İŞ MAKİNALARI KURS ÖĞRETİCİSİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda, İş makinaları operatör kurslarında öğretici olarak görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İş Makinaları Öğreticisi mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik İş Makinaları operatör kurslarında öğretici olarak çalışacak TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin doğal ekidir.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İş Makinaları Kurs Öğreticisi Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşulları

Madde 4- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11 Nisan 1997 tarih, 53275 sayılı İş Makinaları Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile ilgili esasların 8. Madde (b) bendi gereği iş makinaları kullanacaklara öğreticilik yapacaklara verilecek belge Makina Mühendisleri Odasınca aşağıdaki koşullar uygulanacaktır. 

A) Başvuruda aranacak şartlar

Aşağıda belirtilen meslek mensupları öğretici olmak için başvurabilirler.

1. Makina Mühendisi olmak,

2. En az B Sınıfı Sürücü belgesi fotokopisi (aslı görülecek)

3. 2 adet fotoğraf

4. Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek eğitim ve belge bedelini ödediğini gösteren makbuz.

B) Başvuruda bulunacak kişilere uygulanacak eğitim programı

a) Eğitim Formasyonu

1. Eğitim planlarının hazırlanması

2. Uygun ders araçlarının kullanılması ve geliştirilmesi

3. Eğiticilerin sahip olması gereken iletişim becerileri

4. Öğrenme-öğretme, öğretme ve sunuş teknikleri

5. Yetişkinlerin özellikleri ve yetişkinler ile iletişim kurma

6. Ölçme değerlendirme esasları

7. Program değerlendirme ve geliştirme

8. Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Süre : 2 tam gün (16 saat)

b. Teknik eğitim:

1. İş Makinasının teknik yapısına ve kullanma amacına göre başlıca özellikleri (İş Makinasının tanıtılması, motor gücü, aktarma organları, hidrolik, pnömatik, vb.)

2. İş Makinasının her türlü ataşman ve ekipmanlarının tanıtılması yerinde ve doğru kullanılmasının öğretilmesi

3. İş Makinasının işyerinde, arazide ve karayollarında emniyetli, ekonomik ve verimli şekilde tekniğine uygun kullanılması ve aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması

4. İş Makinasının günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık bakımının öğretilmesi

5. İş Makinasının arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürücü tarafından giderilebilecek küçük onarımların giderilmesi

6. İş Makinasının özelliğine göre makina enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması

7. İş Makinasının taşıma kurallarıyla ilgili olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınacak Özel Yük Taşıma İzin Belgesi hakkında genel bilgiler

8. Her türlü inşaat çalışması sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında bilgiler

9. Genel olarak dersin tekrarlanması, kursiyerlerin sorularının cevaplandırılması

Süre : 8 tam gün (64 saat)

c. Yazılı sınav :

Eğitimler sonunda sınav yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 70‘dir.

d. Uygulamalı sınav :

Yazılı sınavda başarılı olanlar, Şubelerce gerçekleştirilecek bir İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursuna katılarak kursun tamamını izleyecekler, ikinci bir kursta da bir öğreticinin gözetiminde kurs vereceklerdir. Kurs gözetmeninden başarılı onayı alan öğretici adaylarına Oda Yönetim Kurulu kararı ile Makina Mühendisleri Odası İş Makinası Öğretici Belgesi verilecektir.

e. Gerek yazılı gerek uygulamalı sınavlarda eğitici adayının en fazla 4 hakkı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11 Nisan 1997 tarih 53275 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Makinaları Kullanma Sertifikası (Operatörlük belgesi) ile ilgili esaslarda belirtilen ilgili kurumlardan 2. Maddede belirtilen benzer teknik eğitimi aldığını belgeleyen makina mühendisleri gerekli evraklar ile Makina Mühendisleri Odasına başvurmaları halinde 2. Maddenin a,c ve d bendlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Makina Mühendisleri Odası İş makinası Öğretici Belgesi alabilirler.

(Geçici Madde) İş makinalarında bakım üzerine herhangi bir işletmede en az 5 yıl çalıştığını, iş makinaları imalatında enaz üç yıl çalıştığını belgeleyen makina mühendisleri, 2. Maddenin a, c ve d bendlerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Makina Mühendisleri Odası İş Makinası Öğretici Belgesi alabilirler.

Bu esaslar yayınlanmadan önce Makina Mühendisleri Odası Şubelerinde düzenlenen kurslardan en az 5 tanesinde öğreticilik yapmış olan Makina Mühendisleri Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Makina Mühendisleri Odası İş Makinası Öğretici Belgesi alabilirler. Daha az kurs yönetmiş öğreticiler için 4. Maddede belirtilen uygulama yapılacaktır.

Öğreticilerin görevleri

Madde 5- Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğreticilerin başlıca görevleri;

a. Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait uygulamaları yaptırmak.

b. Dersin programını ve planını uygulamak, zamanında derslere girmek ve çalışmaları ilgili deftere yazarak imzalamak.

c. Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak.

d. Kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak

Diğer Konular

Madde 6- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik; yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

- Bu Yönetmelik 38. dönemde, 22.11.2001tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 24591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.