PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

AMAÇ
Madde 1- Bu Yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda iş yerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi makina mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından periyodik kontrol hizmetleri alanında uzmanlık belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası üyesi olan ve iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde görev alacak makina mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. Bu Yönetmelik TMMOB Makina Mühendisleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin doğal ekidir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 3- Bu Yönetmelikte;

 • İş ekipmanlarının Periyodik kontrollerinde bilgi ve deneyime sahip, bu konuda açılmış sınavlarda başarılı olmuş, Oda üyesi makina mühendisi "yetkili mühendis",
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası "ODA",
 • Oda Yönetim Kurulu "OYK",
 • Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre yetkili mühendislerce iş ekipmanlarına yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri, “Periyodik Kontrol” şeklinde ifade edilmektedir.

EĞİTİM
Madde 4- a) İş ekipmanları periyodik kontrollerinde görevlendirilecek olan muayene elemanına yönelik toplamda  2 günlük (12 saatlik) belgelendirme eğitimi verilir. Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Temel eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

 • Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Yönetmelikleri, Çalışma Etiği ve Sorumluluklar
 • Mevzuat Eğitimi
 • Temel Elektrik Eğitimi
 • Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi
 • Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları
 • Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi
 • İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yaklaşım
 • Raporlama

- Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

- Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Temel eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

 • EKİPNET Geçici kayıt numarası
 • Geçerli Oda kimliği fotokopisi,
 • Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek),
 • Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz

PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI BELGELENDİRME SINAVLARI

Madde 5- Mühendis belgelendirme sınavları eğitimlerin sonucunda gerçekleştirilir.

Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 1 sınav hakkı daha verilir.

PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI TEMEL EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ

Madde 6- Eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara İş Ekipmanlarının  Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi verilecektir. Belge sahibi ODA üyesi iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili olacaktır. Belge örneği EK`te mevcuttur.

PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI BELGELENDİRME KOŞULLARI

Madde 7- Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Başarı Belgesi almak için yetkili mühendisler başvurabilirler. Belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi, Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen şartlara uymak zorundadır.

PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI BELGELENDİRME KURULU

Madde 8- Periyodik Kontrolü alanında OYK’nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK’ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Başarı Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA’nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK yeni üyenin atamasını yapar.
OYK tarafından kurul oluşumunda Şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.
Belgelendirme Kurulunun görevleri aşağıda sayılmıştır:

 • Periyodik kontrol alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.
 • Sınav komisyonunun oluşturulması, çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ya önerilerde bulunmak.
 • Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ya görüş bildirmek.
 • Belgelendirme çalışmalarının geliştirilmesine ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI BELGELENDİRME SINAV KOMİSYONU

Madde 9 – Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nın atayacağı Sınav Komisyonu; Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Başarı Belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından bu yönetmeliğin eki olarak yayımlanan Meslek İçi Eğitim Merkezi Genelgesi aracılığıyla sağlanır.

DİĞER KONULAR

Madde 10 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

YÜRÜRLÜK

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.