EİM MEDAK Yönetmelikler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI VE MESLEK DALI KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
01. KURULUŞ

Oda yapısı içinde yer alan makina mühendisliği dışındaki mühendislik dalları üyelerinden en az yüz (100)‘ünün, kendi mühendislik dalı için Oda Yönetim Kurulu (OYK)‘ya yazılı olarak başvurması veya OYK‘nın gerek görmesi durumunda, OYK kararı ile Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) kurulur.

OYK‘ya bağlı olarak çalışan MEDAK‘nın kurulacağı yeri de OYK belirler.

Nicelik ve örgütlülük düzeyine bağlı olarak, Şube/Bölge/İl Temsilciliklerinde, ilgili Yönetim Kurulları kararı ile Meslek Dalı Komisyonu (MDK) kurulur.

 

02. AMAÇ

MEDAK ve MDK‘larının kurulmasında amaç;
· Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,
 
· Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikiminin oluşturulması,
 
· Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eşgüdümlenmesi,
 
· Meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır.

 

03. MESLEK DALI KOMİSYONU (MEDAK)

03.01. MEDAK, yedi (7) meslek dalı üyesinden oluşur.

03.02. OYK, ilk MEDAK‘ı ilgili meslek dalının genel eğilimini de dikkate alarak, atayacağı meslek dalı üyelerinden oluşturur.

03.03. Çalışma dönemini tamamlayan MEDAK‘ın görevi, yeni MEDAK üyeleri atanıncaya kadar sürer, Oda Genel Kurulu‘nu izleyen en geç iki (2) ay içinde, yeni göreve başlayan MDK‘ları ile görevini tamamlayan MEDAK üyeleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Toplanan Kurul, MEDAK‘ın oluşmasına esas görüş, öneri ve eğilimleri ile birlikte, belirleyeceği ondört (14) aday üyeyi OYK‘na sunar. OYK, bu kurulun önerdiği adaylar arasından yedi (7) üyeyi atayarak MEDAK‘ı oluşturur.

03.04. Atanan MEDAK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün içinde toplanarak, üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve başkan vekili ve bir sekreter seçerek göreve başlar.

04. MESLEK DALI KOMİSYONLARI (MDK)

04.01. MDK‘ları, Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde yedi (7), Bölge Temsilciliklerinde beş (5) meslek dalı üyesinden oluşur.

04.02. İlk MEDAK üyelerinin atanmasını izleyen bir (1) ay içinde, OYK, o meslek dalında elli (50)‘den fazla üyesi bulunan Şube/Bölge Temsilciliğine, meslek dalı üye listelerini göndererek MDK‘nın kurulmasını ve üyelerinin atanmasını ister.

Bu bildirimi izleyen bir (1) ay içinde Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu kendi sorumluluk bölgesindeki tüm meslek dalı üyelerine en az on beş (15) gün önceden yazılı çağrı yaparak Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler. Bu toplantıda, MDK‘da görev alacak üyeler, katılanların görüş ve eğilimlerine göre belirlenerek, Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu‘nca ilk çalışma dönemi için atanır.

04.03. Her çalışma döneminin başında, Şube/Bölge Temsilciliği Genel Kurullarını izleyen iki (2) ay içinde, Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu, kendi sorumluluk bölgesindeki bütün meslek dalı üyelerine, en az onbeş (15) gün önceden, yazılı çağrı yaparak, Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler.

Bu toplantıda belirlenecek, Şubelerde on dört (14) aday arasından yedi (7)‘si, Bölge Temsilciliklerinde on (10) aday arasından beş (5)‘i Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurullarınca MDK üyeliğine atanır.

04.04. Atanan MDK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün içinde toplanarak, üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçerek göreve başlar.

04.05. Elli (50)‘den fazla meslek dalı üyesi bulunan Şube/Bölge temsilciliğinde Madde 4.2. veya Madde 4.3. gereğince MDK üyelerinin belirlenip atanmaması durumunda MDK üyeleri MEDAK‘nın önereceği iki katı aday arasından, Oda Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

04.06. Gerektiğinde, yirmi (20)‘den fazla meslek dalı üyesi bulunan Şube/Bölge Temsilciliğinde Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Kararı ile MDK kurulur ve MDK üyeleri atanır.

04.07. On beş (15)‘den fazla meslek dalı üyesi bulunan İl Temsilciliği Yürütme Kurulu önerisi ve Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Kararı ile MDK kurulur ve İl Temsilciliği Yürütme Kurulu‘nun çağrılı olarak düzenleyeceği üye toplantısında belirlenerek önereceği on (10) meslek dalı üyesinden beş (5)‘inin Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu‘nca atanmasıyla MDK oluşur.

 

05. MEDAK/MDK ÇALIŞMA ESASLARI
· MEDAK/MDK çalışmalarını Madde 3.4 ve Madde 4.4‘de belirlenen başkan, başkan vekili ve sekreter aracılığıyla yürütür.
 
· Toplantı düzen ve sürelerini kendileri belirler.
 
· MEDAK, yılda en az bir (1) kez Meslek Dalı Danışma Kurulu‘nu toplar. Meslek Dalı Danışma Kurulu en az iki MDK‘nın MEDAK‘a yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanır.
 
· MDK, yılda en az bir (1) kez Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler.
 
· MEDAK, çalışmalarını ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir Oda Yönetim Kurulu‘na sunar.
 
· MDK, çalışma ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir MEDAK ve Şube/Bölge/İl Temsilciliği Yönetim/Yürütme Kurullarına sunar.
 
· MEDAK, MDK çalışma programlarını da dikkate alarak yıllık çalışma programı hazırlar ve onay için OYK‘ya sunar.
 
· MDK‘ları, MEDAK ile eşgüdümleyerek oluşturdukları Çalışma Programlarını Şube/Bölge/İl Temsilciliği Yönetim/Yürütme Kurullarına onay için sunarlar.
 
· MEDAK, MDK‘lar ile doğrudan yazışma yapabilir.
 
· Herhangi bir nedenle boşalan MEDAK/MDK üyeliği için MEDAK/MDK‘nın önereceği iki (2) katı aday arasından ilgili yönetim kurulu tarafından atama yapılır.
 
· Çoğunluğunu yitiren MEDAK/MDK düşmüş sayılır. Bu durumda, MEDAK Madde 3.3., MDK‘lar Madde 4.3. ve Madde 4.6. ve Madde 4.7. uyarınca yeniden atanır.
 
· MEDAK/MDK, atamayı yapan Kurul‘un üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla görevden alınabilir. MDK‘ların görevden alınması için ilgili Yönetim/Yürütme Kurulu, MEDAK‘nın görüşünü alır.
 
· Şube/Bölge/İl Temsilciliğine kayıtlı meslek dalı üyelerinden en az beşte biri (1/5) - bu sayı yirmi (20) den az olamaz- ilgili Yönetim/Yürütme Kurulu ve MEDAK‘ya yazılı gerekçeleriyle başvurarak MDK‘nın yeniden oluşturulmasını isteyebilirler. MEDAK başvuruyu inceleyip, kendi görüşü ile birlikte ilgili Yönetim/Yürütme Kurulu‘na karar için iletir.
 
· Meslek Dalı Danışma Kurulu üyelerinden en az beşte biri (1/5) nin -bu sayı on (10) dan az olamaz- OYK‘ya yazılı gerekçelerle başvurması durumunda, OYK, MEDAK‘da yeniden oluşturabilir.
 
· Çağrıldığında MEDAK/MDK Başkanları ile konuların görüşüleceği Yönetim/Yürütme Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
 
· MDK ve MEDAK çalışmaları ile ilgili diğer hususlar, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir ve yürütülür.

 

06. MEDAK/MDK ÇALIŞMALARININ EŞGÜDÜMLENMESİ

MEDAK, kararlarını ve toplantı tutanaklarını OYK ve MDK‘larına gönderir. MDK kararları ve toplantı tutanakları, MEDAK‘a ve gereğinde bilgi için diğer MDK‘larına gönderilir. MEDAK/MDK‘larının oluşturduğu Meslek Dalı Danışma Kurulu yılda en az bir kez eşgüdüm toplantısı yapar. Toplantının yer tarih ve gündemi, MEDAK‘ın önerisi ve Oda Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

 

 

07. MEDAK/MDK GÖREVLERİ
· Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirmek,
 
· İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,
· Meslek dalı ile ilgili konularda OYK‘ya danışmanlık yapmak,
· En az bir MDK/MEDAK üyesinin görev alacağı örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb. meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak,
· Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,
· Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,
· Madde 2‘de belirtilen amaçları gerçekleştirecek çalışmaları yapmak,

08. Bu yönetmelik 16 Mart 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

 

09. Bu yönetmeliği, Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinde, Şube/Bölge Temsilciliklerinde çalışan Meslek dalı Komisyonu üyelerinden, Şubelerde yedi (7) ve Bölge Temsilciliklerinde beş (5) üye, Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurullarının yapılacak ilk toplantısında, Meslek Dalı Komisyonu "MDK" olarak atanır.

 

EK: Bu yönetmelik kapsamına giren Endüstri/İşletme mühendisliği (EİM) Meslek Dalı Ana Komisyonu / EİM Meslek Dalı Komisyonları endüstri, işletme ve sanayi mühendisliğini kapsar. 
- Bu Yönetmelik 33. dönemde, 16.03.1991 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.