VIII. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 17 Ekim 2003 Cuma - 11:45 - 18 Ekim 2003 Cumartesi - 11:45
Yer: BURSA ALMİRA OTEL

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Bursa Şubemizin sekreteryalığında 17-18 Ekim 2003 tarihlerinde Bursa Almira otelde yapılan VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumunda sunulan tebliğler ve yapılan tartışmalar ile "Otomotivde Üretim Merkezi Olma Stratejisi" konulu panel sonucu ortaya çıkan görüşler doğrultusunda aşağıdaki sonuç bildirgesi taslağı kamuoyuna duyurulmuştur. 19.yüzyılın başlarında otomotiv sanayiinin doğmasıyla birlikte üretim teknolojilerindeki , önemli gelişmeler üretim modellerine de yansımış ve "kütlesel üretim" modeli ağırlığını artırarak sanayileşmiş ülkelerde sektörün önder bir güç olarak sürükleyici niteliğe ulaşmasını sağlamıştır.

Ekonomideki sürükleyici etkisi ve diğer sektörlerle olan ilişkisi nedeniyle otomotiv endüstrisi bugün olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisi ve teknolojik gelişim için önemini korumaya devam edecektir. Katma değer açısından inşaat, gıda ve tekstil sanayiinden sonra gelen otomotiv sanayinin geleceğini şekillendirme çabasında olan ülkemizde; makina parkının durumu, makina imalatına yönelik politikalar, üretim kalitesi, Ar-Ge ve tasarım boyutu, mesleki eğitim, çalışanların iş güvencesi, sendikal haklar, ithalat ve ihracat gibi konular önemsenmelidir.

Ülkemizde; 24 Ocak kararlarıyla birlikte ithal ikameci dönem kapatılarak "Dünya pazarlarına açılımı" simgeleyen ihracata yönelik, rekabetçi bir sanayii niteliğine dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Son 20 yıla baktığımızda; kendi ulusal perspektifleri olan ve kendi ulusal çıkarlarını temel alan politikalar yerine, uluslararası sisteme eklemlenmeye çalışan, sıcak para girişleriyle spekülasyona dayalı, politikasızlıklar bütününün temel eksen oluşturduğunu görmekteyiz.

Tüm dünyada ulusal sanayilerinin gelişimi için uygulanmakta olan koruma duvarları ülkemiz için uygulanmamaktadır. Bunun yerine; yaşanan Gümrük Birliği süreci ve uygulanmakta olan ithal ikameci politikalar, düşük kapasiteyle çalışma, Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği ve bu alana aktarılan kaynağın dünya ortalamasının çok altında olması, iç pazara yönelik üretim, uluslararası şirketlerin bu alandaki yatırımları ve bu yatırımlarla birlikte yaratılan kapasite sorunu, eğitim kalitesi, sanayi-üniversite ilişkileri, üretim dışı kar faaliyetleri gibi sorunlar ülke sanayinin yapısal sorunlarını artırmış, gerekli toplumsal faydayı sağlayamamıştır.

Ülkemizde ekonomik ve siyasi istikrarın olmaması, sektöre yönelik stratejik planlamanın bulunmaması, yan sanayiinde yerli parça kullanımı oranının giderek düşmesi, ana ve yan sanayiide yabancı sermaye egemenliğinin giderek yükselmesi, teknolojik yenilikler, mühendislik hizmetleri, istihdam, eğitim, vergilendirme vb. sorunlardan dolayı ulusal otomotiv sanayinin oluşumundan bahsetmek mümkün görünmemektedir.

İnsanlığın ortak mirası olan bilim ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılmasında mühendisler önemli rol oynamaktadır. Mühendislerin amacı; insanın mutluluğu, yaşam kalitesi ve toplumsal refahın yükseltilmesi, oluşturulan zenginliklerinin toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, "Türkiye‘de motor ve otomobil yapılamaz" tezlerine karşı motoru ve otomobili ortaya koyan mühendislerin ülke ve toplum yararları doğrultusundaki çabalarını yaygınlaştırmayı, sanayileşme ve demokratikleşmeyi ön plana çıkarmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak otomotiv ve yan sanayii sektöründe aşağıdaki taleplerin ülke ve toplum yararları doğrultusunda hayata geçmesi için tüm birikimlerimizle katkı ve katılımda bulunacağımızı duyururuz;

1-Otomotivde ulusal AR-GE payı arttırılmalıdır.

2-Katma değeri ülke içerisinde kalan ulusal markalar yaratılmalıdır.

3-Otomotiv sektörü için stratejik ulusal planlama yapılmalıdır.

4-Motorlu taşıt üretiminde yüksek oranda yerli parça kullanılmasını sağlayacak uygulamalar teşvik edilmeli, planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

5- Devlet tarafından yerli parça kullanım oranı yüksek, ülkemiz ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayacak motorlu araç yatırımları desteklenmelidir.

6-Otomotiv ana sanayiinde marka ve model bazında yerli parça kullanma oranları incelenmeli ve denetlenmelidir.

7-KOBİ‘lerin nitelikli eleman çalıştırmasını özendirmek için vergi indirimleri, prim kesintilerinde kolaylık gibi teşvik edici tedbirler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

8-Sosyo-ekonomik yapıdaki rolleri, istihdam ve üretim payları ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyon gösterebilme yetenekleri nedeniyle KOBİ‘ler desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

9-Üniversite-Sanayii işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

10-Otomotiv ana sanayii ve yan sanayii ilişkilerinin daha üst seviyeye çıkarılması için iş ortaklığı yaklaşımının ve kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır.

11-Otomotiv yan sanayiinde mevcut potansiyeli ve atıl kapasiteyi görmek üzere kullanılan araç-gereç, cihaz, makina ve ekipmanların envanterinin çıkarılması çalışması; başta sektörel dernekler olmak üzere ilgili Bakanlıklar,üniversiteler, meslek kuruluşları ve Makina Mühendisleri Odasının ortak katılımında ivedilikle ele alınmalı ve sonuçlandırılmalıdır.

12-Otomotiv ve yan sanayii için ortak bir çevre politikası oluşturularak hayata geçirilmesi için çaba gösterilmelidir.

13-Otomotiv ve yan sanayiinde rekabet edebilirlik, işgücü maliyetleri üzerinden kurgulanmamalı, yeni teknolojiler geliştirilerek sağlanmalıdır.

14- Otomotivin geleceğinde;

i.Magnezyum, alüminyum, kompozit malzemeler ağırlıklı yer alacaktır. Şimdiden bu konudaki çalışmalar teşvik edilmeli, geri kalınmamalıdır.

ii.Taşıt elektroniği geleceğin otomobillerinde daha da gelişecektir. Bu alanda da üniversitelerde ve Ar-Ge kuruluşlarında konu ele alınmalıdır.

iii.Geleceğin yakıt teknolojilerinde kilit bir önem taşıyacağı düşünülen "BOR" potansiyelimizi katma değere dönüştürecek politikalar üretilmelidir.

iv.Plastiklerin otomobildeki payı gittikçe artmakta, plastik ve plastik bazlı kompozitler(plastik-metal, plastik-fiber v.s.) araştırma konusu olarak ele alınmalıdır.

15-Otomotiv sektöründe sendikalaşma oranı düşüktür. Sendikalaşmanın aynı zamanda nitelikli işgücü anlamına geleceği unutulmamalı, bunun içinde sendikalaşma teşvik edilmelidir.

18 EKİM 2003
BURSA