ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

01. KAPSAM ve KURULUŞ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘na yasa, tüzük, yönetmelikler ve benzeri yollarla
verilen görevlerin yürütülmesinde etkinliği, verimliliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla Oda
Örgütü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanları ve bunlara ilişkin diğer konularda, bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
02. Oda Örgütü
Oda Örgütü aşağıdaki birimlerden oluşur:
02.01. Oda Merkezi,
02.02. Şubeler,
02.03. İl/İlçe temsilcilikleri,
02.04. Mesleki denetim büroları,
02.05. İşyeri temsilcilikleri.
03. ÖRGÜT ŞEMASI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Merkez Şubeler, İl/İlçe Temsilciliği, mesleki denetim
bürosu ve işyeri Temsilciliği birimleri ile bu birimlerdeki yönetici organların ve çalışan
görevlilerin sıra düzeni ve eşgüdüm yönünden birbirlerine bağlantılarını göstermek ve kadro
saptanmasında esas alınmak üzere;
03.01. Oda Örgütü Şeması,
03.02. Oda Merkezi Örgütü Şeması,
03.03. Şubeler Örgütü Şeması,
03.04. İl/İlçe Temsilciliği Örgütü Şeması.
03.05. Mesleki Denetim Bürosu Örgütü Şeması, düzenlenmiş bulunmaktadır.
04. ODA ÖRGÜTÜ ŞEMASI
Bu Yönetmeliğe ekli (1) nolu şema Oda Örgütü Şeması olup, Oda organları ile birimlerinin
sıra düzensel bağlantı ve eşgüdümünü gösterir.
05. ODA MERKEZ ÖRGÜTÜ ŞEMASI
Bu Yönetmeliğe ekli (2) nolu şema Oda Merkez Örgütü Şeması olup, yönetici organlarla,
merkez görevlilerinin sıra düzensel bağlantı ve eşgüdümü ile görevlilerin kadro durumlarını
gösterir.
06. ŞUBE ÖRGÜTÜ ŞEMASI
Bu Yönetmeliğe (3) nolu şema Şube Örgütü Şeması olup, Şube yönetici organları ile
görevlilerin sıra düzensel bağlantı ve eşgüdümü ile görevlilerin kadro durumlarını gösterir.
07. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞEMASI
Bu Yönetmeliğe ekli (4) nolu şema Şubelere bağlı İl/İlçe Temsilciliği Örgütü Şeması olup,
temsilcilik yönetici organları ile görevlilerinin sıra düzensel bağlantı ve eşgüdümü ile
görevlilerin kadro durumlarını gösterir.
08. MESLEKİ DENETİM BÜROSU ÖRGÜTÜ ŞEMASI
Bu Yönetmeliğe ekli (5) nolu şema, Şubelere bağlı Mesleki Denetim Bürosu Örgüt Şeması
olup, büro yönetici organları ile görevlilerin sıra düzensel bağlantı ve eşgüdümü ile
görevlilerin kadro durumlarını gösterir.
09. ŞEMALARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Şemalar üzerinde Oda Genel Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. (2), (3), (4) ve (5) nolu
şemalarda, gereksinim durumunda veya hizmetin gerektirdiği durumlarda Oda Yönetim
Kurulu‘nca değişiklik yapılabilir. Ancak Oda Yönetim Kurulu, yaptığı bu değişiklikleri,
değişiklik tarihini izleyen ilk Oda Genel Kurulu‘nun onayına sunmak zorundadır.
10. ORGANLAR
10.01. Oda Genel Kurulu,
10.02. Oda Yönetim Kurulu,
10.03. Oda Onur Kurulu,
10.04. Oda Denetleme Kurulu,
10.05. Oda Danışma Kurulu,
10.06. Meslek dalı ana komisyonları,
10.07. Uzmanlık komisyonları,
10.08. Oda görevlilerinden oluşur. Madde 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 bentlerinde belirtilen
organlar, Şube örgütleri ile birlikte Oda‘nın en üst organlarıdır. Oda Tüzüğü hükümlerine
göre oluşur, görev yapar ve yetkileri kullanır.
11. ODA YÖNETİM KURULU
Yapılan Oda Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi (7) gün
içinde yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu eski Oda Sekreteri‘nin çağrısıyla ilk toplantısını
yapar ve aralarında gizli oyla yürütme organı olan Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda
Sekreteri ve Oda Saymanı‘nı seçerek göreve başlar. Oda Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi üçünü (3‘ünü) tam gün çalıştırma kararı alabilir. Gerektiğinde tam gün çalışacak
Yönetim Kurulu üyesi sayısı Oda Genel Kurulu kararı ile artırılabilir.
12. ODA BAŞKANI
Oda Başkanı Oda‘yı temsil eder, tüm Oda Örgütü‘nün başıdır.
13. ODA BAŞKAN VEKİLİ
Oda Başkan Vekili, Oda Başkanı‘nın bulunmadığı zamanlarda onun görevini yapar ve
yetkilerini kullanır.
14. ODA SEKRETERİ
Oda Sekreteri, Oda‘nın olağan işlerinde Oda‘nın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Oda İşlerini
Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Oda Yönetim Kurulu toplantılarının
gündemini hazırlar. Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli bütün
önlemleri alır ve Oda‘nın olağan ödemelerini yürütür. Oda Sekreteri, Oda‘nın yazışma
işlerinin imzalanmasında, Oda Örgütü‘ndeki görevlilerin özlük işleri de dahil olmak üzere
Oda içi yönetim hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili ve görevlidir. Şube Sekreterlerine ve
Oda görevlilerine görev verir ve denetler.
15. ODA SAYMANI
Oda Saymanı; Oda‘nın mali işlerinin yürütülmesinde, Oda Bütçesi‘nin uygulamasında yetkili
ve görevlidir. Şube Saymanlarına ve Oda görevlilerine görev verir ve denetler.
16. ODA SEKRETER YARDIMCILARI
Oda Sekreter Yardımcıları; Oda Sekreteri‘nin önerisi ile Oda Yönetim Kurulu‘nca, Oda
üyeleri arasından atanır. Tam gün esasına göre sözleşme ile çalışır. Oda Sekreter
Yardımcıları; Oda Tüzüğü, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları ile tanımlanan,
Oda‘nın örgütlenme, eğitim, yayın vb. çalışmalarını ve Oda Sekreteri tarafından verilen
görevleri kendilerine bağlı kadrolarla yürütür. Oda Sekreter Yardımcıları, doğrudan Oda
Sekreteri‘ne karşı sorumludur. Oda Sekreter Yardımcılarının sayısı ve görev alanları Oda
Genel Kurulu‘nda belirlenir ve kadro çizelgesinde gösterilir.
17. YAYINDAN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ
Yayından Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri; Oda Yönetim Kurulu veya Şube Temsilciliği
Yönetim Kurulları üyeleri arasından veya Oda üyeleri arasından atanır. Gerektiğinde tam gün
esasına göre sözleşme ile çalışır. Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri, Basın Yayın Yasası‘na göre
görevli ve yetkilidirler.
18. ODA MÜDÜRÜ
Oda Müdürü; Oda Sekreteri‘nin önerisi ile Oda Yönetim Kurulu‘nca, Oda üyeleri arasından
atanır ve tamgün esasına göre sözleşme ile çalışır. Oda Müdürü, Oda Merkez Örgütü‘nde
çalışan ve Madde 16 kapsamı dışında kalan görevlilerin amiridir. Bu görevliler ile Oda
hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, Şube görevlilerine de görev verir ve denetler. Oda
Müdürü, tüm Oda hizmetlerinin zamanında, etkin, yeterli ve verimli olarak yürütülmesi ile
görevli ve yetkilidir.
19. ODA HUKUK DANIŞMANI
Oda Hukuk Danışmanı; Oda Yönetim Kurulu‘nca yapılan hizmet sözleşmesine göre çalışır.
Oda Hukuk Danışmanı, Oda‘nın ve üyelerinin hukuksal sorunları ile ilgili danışmanlık
yapmakla görevli ve yetkilidir.
20. DİĞER ODA MERKEZİ GÖREVLİLERİ
Oda Merkez Örgütü‘nde çeşitli görevleri yapan görevliler, (2) nolu Oda Merkez Örgütü
Şeması‘nda unvanları ile birlikte gösterilmiştir. Bu görevliler, Oda‘da tam gün esasına göre
çalışırlar. Bunların atama ve özlük işleri ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir
yönetmelikte saptanır.
21. MERKEZ ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ
TMMOB Yasası, TMMOB Tüzüğü ve Oda Tüzüğü hükümleri gereğince, Oda‘nın görevleri,
Oda Yönetim Kurulu‘nca yürütülür ve bunlara ilişkin yetkiler kullanılır. Ancak Oda Yönetim
Kurulu, Oda görevlerinden bir bölümünün Merkez Örgütü, diğer bir bölümünün de Şube
Temsilcilikleri, İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları örgütü aracılığıyla
yapılmasına karar verebilir, bu konuda iş bölümü yapabilir. Bu görev dağılımı ve iş
bölümünde, Oda Yönetim Kurulu, Merkez Örgütü‘ne en az aşağıdaki görevleri vermek
zorundadır.
21.01. Oda üye kayıtlarını yapmak,
21.02. Üye sicil dosyalarını tutmak,
21.03. Yayın etkinliklerini yürütmek,
21.04. Büro tescil ve liyakat belgesi çalışmalarına esas kayıtlarını tutmak,
21.05. Kalite ve yeterlik belgesi çalışmalarını yürütmek.
22. ŞUBE TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞU
22.01. Oda Genel Kurulu kararı ile Şubeler açılır. Şubenin merkezi ve etkinlik alanı Oda
Genel Kurulu‘nda saptanır. Yeni Şube kurulması saptanan yerlerde Oda Yönetim Kurulu, Oda
Genel Kurulu‘nu izleyen altı (6) ay içinde, Şube Kurucu Yönetim Kurulunu atayarak, Şube
örgütünü oluşturur. Şube giderlerini karşılamak üzere, Oda Bütçesi‘nden gerekli ödenek ve
kadro sağlar.
22.02. Madde 22.01‘ bendine göre oluşturulan Şubelerin Genel Kurulları, diğer birimler ile
birlikte çalışma dönemi sonunda yapılır. Atanan Şube Yönetim Kurulu üyeleri arasında
boşalma olursa, kalan üyelerin önereceği iki (2) katı aday arasından Oda Yönetim Kurulu‘nca
yeniden atama yapılır. Atanan Şube Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun altına
düşmesi halinde, kalan üyeler bir (1) ay içinde yeterli aday önermezse Oda Yönetim Kurulu
doğrudan atama yapar.
22.03. Başka birimlere bağlı olarak etkinlikte bulunan İl/İlçe Temsilcilikleri, etkinlik alanına
girdikleri Şubeye bağlanırlar. Bu İl/İlçe Temsilciliklerinde görevli Yürütme Kurulları
görevlerini sürdürürler. Ancak yeni kurulan Şubenin merkezinde bulunan İl Temsilciliği
Yürütme Kurulunun görevi, Kurucu Yönetim Kurulu atanınca kendiliğinden sona erer.
22.04. Yönetmeliğe ekli (1) no‘lu çizelge ile, halen kurulu olan ve onsekiz (18) İl merkezinde
etkinliklerini sürdürmekte olan Şubeler gösterilmiştir. Bu birimlerin etkinlik alanına giren
iller, yine aynı çizelgede gösterilmiştir.
23. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNİN ŞUBEYE DÖNÜŞMESİ
(5.3.1994 tarihinde toplanan 35. Olağan Genel Kurul kararı ile bütün bölge temsilciliklerinin
Şubeye dönüştürülmesi sonucunda bu madde iptal edilmiştir.)
24. ŞUBE ÖRGÜTÜ
24.01. Şube Genel Kurulu,
24.02. Şube Yönetim Kurulu,
24.03. Şube Danışma Kurulu,
24.04. İl/ilçe Temsilcilikleri,
24.05. Mesleki Denetim Büroları,
24.06. İşyeri Temsilcilikleri,
24.07. Meslek dalı Komisyonları,
24.08. Uzmanlık Komisyonları,
24.09. Şube görevlilerinden oluşur. Belirtilen bu organlar, Oda Tüzüğü hükümlerine göre
oluşur, görev yapar ve yetkileri kullanırlar.
25. ŞUBE YÖNETİM KURULU
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi)
yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden
sonra en geç yedi (7) gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile ilk toplantısını yapar ve aralarında
gizli oyla yürütme organı olan başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanı seçerek göreve
başlar. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri, Şube Yönetim Kurulu önerisi, Oda
Yönetim Kurulu kararı ile tam gün çalıştırılabilir. Gereğinde tam gün çalıştırılacak Yönetim
Kurulu üyesi sayısı, Oda Genel Kurulu kararı ile artırılabilir veya Şube Yönetim Kurulu
önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Şube Müdürü yerine yalnızca Şube sekreteri tam gün
çalıştırılabilir. Bu durumda müdür kadrosu boş tutulur. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
istediklerinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ve gündem maddeleri hakkında
görüş bildirebilirler.
26. ŞUBE BAŞKANI
Şube başkanı, sorumluluk alanında, Şubeyi, Yönetim Kurulu adına temsil eder. Tüm Şube
örgütünün başıdır.
27. ŞUBE BAŞKAN VEKİLİ
Başkan vekili, başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar ve yetkilerini
kullanır.
28. ŞUBE SEKRETERİ
Şube sekreteri, Şubeyi Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu
toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm
önlemleri alır, Şubenin olağan ödemelerini yürütür. Şube yazışma işlerinin imzalanması, Şube
örgütündeki görevlilerin özlük işleri dahil olmak üzere iç yönetim ve hizmetlerin
yürütülmesinde yetkili ve görevlidir. İl/ilçe Temsilciliği sekreterlerine, mesleki denetim
sorumlularına ve tüm Şube görevlilerine görev verir ve denetler.
29. ŞUBE SAYMANI
Şube saymanı, Şube mali işlerinin yürütülmesinde, bütçenin uygulanmasında yetkili ve
görevlidir. İl/ilçe Temsilciliği saymanlarına, mesleki denetim sorumlularına, mali işlerde
görevli Şube görevlilerine görev verir ve denetler.
30. ŞUBE MÜDÜRÜ
Şube müdürü, Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Oda Yönetim Kurulu‘nca Oda
üyeleri arasından atanır ve tam gün esasına göre sözleşme ile çalışır. Şube müdürü, Şube
örgütünde çalışan tüm görevlilerin amiridir. Etkinlik alanında tüm Oda hizmetlerinin
zamanında, etkin ve verimli olarak yürütülmesi ile görevli ve yetkilidir.
31. ŞUBE HUKUK DANIŞMANI
Şube hukuk danışmanı, Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Oda Yönetim Kurulu kararı
ile yapılan danışmanlık yapmakta görevli ve yetkilidir.
32. DİĞER ŞUBE GÖREVLİLERİ
Şube örgütü görevlileri, üç (3) nolu Şube Örgütü Şeması‘nda unvanları ile birlikte
gösterilmiştir. Bu görevliler tam gün esasına göre çalışırlar. Bunların atama ve özlük işleri ile
görev, yetki ve sorumlulukları, ayrı bir yönetmelikle saptanır.
33. ŞUBE ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ
Oda Yönetim Kurulu‘nca Madde 21‘e göre yapılacak görev ayrımı ve iş bölümü esaslarına
göre, Şube sorumluluk alanında, Oda hizmetlerine ilişkin görevler, bu örgüt birimlerince
yerine getirilir. Bu görev dağıtımı ve iş bölümünde Oda Yönetim Kurulu, Şube örgütüne, en
az aşağıdaki görevleri verir.
33.01. Üye kayıt işlemlerini yapmak, üye ödentilerini toplamak,
33.02. Sorumluluk alanındaki tescilli büroların çalışmalarını denetlemek,
33.03. Tesisat ve araç projelerinin asgari ücret, teknik kontrol ve mesleki denetim işlemlerini
yapmak,
33.04. Trafikle ilgili hizmetleri yapmak,
33.05. Bilirkişilik, ekspertizlik hizmetlerini yapmak,
33.06. Teknik uygulama sorumluluğu (TUS) (fenni mesuliyet) çalışmalarını yürütmek,
33.07. Kalite veya yeterlik belgesi verilecek kuruluşlarda gerekli incelemelerin Oda
üyelerince yapılmasını sağlamak,
33.08. Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları ve benzeri araçların periyodik kontrollerini
yapmak
33.09. Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak,
33.10. Sempozyum, konferans, seminer düzenlemek,
33.11. Sergi ve fuar etkinliklerini yürütmek,
33.12. Üyelere iş bulma çalışmalarını yürütmek,
33.13. İşyeri temsilciliklerini oluşturmak ve çalışmalarını denetlemek.
34. İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞU
Şube, sorumluluk alanında bulunan il/ilçe merkezlerinde, hizmetin gerektirdiği durumlarda,
Şube Yönetim Kurulunun önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile, Şubeye bağlı İl/İlçe
Temsilciliği kurulabilir. İl/ilçe Temsilciliği; üç (3) veya beş (5) üyeden oluşan Yürütme
Kurulu, danışma kurulu, gerektiğinde oluşturulacak uzmanlık komisyonlarından ve
görevlilerinden oluşur.
35. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU
35. 01. İl/ilçe Temsilciliği, Yürütme Kurulu üye sayısı, o il/ilçedeki Oda örgütlülüğü, göz
önüne alınarak, Şube Yönetim Kurulu önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
35.02. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu izleyen iki (2) ay içinde yer, tarih, saat ve
atanacak İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üye sayısını belirterek, en az onbeş (15) gün
önceden atamanın yapılacağı il/ilçedeki tüm üyelere yazılı çağrı yaparak, Oda Yönetim
Kuruluna bilgi vererek, iİ/ilçe merkezinde üye toplantısı düzenler. Şube Yönetim Kurulu bu
toplantıda İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunu üye eğilimini dikkate alarak aday olan
üyeler arasından atar. İl/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu bir çalışma dönemi için
görevlendirilir. Görevlendirme yapılıncaya dek eski Yürütme Kurulları görevlerini sürdürür.
35.03. Atanmış Yürütme Kurulu, atama bildirim tarihini izleyen yedi (7) gün içinde
toplanarak, kendi içinden gizli oyla başkan, sekreter ve saymanı seçerek göreve başlar.
35.04. İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu, o il/ilçe sınırları içinde, Oda hizmetlerini yürütür,
Oda Yönetim Kurulu‘nca verilecek yetkiler kapsamında, Oda‘yı temsil eder ve Şube
Temsilciliği Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yapar.
36. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ BAŞKANI
İl/İlçe Temsilciliği başkanı; temsilcilik bölgesinde, Temsilciliği Yürütme Kurulu adına temsil
eder. Temsilcilik örgütünün başıdır.
37. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ SEKRETERİ
İl/İlçe Temsilciliği sekreteri; İl/İlçe Temsilciliğinin yazışma işleri ve bunların imzalanması,
İl/İlçe Temsilciliği örgütü görevlilerinin iç yönetim ve hizmetlerinin yürütülmesinde ve
Temsilciliğin olağan ödemelerinde yetkili ve görevlidir. Temsilcilik görevlilerine görev verir
ve denetler. Temsilcilik çalışmalarını, Şubeye aylık raporlar halinde bildirir.
38. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ SAYMANI
İl/ilçe Temsilciliği saymanı; temsilcilik mali işlerinin bütçe olanakları içinde yürütülmesinde
yetkili ve görevlidir. Temsilcilik gelir ve giderlerini her ay sonunda Şubeye rapor eder.
39. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖREVLİLERİ
İl/İlçe Temsilciliği örgütü görevlileri, (4) nolu İl/İlçe Temsilciliği Örgütü Şeması‘nda
unvanları ile birlikte gösterilmiştir. Bu görevliler tam gün esasına göre çalışırlar. Gerektiğinde
İl/İlçe Temsilciliğinde kısmi gün görevli çalıştırılabilir. Bunların atama ve özlük işleri ile
görev, yetki ve sorumlulukları, ayrı bir yönetmelikle saptanır.
40. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ
Şube Yönetim Kurulu‘nca Madde 33‘e göre yapılacak görev ayrımı ve iş bölümü esaslarına
göre, İl/İlçe Temsilciliği etkinlik alanında Oda hizmetlerine ilişkin görevler, bu örgüt
birimince yerine getirilir. Bu görev dağılımı ve iş bölümünde Şube Yönetim Kurulu, İl/İlçe
Temsilciliği örgütüne en az aşağıdaki görevleri verir.
40.01. Üye kayıt işlemlerini yapmak ve üye ödentilerini toplamak,
40.02. Tesisat ve araç projelerinin teknik kontrol ve mesleki denetim işlemlerini yapmak,
40.03. Teknik uygulama sorumluluğu (TUS) (fenni mesuliyet) çalışmalarını yürütmek,
40.04. Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak,
40.05. Temsilcilik bölgesi içinde işyeri temsilcilikleri atanmasını Şube Temsilciliği‘ne
önermek,
40.06. Üyelere iş bulma çalışmalarını yürütmek,
40.07. Bilirkişilik, ekspertizlik hizmetlerini yapmak,
40.08. Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları vb. araçların periyodik kontrollerini yapmak,
40.09. Seminer, kurs ve konferans düzenlemek.
41. Nedeni ne olursa olsun üç (3) ay süre ile Yürütme Kurulu toplantılarına katılmayan veya
katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir (1) yıl içinde olağan Yürütme Kurulu
toplantılarının dörtte birine (1/4‘üne) katılmayan, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyesi
çekilmiş sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan Yürütme Kurulu üyeliği için, kalan üyelerin
önereceği iki (2) katı aday arasından Şube Yönetim Kurulu atama yapar. Çoğunluğunu yitiren
İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu düşmüş sayılır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulunun üçte-iki
(2/3) çoğunlukla alacağı karar ile il/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu görevden alınabilir.
Çoğunluğu yitirerek düşen veya görevden alınan İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu yerine
yeniden atama yapılması veya dönem içinde kurulması kararlaştırılan İl/İlçe Temsilciliği
Yürütme Kurulunun atanması Madde 35‘deki yöntemle yapılır.
42. MESLEKİ DENETİM BÜROLARI
42.01. İl/ilçe Temsilciliği açılma koşulları oluşmayan yerleşim merkezlerinde, Şube Yönetim
Kurulu kararıyla "mesleki denetim bürosu (MDB)" kurulabilir. MDB, bir (1) mesleki denetim
sorumlusu, gerektiğinde yardımcılarından ve gerektiğinde de konulacak kadroda çalışacak
görevliden oluşur.
42.02. Mesleki denetim sorumlusu ve yardımcıları, Şube Yönetim Kurulu kararıyla bir (1)
çalışma dönemi için atanır. Yeni mesleki denetim sorumlusu ve/veya yardımcıları atanıncaya
kadar eskiler görevlerini sürdürürler.
42.03. MDB; Oda-üye ilişkilerinin sağlanması, mesleki denetim hizmetlerinin yapılması, üye
ödentilerinin toplanması işlerinin yanında, Şube Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri
yapar, verilen yetkiler kapsamında Şubeyi temsil eder.
42.04. Mesleki denetim sorumlusu ve yardımcısı görev süresi dolmadan, Şube Yönetim
Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla görevden alınabilir.
43. İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
43.01. Oda üyelerinin yoğunlaştığı işyerlerinde, Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla,
Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla işyeri temsilcilikleri
kurulabilir. İşyeri temsilcilikleri bir (1) temsilci ve gerektiğinde yardımcılarından oluşur.
43.02. İşyeri temsilcisi ve yardımcıları, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun görüş ve/veya
önerileri de alınarak Şube Yönetim Kurulu kararıyla bir (1) çalışma dönemi için atanır. Yeni
işyeri temsilcisi ve yardımcıları atanıncaya kadar, eski işyeri temsilcisi ve yardımcıları
görevlerini sürdürürler.
43.03. İşyeri temsilcileri, üye ile Şube arasında iletişimi sağlamak, Şube etkinliklerini
işyerinde duyurmak ve katılımı sağlamak ve işyerindeki Oda üyelerinden üye ödentilerini
toplamakla görevlidir.
43.04. İşyeri temsilcisi ve yardımcıları, görev süresi dolmadan, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme
Kurulunun görüşü de alınarak, Şube Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı
kararla görevden alınabilir.
44. MALİ KADROLAR
Oda Örgütü‘nde görevlilerin kadroları şemalardaki konumlar esas alınarak, Oda Genel
Kurulu‘nca saptanır. Oda Yönetim Kurulu, yapılacak önerileri de göz önünde bulundurarak,
Merkez, Şubeler, İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Bürolarında çalıştırılacak görevli
sayısını ve bunlara ödenmesi gereken asgari ücreti karşılayacak biçimde, kadro unvanları ile
hazırlayacağı kadro çizelgesini, Oda Genel Kurulu‘nun inceleme ve oyuna sunar. Oda Genel
Kurulu‘nca kabul edilen kadro çizelgesi, Oda bütçesi‘nin eki olarak yürürlüğe girer. Kadro
çizelgesi üzerinde, Oda Yönetim Kurulu artırma yapamaz. Kadro tasarrufundan yararlanarak
geçici görevlerde, görevli veya hizmetli çalıştırabilir. İlgili Şubenin görüşünü almak koşuluyla
kullanılmayan kadroları, başka bir Şubeye aktarabilir. İlgili Şube Yönetim Kurulunun önerisi
ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile müdür yerine Şube sekreteri tam gün çalıştırılabilir.
45. ÖDEMELER
45.01. Oda Örgütü‘nde çeşitli kademelerde görev alan;
45.01.01. Onur Kurulu üyelerine her toplantıları için oturum ücreti,
45.01.02. Denetleme Kurulu üyelerine her denetim için ödenek,
45.01.03. Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, her toplantı için oturum ücreti,
45.01.04. Oda Başkanı, Başkan Vekili, Sekreteri ve Saymanına ayrıca ödenek,
45.01.05. Şube Başkanı, Başkan Vekili, Sekreteri ve Saymanına ayrıca ödenek,
45.01.06. İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulları üyelerine her toplantı için oturum ücreti,
45.01.07. İl/İlçe Temsilciliği başkanı, sekreteri ve saymanına ayrıca ödenek,
45.01.08. Mesleki denetim sorumlusuna ödenek,
45.01.09. Meslek dalı ve uzmanlık komisyonu üyelerine her toplantı için oturum ücreti
ödenir. Bu ödenekler ve oturum ücretleri, Oda Bütçesi ile belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu
kararı ile verilir. Oda, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Madde 11 ve 25‘de belirtilen biçimde
tam gün çalıştırılabilir. Tam gün çalışan bu üyelerin aylık ödeneği ve alacağı ikramiye sayısı
bütçe ile ayrıca belirlenir. Tam gün çalışan üyelere Madde 45.01.03, 45.01.04, 45.01.05‘
bendlerinde belirtilen ödenekler ayrıca ödenmez.
45.02. Oda görevlilerinden kısmi gün çalışan görevliler, Oda üyeleri arasında atanan Oda
Sekreter Yardımcıları, Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri, müdür, hukuk danışmanı ve teknik
görevlilerin dışındakilere yapılacak tüm ödemeler toplu iş sözleşmesi ile belirlenir. Tüm Oda
birimlerinde taraf sendika ve/veya sendikalarla yapılacak toplu iş sözleşmelerinin
imzalanmasında Oda Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Kısmi gün çalışacak görevlilere
ödenecek ücret, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sözleşme yapılır. Oda Sekreter
Yardımcıları, Oda, Şube müdürleri ve teknik görevlilere Oda Yönetim Kurulu‘nca aynı
esaslara göre tek tip sözleşme yapılır. Bu sözleşmelerin bitiş süresi, Olağan Oda Genel
Kurulu‘nun yapılacağı ay sonunu geçmemesi koşuluyla, bir (1) yıldan az olamaz. Bu
sözleşmeli görevlilerin aylık ücreti ve ikramiye sayısı Oda Bütçe‘si ile belirlenir. Bu
görevlilere ödenen ücret, meslekte ve Oda‘da çalışma süresine, bölgesel geçinme koşullarına
göre değişebilir.
46. GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Geçici bir görevle görevlendirilecek Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri, Oda ve Şube
Yönetim Kurulu üyeleri, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri, mesleki denetim
sorumluları, işyeri temsilcileri, meslek dalı ve uzmanlık komisyonları üyeleri ile diğer Oda
üyelerine;
46.01. Harcırah Yasası hükümleri uyarınca, en yüksek ek göstergeli 1. derecedeki Devlet
memurlarına verilen gündelikler tutarında ve bu gündeliğin 5 (beş) katı tutarına dek ancak
fatura karşılığında otel ücreti ödenir.
46.02. (Değişik, 48. Olağan Genel Kurul, 22.08.2020) Gerçek yol giderlerini karşılamak üzere, bilet karşılığında uçak, otobüs, yataklı tren,
gemi ücreti veya zorunluluk halinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile gidilen yerin uzaklığına,
benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.
YB = yol (km)* 1 litre yakıt fiyatı* 0.12 formülüyle hesaplanır. Onur Kurulu,
Denetleme Kurulu üyeleri ve Oda, Şube başkanları dışında göreve gidecek olanların uçakla
seyahat edebilmeleri, ancak Oda Yönetim Kurulu‘nun kararına bağlıdır.
46.03. Geçici görev emri Oda Yönetim Kurulu, Oda Başkanı, Oda Sekreteri ve Oda Saymanı;
Şubelerde, Şube Yönetim Kurulunca verilir.
46.04. Oda Sekreter Yardımcıları, Oda, Şube müdürleri, teknik görevliler ve diğer görevliler
için geçici görevlendirmede ödenecek gündelik ve diğer ödemeler Oda yöneticilerine ödenen
miktar kadardır.
46.05. Geçici görevlendirmede diğer esaslar Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
47. ŞUBE GİDERLERİ
Şube giderleri, Oda Bütçesi‘ne konulan gider ödeneği esas alınarak hazırlanacak birim gider
bütçesindeki bölüm ve maddelerden karşılanır. İl/ilçe Temsilciliği giderleri, sorumluluk
alanında bulunduğu Şube bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır. Oda Yönetim Kurulu,
Oda gelirlerinden yeterli miktarda bir bölümü ayırarak, Şube bütçelerinin yıl içinde
gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Oda‘ca genel bir tasarrufun gerektirdiği
durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, her Şube bütçesinde aynı oranda tasarruf önlemleri
uygular.
48. HARCAMA YAPMA YETKİSİ
Şube bütçesinden harcama yapma yetkisi, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümleri uyarınca
Şube Yönetim Kurullarınındır. Oda, Şube ve İl/İlçe Temsilciliği başkan, başkan vekili,
sekreteri ve saymanının tek başına veya birlikte yapabilecekleri en çok harcama miktarı (TL)
olarak Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır. Bu yetki satınalmalar için geçerli değildir.
49. HÜKÜM OLMAMASI HALİ
Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda, Yönetmelik‘te hüküm bulunmaması durumunda,
Oda Tüzüğü ve diğer Oda yönetmeliklerindeki hükümler, bunlar da yoksa, Oda Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.
50. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
Bu Yönetmelik, 35. Oda Genel Kurulu‘nu izleyen 8 Mart 1994 tarihinden başlayarak
yürürlüğe girer. Üç (3) ay içinde Resmi Gazete‘de veya Oda süreli yayınlarında yayınlanır.
51. YÜRÜTME YETKİSİ
Bu Yönetmeliği, Oda Yönetim Kurulu yürütür.
Geçici Madde 1: (Kabul, 35. Olağan Genel Kurul, 5.3.1994) Oda Yönetim Kurulu, 35. Oda
Genel Kurulu‘nu izleyen altı (6) ay içinde Oda Tüzüğü ve Oda Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki
Yönetmeliği‘nde yapılan değişikliklere göre diğer Oda yönetmeliklerini değiştirmekle görevli
ve yetkilidir.
Geçici Madde 2: (Kabul, 35. Olağan Genel Kurul, 53.1994) Yeni kurulan Şubelere Kurucu
Yürütme Kurullarının atanmasını izleyen bir (1) ay içinde, bu Şubelerin sorumluluk
alanındaki illerde çalışan üye kartlarının gönderilmesinin sağlanmasında Oda Yönetim Kurulu
görevli ve yetkilidir.
Geçici Madde 3: (Kabul 35. Olağan Genel Kurul, 5.3.1994) Oda Örgüt Kuruluş Görev ve
Yetki Yönetmeliğinde belirtilen kurallara göre, Edirne ilinde yeni bir Şube kurulur. Edirne,
Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki temsilcilik ve üyeler Edirne Şubeye bağlanır.

- Bu Yönetmelik 35. dönemde, 08.03.1994 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.