MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ UZMANLIK VE BELGELENDİRME

YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi makina mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından mekanik tesisat hizmetleri alanında uzmanlık belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam Ve Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik mekanik tesisat hizmetlerini gerçekleştirecek makina mühendislerinin uzmanlıklarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Ve Kısaltmalar

Madde 3- Bu Yönetmelikte;

a) Mekanik tesisat alanında bilgi ve deneyime sahip, bu konuda açılmış sınavlarda başarılı olmuş, Oda üyesi makina mühendisi "uzman mühendis",

b) TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA",

c) Oda Yönetim Kurulu "OYK",

d) Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

e) Serbest Müşavir Mühendis "SMM"

olarak tanımlanmıştır.

Mekanik Tesisat Hizmet Alanları

Madde 4- Mekanik tesisat hizmetleri:

a) Isı yalıtımı

b) Sıhhi tesisat

c) Isıtma tesisatı

d) Asansör avan proje hazırlama

e) Klima tesisatı

f) Havalandırma tesisatı

g) Kızgın su tesisatı

h) Buhar tesisatı

i) Gaz (doğal gaz, havagazı, LPG) tesisatı

j) Basınçlı hava tesisatı

k) Sanayi tipi mutfak, çamaşırhane tesisatı

l) Soğutma tesisatı

m) Yüzme havuzu ve filtrasyon tesisatı

n) Medikal gaz tesisatı

o) Otomatik kontrol tesisatı

p) Arıtma tesisatı

ve bu gibi konularda gerçekleştirilen tasarım, uygulama, denetim ve kontrol hizmetleridir.

Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzman Mühendis Belgesi

Madde 5- Bu belge "mekanik tesisat mühendisliği" alanında ve aşağıda belirtilen "dar kapsamlı mekanik tesisat mühendisliği" konularında verilir.

a) Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi

Belge sahibi makina mühendisi sıhhi tesisat, ısı yalıtımı, ısıtma tesisatı başlıklarıyla tanımlanan mekanik tesisat hizmetlerini yapmaya yetkilidir. Bu belge sahibi makina mühendisi, uzmanlık kapsamını "dar kapsamlı mekanik tesisat uzman mühendis yetki belgeleri" alarak artırabilir. Belge örneği Ek 1‘de verildiği gibidir.

b) Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi

Dar kapsamlı mekanik tesisat uzman mühendis yetki belgesi konuları aşağıdaki gibidir:

1) Doğalgaz tesisatı

2) Asansör avan proje hazırlama

3) Havuz tesisatı

4) Sanayi tipi çamaşırhane tesisatı

5) Sanayi tipi mutfak tesisatı

6) Medikal gaz tesisatı

7) Otomatik kontrol

8) Klima tesisatı

9) Kızgın su tesisatı

10) Basınçlı hava tesisatı

11) Buhar tesisatı

12) Soğutma tesisatı

13) Arıtma tesisatı

14) Havagazı tesisatı

15) LPG tesisatı

16) Havalandırma tesisatı

17) (Ek:RG-19/7/2003-25173) Yangın tesisatı.

Yukarıda belirtilen konuların bir veya birkaçında belge sahibi makina mühendisi, belgede belirtilen konu veya konularda mekanik tesisat hizmetlerini yapmaya yetkilidir.

Yukarıda tanımlanan "Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi" konuları günün gelişen koşullarına uygun olarak ODA tarafından artırılabilir.

Uzman Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6- Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi almak için ODA üyesi olan makina mühendisleri başvurabilirler. Uzman mühendis belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

a) Mekanik tesisat uzman mühendis belgelendirme koşulları aşağıda belirtilmiştir.

1) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan yapı üretim sürecinde geçerli olan yasalar, KHK‘ler, tüzük, yönetmelik ve genelgeler konularında bilgilendirme seminerlerine katılmış olmak.

2) (Değişik:RG-21/6/2018-30455) Mekanik tesisat uzman mühendis belgesi için ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı konularında en az bir yıl süre ile tasarım-uygulama deneyimi kazanmış olmak veya Mekanik Tesisat Proje Değerlendirme Kuruluna şartları genelgelerle tanımlanmış proje/projelerin sunumunu gerçekleştirmek.

3) ODA tarafından merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

b) Dar kapsamlı mekanik tesisat uzman mühendis belgelendirme koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde tanımlanan alanlarda ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim programlarına katılmış olmak,

2) ODA tarafından yukarıdaki konularla ilgili olarak merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulu

Madde 7- Mekanik Tesisat alanında uzmanlık belgesi almak isteyen makina mühendislerinin başvurularını değerlendirerek, OYK‘nın karar alma sürecini hazırlayan, bu yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ya görüş ve öneriler sunan, mekanik tesisat uzmanlık belgelerine ait gerçekleştirilecek sınavların hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

ODA Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulu, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında mekanik tesisat uzman mühendis belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul Odanın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç bir ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi, sektörle ilgili uzmanlık dernekleri temsilcisi ve üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulunun Görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan mekanik tesisat hizmetleri konularında meslek içi eğitim, kurs ve seminerleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.,

b) Tasarım ve uygulama deneyim sürelerine ilişkin esasları belirlemek,

c) (Mülga ibare:RG-21/6/2018-30455) (...) Sınav komisyonları oluşturulmasına yönelik çalışma esaslarını belirlemek, komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak,

d) Uzman Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

e) Uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarının gelişmesine ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Sınav Komisyonları

Madde 8 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/6/2018-30455)

Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu, uzman mühendis belgesine sahip, Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu ise ilgili konuda uzman mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.

Uzman Mühendislik Belgelendirme Sınavları

Madde 9- Uzman mühendis belgelendirme sınavları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan uzman mühendis belgelerini almak için başvuran makina mühendislerine istekte bulundukları konu veya konularda uzman mühendis belgesi verilmek üzere merkezi düzeyde gerçekleştirilen sınavlardır.

Mekanik tesisat uzman mühendis belgesi için ODA yılda en az iki sınav gerçekleştirir. Sınavlar en geç 3 ay önceden, mekanik tesisat uzman mühendis belgesi sınav konuları ve sınav tarihiyle birlikte ODA yayın organları aracılığı ile ODA üyelerine duyurulur.

Her bir uzman mühendis belgesi sınavı için başarı notu 100 üzerinden 70‘dir. Her bir uzman mühendis belgesi sınav soruları ve yanıtları belirli sürelerle ODA yayın organlarında yayınlanır.

Sınav katılım ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Diğer Konular

Madde 10- a) Uzman mühendis belgesi almak üzere başvuranların deneyim kazanmak üzere çalışma yaptıkları iş yerlerinde uzman mühendis belgesine sahip en az bir makina mühendisi çalışması zorunludur.

b) Uzman mühendis adayları deneyim çalışmasına başlamadan önce çalışacakları işyerlerini ve o kuruluştaki uzman mühendis isimlerini ODA‘ya bildirir.

c) Uzman mühendis belgesine sahip olmayan makina mühendisleri mekanik tesisat konusunda SMM belgesine sahip olamaz. Uzman mühendisin uzman olduğu konular SMM belgesinde de tanımlanır.

d) Mekanik tesisat uzman mühendis belgesine sahip ODA üyeleri sadece uzman olduğu tesisat konularındaki mekanik tesisat hizmetlerini yerine getirmeye yetkilidir. Uzman olmadıkları konularda çalışamazlar.

e) (Değişik:RG-3/9/2004-25572) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

f) (Ek:RG-19/7/2003-25173) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi almış olan üyelerden Uzman Mühendis Belgesi almak için başvuruda bulunan ve belge aldığı konuda en az 1 yıl çalışma yapmış olanlar hakkında yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendindeki koşul aranmaz. Bu üyeler Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Sıhhi Tesisat (3 gün), Isıtma Tesisatı (3 gün), Isı Yalıtımı (1 gün) kurslarına katılmak ve sınavda başarılı olmak zorundadır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dar kapsamlı mekanik tesisat konularında ODA tarafından düzenlenen kurslar ve yapılan sınavlar sonucu mühendis yetki belgesi almış olanlar ile adı geçen hizmetleri yürüttükleri için kazanılmış hak olarak kurslara katılmadan bu belgeleri almış olanların belgeleri bu yönetmelik kapsamında geçerlidir.

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ODA üyesi Makina Mühendisleri deneyim şartı aranmaksızın bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen uzman mühendis belgelerini almak üzere 3 yıl süreyle sınavlara girme hakkına sahiptir. (Mülga cümle:RG-19/7/2003-25173) (...)

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2001

24591

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

19/7/2003

25173

2

3/9/2004

25572

3

21/6/2018

30455

 

 

Ekleri için tıklayınız