MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25572

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların CNG ye dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallara uygun olarak çalışacak Makina Mühendisleri Odası üyesi makina, uçak ve otomotiv mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından araçların CNG ye dönüşümü için mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina, uçak ve otomotiv mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

ODA: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

ŞYK: Şube Yönetim Kurulunu,

CNG: Araçların CNG ye Dönüşümünü

ifade eder.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5 - Bu belge araçların CNG ye dönüşümü alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek`te mevcuttur.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6 - Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi CNG Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerli sayılmaz. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

CNG mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Araçların CNG ye dönüşümü için, ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılıp başarılı olma koşulu aranır.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu

Madde 7 - a) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında OYK`nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA`nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması hususu gözetilir.

b) Belgelendirme Kurulunun Görevleri

1) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

2) Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK ya önerilerde bulunmak,

3) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK ya görüş bildirmek,

4) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmaktır.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8 - Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK`nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9 - a) Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

b) Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70`tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10 - Yetki belgesi eğitimi için başvuruda;

2 adet fotoğraf,

Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz,

istenir.

Eğitim

Madde 11 - Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi eğitim içeriği:

a) Teknik Eğitim;

MMO Ana Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerin anlatılması,

Mühendislik etiği,

CNG‘nin tanımı,

Yakıt olarak CNG ve kullanım alanları,

CNG, çevre ve ekonomiklik,

Araçlarda kullanılan CNG yakıt sistemini oluşturan ekipmanların tanımı ve işlevleri,

CNG kullanımında karşılaşılan sorunlar ve güvenli CNG dönüşümü montaj esnasında izlemek ve pratik eğitim,

b) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Araçların CNG ye Dönüşümü için Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer Konular

Madde 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.