Genel Bilgiler

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Ülkenin kalkınması, işgücünün tam istihdamı, refah düzeyinin arttırılması ve çalışana insanca yaşama koşulları sağlanması için en önemli olgu sanayileşmedir. Bu kapsamda Türkiye`nin gelişmiş bir ülke olmasının yolu, sanayileşmede izlenecek doğru politikalardan, teknolojide yenilikçi çalışma ve Ar-Ge`den geçmekte, kaynakların doğru ve etkin kullanımı ile yatırımların ülke boyutunda gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Türkiye sanayisinin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi, yeni teknolojileri kullanılabilir ve üretebilir hale gelmesine bağlıdır.

Bilim ve teknolojide yetkinleşilmesi ve bunun ülke ölçeğinde toplumsal ekonomik faydaya dönüştürülmesi, artık bir zorunluluktur. Teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak; yeni ürün veya ürün geliştirmeye dayalı bir araştırma politikasının saptanmasıyla mühendisleri verimli, üretken ve yetkili kılacak bir yapılanmanın oluşumu, söz konusu stratejinin başarılı olmasını sağlayacaktır.

Makina imalat sanayi, tüm sanayi sektörlerine yatırım malı (makina, donanım, alet, takım, tertibat) veren bir mühendislik sektörü olma vasfı ile bu süreçte lokomotif olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli işgücü ve mühendis istihdamı, kalite-maliyet optimizasyonu, Ar-Ge çalışmalarının gerekliliği, sektörün önemli özellikleri olarak belirlenmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 1999 yılından bu yana düzenlenmekte olan etkinliğimiz, kurumsallaşmış yapısı ile Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri uygulamalarında makina imalat sanayi sektörünün önemli platformlarından birisi olmuştur.

Sektör sorunlarını aşmak ve yenilikçi düşünceler ile çözüm arayışı içindedir. Teknoloji geliştirme Ar-Ge faaliyetlerinin, sektörün güçlü yanları dikkate alınarak kullanımı önemini sürdürmektedir. Etkinlik ile 2009`da belirlenen "Gelecek İçin Fasona Değil Teknolojiye" ana temasının devamı niteliğinde, "Toplumsal Refah İçin Teknoloji" başlığı altında, "küreselleşme ve AB sürecindeki Makina İmalat Sanayinin ekonomik, toplumsal, teknik, teknolojik faktörlerini irdelemek, yaşanan sorunları ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturmak" olarak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda "Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi" bildiri konularının ana başlıklarını aşağıda belirtilen çerçevede değerlendirmek mümkündür.

 1. Makina İmalat Sanayinde; küresel kriz sonrasında sektörün durumu, göstergeler, etkileşimler ve eğilimler ve gelişme perspektifleri.

·         Makina İmalatında kriz öncesi ve sonrası durum analizi, değerlendirmeler

·         Sektöre ilişkin son üç yılın (2008-2009-2010) göstergeleri, alt sektörlere göre üretim, ihracat ve ithalatta gelişmeler

·         Sektörün SWOT ve RİSK analizleri

·         Sektörün gelişme ve perspektifleri.

 1. Makina İmalatında alt sektörler itibarıyla yenilikçi ve Ar-Ge odaklı gelişmeler, öne çıkan ülkeler, fasondan teknolojik yapılanmaya geçiş yapan ülkeler ve Türkiye.
 2. Makina İmalat sanayinde Ar-Ge, üretim, dağıtım ve çözüm ortaklıkları bütününde ortaya çıkan fırsatlar ve değerlendirme olanakları.
 3. Makina İmalatında belirleyici aşama: Tasarım ve teknoloji ilişkileri, Eş Zamanlı Mühendislik Uygulamaları.
 4. Türkiye makina imalat sanayinde kriz sürecinde nasıl bir gelişme yaşandı. Sürdürülebilir bir üretim-ihracat fırsatı ne ölçüde kullanıldı?
 5. Makina İmalat Sanayinde öncelikli alt sektörler;

·         Yüksek katma değere göre

·         Yoğun ve nitelikli istihdama göre

·         Yüksek, orta-ileri teknoloji uygulamalarına göre

·         İşletmenin sürdürülebilir büyüme hızına göre.

 1. Makina imalat sanayinde sektörün bölgesel dağılımı, teşvikleri, destekler ve kredi olanakları

·         Alt sektörlere göre bölgesel dağılımlar, gelişme perspektiflerinin planlanması

·         Bölgelere göre alt sektörler esas alınarak teşvik, destek ve kredi olanakları

·         Ar-Ge teşviklerinin bölgesel dağılımı, alt sektörlere göre kriterlerin farklılaştırılması.

 1. Makina imalatında mühendisliğin önemi, istihdamı ve tasarımın farklılaştırılmasındaki işlevi.
 2. Orta Vadeli Programda (2011–2013) makina imalatına ilişkin görüş, değerlendirme ve öneriler.

·         Öncelikli sektörlere yönelik görüşler

·         Bölgesel eşitsizlik olgusunun makina imalatı ile aşılma olanakları

·         Nitelikli istihdam için mesleki eğitimde sektörün rolü ve işlevi.

 1.  Sektörde finansman olanakları ve destekler

·         Makina imalat sanayinde üretim, tedarik ve dağıtım aşamasında finansmanın önemi

·         Sektör için verilen kredi ve destekler

·         Sektörde özkaynak-kredi balansı

·         Sektörde yabancı sermaye olgusu

·         BASEL II ve KOBİ`lerde finansman.

 1. Makina imalat sanayinde yeni ihracat pazarları, stratejik pazar ortaklıkları.
 2. Makina İmalat sektör uygulamalarında;

·         Tasarımda Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon

·         Tasarım, Malzeme ve Teknoloji Optimizasyonunda Geleneksel Üretim Yapılarının Çok Yönlü Kullanım Yöntemleri

·         Takım, Aparat ve Kalıp Tasarımı ve Uygulamaları

·         Kalite Kavramı ve Uygulamalar.