YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kuruluşlarca yapılması planlanan yatırımlar için yeni ürün üretimi ve/veya ürün artışına yönelik bir yatırım ise pazar araştırmasının, satış miktar ve fiyat tahminlerinin yapılması, buna bağlı olarak satış gelirleri projeksiyonunun oluşturulması ya da maliyet düşürücü, verim - kalite artırıcı yatırım ise yatırımı etkileyen unsurların belirlenmesi, yatırım alternatifleri ve özelliklerinin belirlenmesi (kapasite, teknik özellikler, çalışma şartları, yerleşim planı, sarf değerleri, yatırım tutarı ve benzeri), organizasyon ve işgücü planlamasının yapılması, mevcut ve proje durumu üretim/malzeme akış şemalarının hazırlanması, üretim maliyetlerinin belirlenmesi, yatırım bütçesi ve harcama planı ile proje uygulama programlarının hazırlanması, finansal analizlerin ve duyarlılık analizlerinin yapılarak yatırımın sektörlere göre değişen iç getiri oranı – geri ödeme süresi – net bugünkü değer ve benzeri değerleme yöntemlerine göre ekonomik olup olmadığının tespiti, bu doğrultuda yatırım fizibilite raporunun hazırlanması; yatırımın ekonomik olması durumunda yararlanabilecek teşviklerin ve teşviklerden yararlanma yöntemlerinin ortaya konulması konularında görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, meslekî etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine Oda tarafından yatırım hizmetleri yönetimi alanında mühendis yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yatırım hizmetleri yönetimi alanında çalışan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlıklarının Oda tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

ç) ŞYK: Şube yönetim kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme İşlemleri

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetki Belgesi (Ek-1), yatırım hizmetleri alanında verilir. Belge sahibi oda üyesi, yatırım hizmetleri alanında çalışma yapmaya yetkilidir.

Belgelendirme koşulları

MADDE 6 – (1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi alma koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Oda üyesi endüstri ve işletme mühendisi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

b) OYK tarafından belirlenecek ücreti ödemek.

c) Meslekten men cezası almamış olmak.

ç) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi konusunda Oda tarafından merkezi düzeyde açılacak eğitim programına katılmış olmak.

d) Oda tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmak.

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

MADDE 7 – (1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitim programlarını tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitim programlarını tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere ve Birliğe bildirilir.

(2) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi konusunda verilecek eğitim programları ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu

MADDE 8 – (1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu, yatırım hizmetleri yönetimi alanında OYK’nin karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK’ye görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan bir kuruldur.

(2) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul, yedi üyeden oluşur. Kurul, Odanın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.

(3) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen koşullara uyulması kaydıyla üniversitelerden de üye belirlenebilir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yatırım hizmetleri yönetimi alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.

b) (Değişik ibare:RG-21/6/2018-30455) Sınav komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK’ye önerilerde bulunmak.

c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK’ye görüş bildirmek.

ç) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (Değişik:RG-21/6/2018-30455)

(1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sınavları

MADDE 11 – (1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sınavları, eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan dört sınav hakkı verilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-28/3/2008-26830) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetkilendirme eğitimleri için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aşağıda sayılmıştır.

a) (Değişik ibare:RG-21/6/2018-30455) Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

b) Oda kimlik fotokopisi,

c) Şubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

ç) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz.

Eğitim

MADDE 13 – (1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi eğitim programları 18 saatten az olamaz.

(2) Oda tarafından açılacak olan kursun eğitim programı aşağıda belirtilen konulardan oluşur.

a) Yatırım hizmetleri yönetimi temel kavramları

b) Mühendislik ekonomisi

c) Pazar araştırması teknikleri

ç) Tahmin teknikleri ve istatistik

d) Maliyet hesaplama yöntemleri

e) Teşvik ve teşviklerden yararlanma mevzuat

f) Malzeme akışı, proje uygulama ve iş planları oluşturma yöntemleri

g) Tesis yerleşimi ve planlaması

ğ) Malî tablolar (bütçe, bilanço, gelir tablosu, nakit akım, finansal değerleme tabloları) ve iç verim oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve benzeri hesaplama yöntemleri

(2) Eğitim programının içeriği ve süresi değişen teknik, idarî ve hukukî koşullara göre Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun önerisi üzerine OYK kararıyla değiştirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hâlen yatırım hizmetleri yönetimi konusunda uzman olan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine, bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde bilgi ve deneyimlerine ilişkin belge ve dokümanlarla birlikte Odaya başvurmaları, sunulan belge ve dokümanların uygun bulunması, ŞYK önerisi doğrultusunda Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun oluru ve OYK onayı ile eğitime ve sınava tabi tutulmaksızın Oda yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Eki için tıklayınız

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2008

26794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

28/3/2008

26830

2

21/6/2018

30455

3