VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLANDI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi”  ana temasıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi”  ana temasıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şube ile Pamukkale Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kongre ve sergimize, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, öğrenciler, teknisyenler, bakım konusunda çalışan mühendisler ve işletme yetkilileri katılmıştır.

Üç gün süren kongrede 40 bildiri sunulmuş, 14 seminer ve 8 ayrı konuda kurs verilmiştir. Kongrede bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde katılımcı sergiyi ziyaret etmiştir.

Pamukkale Üniversitesi’nin destekleri ve katkıları ile gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisinin ilk dördü Denizli Şubemiz tarafından yapılmış, kongre çalışmalarından alınan başarılı sonuçlar, sonraki bakım kongrelerine öncülük etmiştir. Son olarak bu yıl sekizinci kez düzenlenen kongremiz yeniden doğduğu topraklara dönmüş, beklenenin üzerinde ilgi görmüştür.

Bakım yapılabilirliğin herhangi bir sistemin tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühendislik eğitimi esnasında veya sonrasında bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana teması "Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi" olarak belirlenmiştir.

Tasarım ve bakım; makine endüstrisinin doğuşundan günümüze kadar makine varlığı yönetiminin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Bir makinenin belirlenen amaca hizmet edebilmesi için imalat aşamasından önce tasarım safhası devreye girmektedir. Bakıma uygun tasarım, bakım işlemlerini tasarım aşamasında optimize etmeye yarayan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bakıma uygun tasarım denildiği zaman akla bakım masraflarını azaltmaya ve fiziksel aşınma yapısını engelleme hedefi kast edilmektedir.

Ülkemiz açısından, makine üretiminde dışa bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makine ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bir bakım yaklaşımıyla olanaklıdır.

Türkiye’nin bakım faaliyetlerine harcadığı kaynağın Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında olduğu dikkate alındığında, bakımın başlı başına üretken bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.

Günümüz rekabet ortamı içinde sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketlerine de sebep olabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesi ile çevre felaketlerinin önlenmesi açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında yapılan panel ve oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 1. Bakım mühendisliği konusunda ortak bir dil geliştirilmesi ve işletmelerin sürekliliği için büyük önem kazanan bakımın temin edilebilmesi için bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş bakım mühendisi ve personeline ihtiyaç, tartışılmaması gereken bir konudur. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir. Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. Bu anlamda "Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi"ne yönelik çalışmalar sürdürülmeli, endüstride çalışan tecrübeli bakım mühendislerinden de faydalanarak uygulamalı eğitim programı oluşturulmasında aktif çalışma yapılmalı ve akreditasyon kapsamında yapılacak çalışmalara hız verilmelidir.

 2. Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası‘na bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde, bu kontrollerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması" ibaresi mutlaka yer almalıdır.

 3. İşletme ve ülke ekonomisi açısından "arıza oluşana kadar makina çalışsın" anlayışının terk edilerek makina ve tesislerde bilimsel bakım uygulamaları yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır.

 4. Makinelerin satın alınması aşamasında bakım yapılabilirlik, göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biridir.

 5. Lisans eğitiminde, bakım programları oluşturulmalı, üniversite ders müfredatlarında alanın uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır. Lisansüstü programlarda ise "bakım yönetim sistemleri" konusunda programlar oluşturulmalıdır.

 6. Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu, bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ve çevre faktörleri açısından da önemsenmelidir.

 7. Bakım yapılabilirlik öncelikle tasarım aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

 8. Rekabet edebilir bir sanayi için işletmelerde toplam üretken bakım felsefesinin daha fazla yaygınlaşmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

 9. Otomasyon vb. süreçler ile bakım arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak kendi kendinin bakımını yapabilen, üzerinde bakım uyarı sistemlerini bulunduran makinelerin tasarımına yönelinmelidir.

 10. Bakım ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrılmaz, birbirini tamamlayan süreçler ve kavramlar olduğu benimsenmelidir.

 11. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi geliştirilerek sürdürülmeye devam edilmelidir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI