ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör sistemlerinin standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina mühendislerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından asansör uygulama alanında mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, asansör uygulama alanında çalışan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası üyesi makina mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası "ODA",

b) Oda Yönetim Kurulu "OYK",

c) Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

olarak tanımlanmıştır.

Asansör Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5 — Asansör Mühendis Yetki Belgesi asansör uygulama alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi, asansör uygulama alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği (EK – 1)’de verildiği gibidir.

Asansör Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6 — Asansör Mühendis Yetki Belgesi almak için ODA'dan alınmış Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi sahibi ODA üyesi makina mühendisleri başvurabilirler. Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Asansör Mühendis Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Asansör mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Asansör mühendis belgelendirme koşulları aşağıda sayılmıştır:

1) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmış olmak.

2) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

Asansör Mühendis Belgelendirme Kurulu

Madde 7 — Asansör uygulama alanında OYK'nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Asansör Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA'nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

Belgelendirme Kurulunun görevleri aşağıda sayılmıştır:

1) Asansör uygulama alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.

2) (Mülga ibare:RG-21/6/2018-30455) (...) sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK'ya önerilerde bulunmak.

3) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK'ya görüş bildirmek.

4) Belgelendirme çalışmalarının gelişmesine ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Sınav Komisyonu

Madde 8 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/6/2018-30455)

Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.

Asansör Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9- Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70 ‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

Madde 10 — Yetki belgesi eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) ODA'dan alınmış Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi,

b) (Değişik ibare:RG-21/6/2018-30455) Bir adet fotoğraf,

c) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

d) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek),

e) Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

Eğitim

Madde 11 — a) Asansör Mühendis Yetki Belgesi eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

(1) Teknik eğitim.

(2) Asansörler hakkında genel bilgiler.

(3) Röleve alma ve değerlendirme.

(4) Genel yerleşim planı.

(5) Makina dairesi tasarımı.

(6) Metraj listelerinin hazırlanması.

(7) Asansör montaj usulleri.

(8) Asansörlerin bakımı.

(9) Uygulama.

(10) ODA ve konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatın anlatılması.

b) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Asansör Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer Konular

Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2002

24638

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

21/6/2018

30455