VI. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 17 Kasım 2005 Perşembe - 14:00 - 18 Kasım 2005 Cuma - 14:00
Yer: ESKİŞEHİR

VI. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ - SONUÇ BİLDİRGESİ

VI. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Makina Mühendisleri Odası adına Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda 17-18 Kasım 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kongrede, "AB Teknik Mevzuatı ve Türkiye‘deki Durumu", "CE İşaretlemesi ve Uygulamaları", "Piyasa Denetimi ve Gözetimi" konularında 3 adet panel; "Ölçümbilim Konusunda Dünya ve Türkiye‘deki Mevcut Durum ve Değerlendirilmesi", "Bilimsel Ölçümbilim", "Endüstriyel Ölçümbilim" ve "Yasal Ölçümbilim" ana başlıkları altında 5 oturumda 20 bildiri ile ayrıca 20 adet poster bildiri sunulmuştur.

Ayrıca; Kimyasal Kalibrasyon-Akış Kapları ve Rotasyonel Vizkozimetreler, Endüstriyel Tesislerde Infra-Red Termometre, Termal Sıcaklık Kamerası Kullanılarak Koruyucu Bakım Çalışmaları, Genel Metroloji ISO-9000 7.6 Maddeleri, Dokümantasyon ISO 17025 Standart Tanıtımı, Boyutsal Kalibrasyon-Kumpas, Mikrometre, Ölçüm Belirsizliği ve Manometre Kalibrasyon Belirsizlik Örneği konularında 70 kişinin katıldığı 5 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Kongreyle birlikte düzenlenen VI. Ulusal Ölçümbilim Ölçme Takımları ve Cihazları Sergisi‘ne 7 kurum ve kuruluş katılmış, faaliyetleri hakkında bilgi aktarımında bulunarak cihaz ve ekipmanlarını sergilemişlerdir.

Kongrede yapılan değerlendirmelerden hareketle aşağıdaki Sonuç Bildirgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Küreselleşme sürecinin yaşandığı dünyamızda, ulusal devletlerin sanayi ve ekonomileri zayıflatılarak küresel güçlerin egemenliği pekiştirilmektedir. Bu süreçte emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları ulusal sanayimizi, ekonomimizi ve dolayısıyla Ölçüm Bilim teknolojilerini de yoğun bir şekilde etkilemektedir. Türkiye‘nin Ölçüm Bilim ve özellikle kalibrasyon, eğitim-belgelendirme, akreditasyon alanında uluslararası alan ve organizasyonlarda eşit haklar elde etmesi için ulusal bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi ve bu konuyla ilgili ciddi ve yaygın bir uğraş verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde bu alanda gözlenen çok yönlü eksiklikler, sanayimizde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Yasal düzenlemelerin henüz yaşama geçirilememesi, personel ve eğitim eksikliği, kalibrasyon, akreditasyon ve izlenebilirlik konularındaki yetersizlikler bu alandaki üretimleri kısıtlı kılmaktadır.

Bu konularda Kongre gündemi çerçevesinde görüşülüp tartışılan konular ve yapılan vurgular ile bağlantılı olarak saptanan gerekliliklerin uygulamaya geçirilmesi, ulusal ölçümbilimin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

 1. Türk Standartları Enstitüsü CEN (Avrupa Standartlar Komitesi,) CENELEC (Avrupa Elektronik Standartlar Komitesi) üyesi olmakla birlikte, Avrupa Birliği standart hazırlama çalışmalarına ülke olarak katkımız istenen düzeyde değildir. Ulusal, uluslararası ve bölgesel standartlara henüz hazırlık aşamasında iken katılım sağlanmalıdır. Bu konuda meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüketici örgütlerine önemli görevler düşmekte ve bu kesimlerin ulusal yansımayı teminen aynı komitelere katılımı sağlanmalıdır.
 2. İthal malların denetiminin gümrüklerde yapılmasının, mal çeşitliliği ve sayısı göz önüne alındığında, zaman ve para açısından büyük kayıplara neden olmakta, konunun risk değerlendirme temeline dayalı riskli ürünler, riskli ülkeler yaklaşımıyla gerçekleştirilmeli ve bunun için gerekli altyapı konuyla ilgili Makina Mühendisleri Odası ile bütün tarafların bir araya gelmesiyle oluşturulmalıdır.
 3. Teknik Mevzuatın uyumlaştırılması kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan teknik komitelerde Makina Mühendisleri Odası ve diger meslek odalarının temsiliyeti mutlaka sağlanmalıdır.
 4. TÜRKAK tarafından akredite edilen personel, sistem ve ürün belgelendirme kuruluşları, deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile muayene kuruluşları sayısının yeterli sayıda olmamasından hareketle, bu konuda TÜRKAK ve yetkili kuruluşların gerekli özendirme ve yönlendirmeleri yapması, teşvikler sağlanması gerekmektedir. Üniversite laboratuvarlarının akredite edilerek kullanımlarının önemli bir rahatlık sağlayacağı hususu Kongrede ayrıca belirtilmiştir.
 5. Kongrede AB ile ülkemiz arasında gerçekleştirilmekte olan üyelik müzakerelerinin 35 alanda sürdürüldüğü belirtilerek, bunların arasında yer alan 17 alanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edilmiş, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Makina Mühendisleri Odası ve meslek odalarından bu sürece katkı beklendiği belirtilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) önderliğinde başta Makina Mühendisleri Odası olmak üzere TMMOB‘ye bağlı diğer Odaların bu süreci mücadele süreci olarak değerlendirdiği ve beklenen katkının sağlanması için çalışmalar yürütüldüğü bilgisi verilmiştir.
 6. Teknik mevzuat uyumu konusunda gelişmelerin olduğu, ancak uygulamada aynı gelişmenin olmadığı, bunun da altyapı yetersizliklerinden (standartlar, belgelendirme ve onaylanmış kuruluş yetersizliği ile akredite laboratuarların eksikliği vb.) kaynaklandığı belirtilerek, içinde bulunulan durumun gerek maddi gerekse mühendislik uygulamalarını içeren kaynakların kullanılamaması nedeniyle ülkemiz için kaygı verici olarak değerlendirilmiştir.
 7. Piyasa gözetimi ve denetiminin 4077, 4703 kapsamında yapıldığı ancak geçiş süreci sıkıntılarının yaşandığı dönemde gerekli görülen iyileştirme ve değerlendirmelerin bütün tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 8. Onaylanmış Kuruluş süreci yaşayan Makina Mühendisleri Odası‘nın başvuruda bulunduğu 6 konuda (makina emniyeti, asansör, sıcak su kazanları, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar) gerek personel, gerekse örgütsel yaygınlık çerçevesinde artıları olduğu, bu bilgi birikimiyle piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde aktif rol alabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır.
 9. Öçümbilimin temel alındığı derslerin, gerek teknik lise eğitim programlarına gerekse mühendislik eğitimi programlarına dahil edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.
 10. Akredite olmuş kuruluş sayısının AB‘de 7.000 civarındayken, ülkemizde bu sayının 84 olmasının çok yetersiz kaldığı, bunun büyük miktarda döviz kaybına sebep olduğu ve bu sayının en azından ulusal sanayimiz için yeterli düzeye gelmesi doğrultusunda tüm kesimlerin ortaklaşa bir çaba içine girmesi gerektiği, ülkemizdeki yetişmiş eleman potansiyeli göz önüne alındığında öz kaynaklarımızın yeterince değerlendirilmediği sonucuna varılmıştır.

VI. Ulusal Ölçümbilim Kongresi‘nin çağdaş, bağımsız, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki görüş ve önerilerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.