KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 

01. KAPSAM

Bu yönetmelik Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılacak Etkinliklerin düzenleme yöntemlerini, organların belirlenmesi, Oda Örgüt Birimlerinin etkinliğe katılma yöntemlerini kapsar. Oda Örgütünün Şubeleri tarafından yapılacak seminer, panel, sergi vb. çalışmalar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

02. TANIMLAR

Bu yönetmelikte;

02.01. TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘na, ODA

02.02. MMO Yönetim Kurulu‘na, OYK

02.03. Oda örgütü Şube Yönetim Kurulu‘na, ŞYK

02.04. Etkinliğin tüm sorumluluğunu alacak kurula, DÜZENLEME KURULU

02.05. Etkinliğin uygulama sorumluluğunu üstlenen kurula, YÜRÜTME KURULU

02.06. (Değişik-09.02.2021) Etkinliğe ait bilimsel ve teknik süreçleri yürüten ilgili alan akademisyenleri ile alanında uzman kişilerden oluşan kurula, ETKİNLİK BİLİM KURULU

02.07. Etkinlik yazışmalarını yürütecek kişiye, ETKİNLİK SEKRETERİ

02.08. Etkinliğe destek verecek kuruluşlara, DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

02.09. ODA adına yapılması tasarlanan Kongre, Kurultay ve Sempozyum çalışmalarına, ETKİNLİK

02.09.01.  (Ek madde-09.02.2021) Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantılara, KONGRE

02.09.02.  (Ek madde-09.02.2021) kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantılara, KURULTAY

02.09.03. (Ek madde-09.02.2021) Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinliklere, SEMPOZYUM

02.09.04. (Ek madde-09.02.2021) Etkinlik Düzenleme Kurulu, kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte; Etkinlik Bilim Kurulu ise, ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinliklere, ULUSAL ETKİNLİK

02.09.05.  (Ek madde-09.02.2021) Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede düzenlenen etkinliklere, ULUSLARARASI ETKİNLİK

02.09.06.  (Ek madde-09.02.2021) Yerel gündemli ve/veya yerel katılımcıların olduğu etkinliklere, YEREL ETKİNLİK

02.09.07.  (Ek madde-09.02.2021) Diğer Odalar ve Kurum/Kuruluş veya Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte yapılan etkinliklere, ORTAK ETKİNLİK

Denilir.

03. ETKİNLİK DÜZENLEME KARARI

03.01. Oda Genel Kurulu veya ODA Örgütü birimlerinin öneri ve istekleri değerlendirilerek OYK kararı ile ODA adına Etkinlik düzenlenir.

03.02. OYK tarafından Etkinlik düzenleme kararı, Etkinlik başlangıç tarihinden en az bir yıl önce alınır. Kararı alınmış Etkinlik, Düzenleme ve Yürütme Kurulu‘nun ortak önerisi, ODA Danışma Kurulu‘nun eğilimi doğrultusunda, olağanüstü hal durumları (afet, seferberlik, vb.) haricinde Etkinlik düzenleme tarihinden en az 2 ay önce OYK tarafından ertelenebilir veya iptal edilebilir.

03.03. ODA örgüt birimleri Yönetmeliğe aykırı Etkinlikler düzenleyemez. OYK, Etkinlikleri merkez olanakları ile yapabileceği gibi, organizasyonun sağlanması için herhangi bir Şube Yönetim Kurulu‘na da görev verebilir.

03.04. Çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek Etkinliklere ODA olarak katkıda bulunmak ve Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ODA biriminin ismini koymak ancak OYK kararı ile gerçekleştirilebilir.

04. ETKİNLİK ORGANLARI, GÖREVLERİ, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

04.01. Etkinlik Düzenleme Kurulu

04.01.01. Etkinlik Düzenleme Kurulu, OYK tarafından OYK ve/veya ŞYK‘nın önerileri doğrultusunda OYK ve ŞYK üyeleri ve/veya uzman üyelerden oluşturulur.

04.01.02. Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı OYK tarafından görev verilmiş OYK veya ŞYK üyesidir. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Nedeni ne olursa olsun üç toplantıya katılmayan, mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyesinin üyeliği düşer.

04.01.03. Etkinlik Düzenleme Kurulu OYK’ya ve ODA adına Etkinlik yürütücülüğünü üstlenen ŞYK’ya karşı sorumlu olarak çalışır. Etkinlik Düzenleme Kurulunun görevi OYK kararı ile başlar ve düzenlenen etkinliğin bitmesi ile sona erer.

04.01.04. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinliğe ilişkin olarak belirleyeceği; amaç, kapsam, yer, tarih, süre, Etkinlik Yürütme Kurulu, düzenleme takvimi, Etkinlik Bilim Kurulu, Destekleyen Kuruluşlar, gelir-gider bütçesi, Etkinlik Bildiriler Kitabı, varsa Etkinlik Kitabı, reklam ve sergi katılım şartnameleri ile etkinlik programını ayrı ayrı OYK onayına sunar.

04.01.05. Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerine ODA Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre oturum ve harcırah ücreti ödenir.

04.02. Etkinlik Yürütme Kurulu

04.02.01. (Değişik-09.02.2021) Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinliğin amacıyla ilgili Etkinliğe yön verme ve bu Yönetmeliğin 04.01.04. maddesinde belirlenen çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile Etkinlik Düzenleme Kurulunun önerisi doğrultusunda OYK’ ya sunulan, içlerinden biri Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen, Oda üyesi olan veya olmayan 7 uzman kişiden oluşur.

04.02.02. Etkinlik Yürütme Kurulu Etkinlik Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır ve yapılan çalışmalar, alınan kararlar Etkinlik Düzenleme Kuruluna sunulur.

04.02.03. Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda çağrılması ile Etkinlik Düzenleme Kurulu toplantısına katılır.

04.02.04. Etkinlik Yürütme Kurulu üyeleri, Etkinlik Bilim Kurulunun doğal üyesidir.

04.02.05. Etkinlik Yürütme Kurulu üyelerine, ODA Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre oturum ve harcırah ücreti ödenir.

04.03. Bilim Kurulu (Değişik-09.02.2021)

04.03.01. (Değişik-09.02.2021) Etkinlik Bilim Kurulu; düzenlenen etkinlik kapsamında sunulmak üzere Etkinlik sekreterine başvuru yapılmış bilimsel bildirileri değerlendirmek, düzenlenecek etkinliğin yaygınlaştırılması ve hedefine ulaşmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere OYK tarafından; Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu ve ŞYK önerileri doğrultusunda belirlenir. Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri, Yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından (akademisyen) oluşur.

04.03.02. (Değişik-09.02.2021) Etkinlik Bilim Kurulu, Etkinlik düzenlenmesi sürecinde, Etkinlik Düzenleme Kurulu başkanının çağrılaması ile en az bir kere toplanır. Etkinlik Düzenleme Kurulu, çalışmalarında Etkinlik Bilim Kurulu eğilimlerini dikkate alır.   

04.04. Etkinlik Sekreteri

04.04.01. ODA Merkezi tarafından düzenlenecek Etkinliklerde, Etkinlik Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda ODA personeli arasından veya tanımlı süreli ve sözleşmeli olarak ODA Personeli dışından; ODA adına birimlerce gerçekleştirilecek Etkinliklerde Düzenleme Kurulu‘nun ve ODA adına Etkinlik yürütücülüğünü isteyen ŞYK‘ nın önerisi doğrultusunda OYK Kararı ile belirlenir.

04.04.02. Etkinlik sekreteri Etkinlik ile ilgili olarak Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ve Etkinlik Yürütme Kurulu‘na karşı sorumludur. Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurullarının vereceği görevi yapar. Etkinlik Düzenleme, Yürütme ve Bilim Kurulları toplantılarının tutanaklarını tutar, Etkinlik yazışmalarının koordinasyonunu sağlar.

04.05. Destekleyen Kuruluşlar

04.05.01. ODA adına düzenlenecek Etkinliğin amacına uygun olarak, Etkinliğe destek vermek amacı ile Düzenleme Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu, özel kurum ve kuruluşlar Destekleyen Kuruluşlar olarak OYK tarafından belirlenir.

04.05.02. Destekleyen kuruluşlara alınacakların ilkeleri ve koşulları Etkinlik Düzenleme Kurulu önerileri doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

05. ETKİNLİK YAZIŞMA ve DUYURULARI

05.01.01. (Değişik-09.02.2021) Etkinlik adına yapılacak her türlü yazışma Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı imzası ile ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanınca gerek görüldüğünde, yazışmalarda her Etkinlik için ayrı olmak üzere ODA normlarına uygun başlıklı kâğıt kullanılır. 

05.01.02. (Değişik-09.02.2021) Etkinlik duyurularında Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu ve Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin isimleri ile Destekleyen Kuruluşlar belirtilir.

05.01.03. (Değişik-09.02.2021) Duyurularda Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelerinin ODA görevi Etkinlik Bilim Kurulu‘nu oluşturanların mesleği veya gerekiyorsa bağlı olduğu kuruluşun adı belirtilir. Etkinlik Yürütme Kurulu sadece kişi adı mesleği ve unvanı ile birlikte yazılır.

05.01.04. Etkinlik Duyuruları ODA dergileri ile Şube bültenlerinde Etkinliğin yapılma kararından itibaren gerçekleşmesine kadar bütün sayılarda yer alır.

06. YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararı uyarınca 02.07.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

07. YÜRÜTME

Bu yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

- Bu Yönetmelik 36. dönemde, 02.07.1996 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

-Bu Yönetmelikteki değişiklikler 48.Dönem 09.02.2021 tarihli… sayılı OYK kararı ile yapılmıştır.