LPG İKMAL İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, LPG ikmal istasyonlarının standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, LPG İkmal İstasyonlarında sorumlu müdür olarak çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte;

a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA",

b) Oda Yönetim Kurulu "OYK",

c) Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

d) LPG İkmal İstasyonları "İstasyon", 

olarak tanımlanmıştır.

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi

Madde 5- Bu belge "LPG İkmal İstasyonları" alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi LPG İkmal İstasyonlarında Sorumlu Müdür olarak çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği EK-1‘de verildiği gibidir. 

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Koşulları

Madde 6- Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi LPG İkmal İstasyonları Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Koşulu, ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmaktır.

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulu

Madde 7- LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulu; LPG İkmal İstasyonları alanında OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA‘nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

Belgelendirme Kurulunun görevleri aşağıda sayılmıştır;

a) LPG İkmal İstasyonları alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek. 

b) Sorumlu Müdür Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.

c) Sorumlu Müdür Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.

d) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak. 

LPG ikmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; Sorumlu Müdür belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir. 

LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Sınavları

Madde 9- Sorumlu Müdür belgelendirme sınavları eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. 

Sorumlu Müdür belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Başarılı olanlara Oda tarafından LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi verilecektir. Bu Belge tek başına geçersiz olup; üyenin çalışacağı LPG İkmal İstasyonu ile yapacağı herbir sözleşme ile birlikte Odaya başvurması halinde üyeye LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Sorumlu Müdür Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10- Sorumlu Müdür eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır.

a) 2 adet fotoğraf

b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi

c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

d) Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz 

Eğitim 

Madde 11- LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi Eğitim içeriği aşağıdaki konulardan oluşur:

A) Teknik Eğitim

1) LPG‘nin Spesifikasyonu

2) Otogaz İstasyonu Yerleşiminde Emniyet

a) İstasyon içi emniyet mesafeleri

b) İstasyonun yaşama alanlarına olan mesafeler

c) İstasyon emniyet tedbirleri

3) Tankların Yerleşimi

a) Yerüstü Tankları

b) Yer altı Tankları

c) Katodik Koruma

d) Tanklara Mal Alımı

4) Transfer Pompaları ve Boru Hatları

5) Vasıta LPG tankında Bulunması Gerekli Aksesuar

6) Vasıta LPG Tankına Dolumda Emniyet Tedbirleri

7) Yangınla Mücadele

8) İlk Yardım 

9) Sistem Seçimi ve Projelendirme 

10) LPG İkmal İstasyonunda Pratik Eğitim

B) Oda ve konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatın anlatılması

Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre LPG İkmal İstasyonları Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

Diğer Konular

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

- Bu Yönetmelik 38. dönemde, 22.11.2001 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 24591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.