri

1) Araçların LPG‘ye Dönüşümü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek. 

2) Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.

3) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.

4) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak. 

Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir. 

Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9- 

a) Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir. 

b) Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10-

2 adet fotoğraf

Geçerli Oda kimliği fotokopisi

Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz 

Eğitim 

Madde 11-

A) Araçların LPG‘ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi Eğitim İçeriği: 

a) Teknik Eğitim
1. Alternatif yakıtlar (LPG, CNG vb.)

2. LPG‘nin tanımı

3. Yakıt olarak LPG ve kullanım alanları

4. LPG, Çevre ve Ekonomiklik

5. Araçlarda kullanılan LPG yakıt sistemini oluşturan ekipmanların tanımı ve işlevleri

a) Mikser

b) Regülatör

c) Multivalf

d) Tank

e)LPG ve Benzin Selenoid Valfleri

6. LPG kullanımında karşılaşılan sorunlar ve güvenlik

7. LPG dönüşümü montaj esnasında izlemek ve pratik eğitim

b) Oda ve konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatın anlatılması

B) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Araçların LPG‘ye Dönüşümü için Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

Diğer Konular

Madde 12- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik; yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Bu Yönetmelik 39. dönemde, 09.07.2002 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 24810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.