IX. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 27 Mayıs 2005 Cuma - 11:45 - 28 Mayıs 2005 Cumartesi - 11:45
Yer: BURSA

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Bursa Şubemizin sekreteryalığında 27-28 Mayıs 2005 tarihlerinde Bursa‘da Holiday-Inn Otelde yapılan IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu‘nda toplam 7 oturumda sunulan 27 adet bildiri ve "Bursa Otomotiv Yan Sanayii Anketi Işığında Bursa‘da Yan Sanayiinin Gelişimi" ve "AB Geçiş Sürecinde Türkiye‘nin Otomotiv Politikalarının Belirlenmesi" panellerinde ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıdaki sonuç bildirgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Tüm sanayileşmiş ülkelerde otomotiv sanayii yan sanayii ile birlikte ekonominin lokomotifi olarak tanımlanmaktadır. Otomotiv Sanayii, Demir Çelik, Petro Kimya, Lastik gibi temel sanayi dalları ile yakın ilişki içinde olup, diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin sürükleyicisi konumundadır.
Ekonomideki sürükleyici etkisi ve diğer sektörlerle olan ilişkisi nedeniyle otomotiv endüstrisi bugün olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisi ve teknolojik gelişim için önemini korumaya devam edecektir.
Katma değer açısından tekstil sektöründen sonra ikinci sırayı alan otomotiv sanayiinin geleceğini şekillendirme çabasında olan ülkemizin makina parkının durumu, makina imalatına yönelik politikalar, üretimin kalitesi, AR-GE ve tasarım boyutu, mesleki eğitim, çalışanların iş güvencesi, sendikal haklar, ithalat, ihracat dengeleri vb. konuların bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir.
Ülkemizde ekonomik ve siyasal istikrar ile sektöre yönelik stratejik planlamanın bulunmaması, yan sanayide yerli parça kullanım oranının giderek düşmesi, ana ve yan sanayiinde yabancı sermaye miktarının giderek yükselmesi, teknolojik yenilenme, üretim düzeyi, mühendislik hizmetleri, istihdam, eğitim, vergilendirme gibi etkenlerden dolayı "Ulusal Otomotiv Sanayii"nin oluşumundan bahsetmek, bugün itibariyle mümkün görünmemektedir.
İnsanlığın ortak mirası olan bilim ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılmasında mühendisler önemli rol oynamaktadır. Mühendislerin amacı; insanın mutluluğu, yaşam kalitesi ve toplumsal refahın yükseltilmesi, oluşturulan zenginliklerin toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamaktır.
Makina Mühendisleri Odası, "Türkiye‘de Motor ve Otomobil Yapılamaz" tezlerine karşın somut çabalarla motoru ve otomobili ortaya koyan mühendislerin idealizmini ülke ve toplum yararları doğrultusunda yaygınlaştırmayı, bu nedenle sanayileşmeyi ve demokratikleşmeyi ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası olarak; Otomotiv Ana ve Yan Sanayii Sektöründe aşağıdaki taleplerin ülke ve toplum yararları doğrultusunda hayata geçirilmesi için tüm birikimlerimizle katkı ve katılımda bulunacağımızı duyururuz.
1. Otomotiv Sanayiniin geleceğinde; magnezyum, alüminyum, plastik ve kompozit malzemelerin ağırlıklı olarak yer alması için çalışmalar teşvik edilmelidir.
2. Otomotiv Ana ve Yan Sanayiinde geleceğin yakıtı olan hidrojen yakıtının kullanılması ile ilgili olarak AR-GE çalışmalarına başlanmalı. Hidrojen kullanacak içten yanmalı motorların ve yakıt pillerinin geliştirilmesi, depolama ve dağıtım sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarına (ABD, AB ve Uzak Doğu‘daki benzeri sanayilere paralel olarak) başlanmalıdır.
3. Geleceğin yakıt teknolojilerinde kilit bir önem taşıyacak olan "BOR" potansiyelimizi katma değere dönüştürecek politikalar üretilmeli, mevcut çalışmalar desteklenmelidir.
4. KOBİ‘lerin nitelikli eleman ve özellikle mühendislerin çalıştırılmasını özendirmek için vergi indirimleri, prim kesintilerinde kolaylık gibi teşvik edici tedbirler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.
5. Sosyo-ekonomik yapıdaki rolleri, istihdam, üretim payları ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyon gösterebilme yetenekleri ile KOBİ‘ler desteklenmeli ve geliştirilmelidir.
6. Otomotiv Sanayii ve Yan Sanayiinde üretimde farklılığı yakalamanın koşulu AR-GE çalışmalarıdır. Bunun için de ülkemizde, firmalarımızda ve bireylerde AR-GE bilinci oluşturulmalıdır.
7. Eğitilmiş insan gücü arttırılmalıdır. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, üretim teknolojisi, ürün tasarımı, pazarlama teknikleri vb. konulardaki vasıflı eleman için firma içi eğitimi ve bu alanda eğitilmiş insan gücü istihdamına azami önem verilmelidir.
8. Bir firmanın performansında en önemli faktörlerden birisi de kalite ve standartlardır. Bunun için firmaların ISO 9000, tip onay ve CE uygunluk işareti sertifikası vb. belgeleri alma çalışmaları hızlandırılmalıdır.
9. Firmalar ürettikleri ürünün tanıtımına önem verilmelidirler. Ürünün kendisi, ürünün markası başlıbaşına bir tanıtım amacıdır. Bunun için çeşitli tanıtım kanalları aktif bir şekilde kullanılmalıdır.
10. Tanıtım ve markalaşma çalışmaları sürekli olmalıdır. Tüketiciyi çekecek yeni ürün tasarımı, kalite, kaliteyi markaya dönüştürmek ve bu markayı uluslararası alanda söz sahibi yapmak önemlidir. Tasarımın kalite ve pazarlama ile doğrudan ilişkili olduğunun bilinci yerleştirilmelidir.
11. Birçok ürünün özelliğinden dolayı yurtdışında etkin dağıtımı için üretici firmaların kendi dağıtım kanallarını kurması gerekir. Bunun için firmalar etkin dağıtım kanalları oluşturulmalıdır.
12. Daha pahalı geleneksel pazarlama yöntemleri yerine daha az masraflı, etkin pazarlama olanağına kavuşmak için firmalarımız yaygın bir şekilde internet teknolojisinden yararlanmalıdır.
13. Otomotiv ve Yan Sanayiinde rekabet edebilirlik, işgücü maliyetleri üzerinden uygulanmamalı, yeni teknolojiler geliştirilerek sağlanmalıdır.
14. Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi için somut politikalar belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.
15. Motorlu taşıt üretiminde yüksek oranda yerli parça kullanılmasını sağlayacak uygulamalar teşvik edilmeli, planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
16. Otomotiv Ana ve Yan Sanayiinde üretilen her ürünün çevreye verdiği zarardan dolayı üretici firmaların sorumlu tutulması ve bununla ilgili yasal işlemlerin hayata geçirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
17. Otomotiv Endüstrisinde çevre kirliliğini önleyecek ürünlerin üretilmesini sağlayan firmalar teşvik edilmeli, vergi muafiyetleri getirilmeli ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI