Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Asansörler, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, kullanıcıların can emniyetini bir makinanın hakimiyetine bıraktığı, tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrolüne kadar her aşaması kontrol altında tutulması gereken düşey taşıma araçlarıdır. Bu aşamalar sağlıklı işlediğinde asansör kazaları ve asansör arızalarıyla karşılaşma riski en aza inecek, kullanıcılar konfor ve kolaylık sağlayan bir taşıma sistemine sahip olacaktır.

Odamız tarafından da yapılan Asansörlerin periyodik kontrollerini ilişkin hususları içeren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan önemli değişiklikler şunlardır.

 • 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen ve tarihsel dokusu bulunan asansörler yönetmelik kapsamı dışına alınmıştır.
 • Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve alt limit değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki sorumluluk sigortası poliçesi 1.500.000 TL değerine çıkarılmıştır. Mevcut yetkisi devam eden A tipi muayene kuruluşları için bu yönetmelik kapsamında düzenlenen ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçeleri 1/1/2024 tarihine kadar geçerli sayılacaktır.
 • Tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisinin söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için AB uygunluk beyanı, onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi, onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi, yük için kalibrasyon doğrulama raporu belgelerinin bir suretini başvuru aşamasında ilgili A tipi muayene kuruluşuna iletilmesi şartı getirilmiştir.
 • Tescil öncesi ilk periyodik kontrolde kullanılacak olan yükler için; üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından izlenebilirliği olan doğrulama raporunun veya belgesinin alınması, seri numarası ile birlikte model veya tip bilgilerini silinmeyecek şekilde içermesi, fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluşması ve kolay taşınabilirliği için ergonomik olması şartı aranmaktadır.
 • Tescil öncesi ilk periyodik kontrole; yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden yetkili servis teknik bakım ve onarım personelinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini, işveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını, güncel sosyal güvenlik kurumu sigortalılık kaydının ilgili A tipi muayene kuruluşuna sunulmasını sağlama şartı getirilmiştir.
 • Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz şartı uygulanacaktır.
 • Bakanlık, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek salgın, deprem, su baskını ve benzeri doğal afet gibi durumlarda; bu Yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol ve/veya takip kontrol süresini geçici olarak erteleyebilir veya uzatabilir ifadesi yönetmeliği eklenmiştir.
 • İlk mühürleme sonrası düzenlenen mühür bozma tutanağında belirtilen sürenin sonunda düzeltme işlemi yapılmayan asansörün yeniden mühürlenmesine ve gerektiği durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmesine ilişkin yetki ilgili idaresindedir. Mühür bozma tutanağı ile birlikte gerekli düzeltme işlemi yapılarak var olan uygunsuzlukların giderildiği bildirilen asansöre yeniden periyodik kontrol yapılır değişikliği eklenmiştir.
 • “Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bina sorumlusunun müracaatı durumunda mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretsiz yapılır.”
 • “Muayene mühendisi, bir tam gün içerisinde en fazla altı asansörün yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on iki asansörün takip kontrolünü yapar.” Daha önce bir tam gün içerisinde en fazla beş asansörün yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on asansörün takip kontrolü yapılabiliyordu.
 • “Muayene mühendisi, aynı mahallede olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla üç asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi, farklı mahallelerde olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla iki asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi birinci ve ikinci cümlelerde belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.”
 • “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî devlet okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.”
 • “Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, birinci veya ikinci fıkralarda belirtilen süreler dolmadan bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin başvuruda bulunması halinde en fazla on işgünü içerisinde takip kontrolü yapılır. Başvurunun alınması ve başvuru kayıtlarının muhafaza edilmesine ilişkin olarak 9 uncu maddenin on yedinci fıkrasında belirtilen gereklilikler yerine getirilir.”
 • “Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca kontrol tarihini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.”
 • “Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde; söz konusu asansörün uygunluk değerlendirme yönteminin asansör monte eden tarafından yanlış seçildiğinin A tipi muayene kuruluşunca tespit edilmesi durumunda, kontrolü takip eden on işgünü içerisinde piyasa gözetimi ve denetimi için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık İl Müdürlüğü’ne bu asansöre ait olan uygunluk belgesi ve AB uygunluk beyanı ile asansör monte edene ilişkin bilgiler fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak iletilir.”
 • “İlgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanmayan asansörün takip kontrolü veya bir sonraki takvim yılına ait olan periyodik kontrolü, tescil öncesi ilk periyodik kontrol gerekliliklerine göre sonuçlandırılır. Kontrol kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deneyler neticesinde o asansörde yer alan asansör güvenlik aksamının, makinanın, kılavuz rayın, kabinin, halatın, bağlantı elemanlarının kontrol sonrasında hasar görüp görmediği A tipi muayene kuruluşu adına hareket eden muayene mühendisi tarafından değerlendirilir ve raporun açıklama bölümüne gerekli bilgi yazılır.”
 • “Yönetmeliğin EK-5/A’sının ve EK-6/A’sının 4.2 numaralı satırında yer alan “Kabin kapısı/kapıları” ibareleri “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiştir. 4.2 numaralı satırlarında yapılan değişiklikler 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmaz.” Bu değişiklikle beraber mavi etikete neden olan 4.2 madde uygunsuzlukları 1/7/2023 itibariyle kırmızı etikete neden olacaktır.

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

13.09.2022