İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda iş kazalarının engellenmesi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin korunmasına ilişkin teknik, idari ve hukuki yönden yapılması gerekenler ve iş güvenliği önlemlerine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyelerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından iş güvenliği alanında mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik iş güvenliği alanında çalışan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası üyesi mühendislerin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- 

Bu Yönetmelikte;

TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA" ,

Oda Yönetim Kurulu "OYK" ,

Şube Yönetim Kurulu "ŞYK" ,

olarak tanımlanmıştır.

İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5- Bu belge "iş güvenliği mühendisliği" alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi iş güvenliği alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek.1‘de verildiği gibidir.

İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6- İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi almak için ODA üyeleri başvurabilirler. Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi İş Güvenliği Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

a) İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Koşulları:

1) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmış olmak.

2) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

İş Güvenliği Belgelendirme Kurulu

Madde 7- 

a) İş Güvenliği alanında yetki belgesi almak isteyen ODA üyelerinin başvurularına yönelik olarak, OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA‘nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

b) Belgelendirme Kurulunun Görevleri

1) İş Güvenliği konularında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek. 

2) Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.

3) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.

4) Belgelendirme çalışmalarının gelişmesine ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir. 

İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9- 

a) Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir. 

b) Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10- 

2 adet fotoğraf

Geçerli Oda kimliği fotokopisi

Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz 

Eğitim Konuları ve Süreleri:

Madde 11- 

a) İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi Eğitim süresi: 5 gün (30 saat)

b) İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesi Eğitim İçeriği: 

İş Güvenliği Tanımı, Temel Kavramlar ve Önemi.

İş Güvenliğinde Yasal Mevzuat, Uluslar arası Sözleşmeler

İş Kazaları

Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım

İş Hijyeni

Koruyucular ve Kullanımı

Güvenlikli Bir İşyeri Ortamı

İş Güvenliği Yönetim Sistemi

c) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre İş Güvenliği Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer Konular

Madde 12- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tüzük ve Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Geçici Madde 

Oda, halen İş Güvenliği konusunda uzman olan ODA üyesi mühendislere, yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde bilgi ve deneyimlerine ilişkin belge ve dokümanlarla birlikte Odaya başvurmaları, sunulan belge ve dokümanların uygun bulunması durumunda ŞYK önerisi doğrultusunda İş Güvenliği Belgelendirme Kurulu oluru ve OYK onayı ile eğitime ve sınava tabi tutulmaksızın Oda İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesini verecektir. Bu madde yönetmeliğin yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 13- Bu yönetmelik Resmi Gazete‘de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

- Bu Yönetmelik 39. dönemde, 07.07.2002 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 24808 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.