GIDA AMBALAJI SORUMLU YÖNETİCİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Gıda Ambalajı üretimi yapan işyerlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina ve endüstri mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Gıda Ambalajı Sorumlu Müdür belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, gıda ambalajı üreten işyerlerinde sorumlu yönetici olarak çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve endüstri mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte;

a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA",

b) Oda Yönetim Kurulu "OYK",

c) Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

olarak tanımlanmıştır.

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgesi

Madde 5- Bu belge "Gıda Ambalajı" alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi gıda ambalajı üreten işyerlerinde sorumlu yönetici olarak çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği EK-1‘de verildiği gibidir. 

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Koşulları

Madde 6- Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Gıda Ambalajı Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Gıda Ambalajı Sorumlu Yöneticisi belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Koşulu, ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmaktır.

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Kurulu

Madde 7- Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Kurulu; gıda ambalajı alanında OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA‘nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

Belgelendirme Kurulunun görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Gıda ambalajı alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek. 

b) Sorumlu Yönetici Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.

c) Sorumlu Yönetici Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.

d) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak. 

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; Sorumlu Yöneticisi belgesi alma koşullarına sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir. 

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgelendirme Sınavları

Madde 9- Sorumlu Yönetici belgelendirme sınavları eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. 

Sorumlu Yönetici belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Başarılı olanlara Oda tarafından Gıda Ambalajı Sorumlu Yöneticisi Semineri Katılım Belgesi verilecektir. Bu Belge tek başına geçersiz olup; üyenin çalışacağı firma ile ilgili evraklarla birlikte Odaya başvurması halinde üyeye Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Belgesi verilecektir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Sorumlu Yönetici Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10- Sorumlu Yönetici eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır:

a) 2 adet fotoğraf,

b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek),

d) Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz .

Eğitim 

Madde 11- Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Yetkilendirme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

A) Eğitimin içeriği

a) Gıda nedir, Bozulma çeşitleri?

aa) Biyolojik Bozulmalar

bb) Mikrobiyolojik Bozulmalar

cc) Kimyasal Bozulmalar

dd) Fiziksel Bozulmalar

b) Ambalaj ile Gıda Bozulması Arasındaki İlişki

aa) Neme Karşı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj 

bb) Oksijene Karşı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj

cc) Işığa Karşı Duyarlı Gıdalar ve Ambalaj

dd) Mikroorganizmalar ve Ambalaj

c) Ambalajdan Beklentiler

aa) Tüketicinin Ambalajdan Beklentileri

bb) Ticarette Ambalajdan Beklentiler

cc) Üreticinin Ambalajdan Beklentileri

d) Ambalaj Tipleri

1) Cam Ambalaj 

I) Olumlu, Olumsuz Özellikler

II) Cam Ambalaj Tipleri

III) Cam Ambalajın Bazı Kalite Özellikleri

2 Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva

I) Kağıt Tipleri

II) Karton Türleri ve Oluklu Mukavva Kutu Tipleri

3) Alüminyum Ambalajlar

I) Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

II) Alüminyum Esaslı Gıda Ambalajları

4) Teneke Ambalajlar

I) Kalaylı Teneke Levhalar

II) Laklı Teneke Levhalar

III) Kalaysız Teneke Levhalar

IV) Teneke Kutu Tipleri

5) Plastik Ambalajlar

I) Ambalajlamada kullanılan Önemli Plastikler

II) Çok Katlı Ambalaj Malzemeleri

6) Gıdaya Göre Kullanılabilecek Ambalaj Tipleri

I) Et

II) Süt

III) Yoğurt

IV) Peynir

V) Ekmek, Makarna

VI) Meyve ve Sebzeler

VII) Alkolsüz İçecekler

VIII) Alkollü İçecekler

e. Modlfiye Atmosferde Ambalajlama 

f. Migrosyen Yaklaşım

g. Ambalajlamada Barkod Sistemi

B) Oda ve konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatın anlatılması

Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Gıda Ambalajı Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

Diğer Konular

Madde 12- Bu Yönetmelikte, yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik; yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

- Bu Yönetmelik 38. dönemde, 22.11.2001 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 24591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.