Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ülkemizde kurumsallaşma yönünde hızla ilerleyen özelliği ile 8-11 Kasım 2001 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde İzmir‘de Efes Convention Center‘da gerçekleştirilmiştir.

Kongre 28 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda toplam 18 oturumda 36 adet bildiri sunulmuştur.

Kongre süresince 2 panel, 1 forum, 1 sabah toplantısı, 6 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten 59 kuruluş katılmıştır.

Kongre; 613 kayıtlı delege olmak üzere, toplam 1000‘i aşkın mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi öğrencisi tarafından izlemiş, sergi 2000‘i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda hidrolik pnömatik alanında bilimsel ve teknik çalışmaların AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.

Panellerde ise ülkemiz ve dünya gündeminde önemli bir yer tutan başta "Hidrolik Pnömatik Sektöründe Tasarımcı, İmalatçı, Uygulayıcı ve Kullanıcı İlişkileri Hizmet ve Personel Akreditasyonu" ile "Hidrolik pnömatik sektöründe üretim, ithalat ve ihracatın sorgulanması, denetimi ve standardizasyonu" konuları tüm ayrıntıları ile ilgili Bakanlık, Oda, Dernek, Üniversite ve sektör temsilcilerince tartışılmış, görüş, öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

Kongrede sabah toplantısında ise Oda, Üniversite, Sanayi ve Sektör Derneklerinin işbirliğinin geliştirilmesi konusu; Kongre Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulu Üyeleri ve Oturum Başkanlarının katılımıyla ele alınarak somut çözüm önerileri üretilmiştir.

Kongrede 6 farklı konuda atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. "Hidrolik sistemlerde bağlantı tekniği", "Sekonder kontrol", "Geri beslemesiz oransal elektronik kontrol" "Elektro hidrolik hidrostatik direksiyon sistemleri", "Yağ servisi ile işletmelerde maliyetlerin düşürülmesi", "Değişken deplasmanlı pompalar ve regülasyon sistemleri" konuları yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlar tarafından sunulmuş ve yoğun ilgi görmüştür.

Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği, sosyal, kültürel etkinliklerle de renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.

 • Hidrolik - pnömatik sektöründe dil birliğinin oluşturulması amacıyla ilk kongrede alınan karar doğrultusunda iki yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlıkları tamamlanan ve taslak olarak basımı gerçekleştirilen "Hidrolik Pnömatik İngilizce Türkçe Sözlük", delegelerin görüş ve önerileri alınarak sonuçlandırılmalıdır.
 • Yine ilk kongrede alınan karar doğrultusunda "Hidrolik" - "Pnömatik" Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri konularında iki kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır. Bu anlayışın devam ettirilerek hidrolik pnömatik alanında Türkçe teknik yayın ve dokümantasyon kazandırılmasında süreklilik sağlanmalıdır.
 • Hidrolik pnömatik sektöründe ürün ve hizmet üretiminde kalitenin arttırılması hedefine yönelik gereksinim duyulan yetişmiş teknik insan gücünün sürekli eğitimin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla Makine Mühendisleri Odası, Akışkan Gücü Derneği, Üniversitelerin, ilgili Meslek Odalarının ve sektörle ilgili diğer derneklerin katılımıyla çalışma grubu oluşturulmalıdır. Mühendislik ve teknik eleman eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim kurumlarının performansının belirlenmesi için "eğitimde akreditasyon" gerçekleştirilmelidir. Hidrolik ve pnömatik dersleri makina mühendisliği eğitim - öğretim programlarında zorunlu ders olarak yer almalıdır.
 • Hidrolik pnömatik sektörünün ürün ve hizmet üretiminde yerli üretimin ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında etkinliğinin arttırılması için AR-GE ve yüksek teknolojiye yönelik yatırımlara destek verilmesi, kamu yatırımlarında yerli ürün alımının teşviki ulusal politika haline getirilmelidir. Siyasal iktidarlar bu anlayışın yaşama geçirilmesi yönünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlamalıdır.
 • Sektörel envanter çalışması Akışkan Gücü Derneği tarafından ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Sektörde yer alan firma ve kuruluşlar bu alandaki tüm çalışmalara destek vermeli, katkı ve katılımda bulunmalıdırlar. Birinci kongrede başlatılan "birlikte üretme geleneği" arttırılarak sürdürülmelidir.
 • Standartların anlam taşıması ve uygulamada yerleşmesi için önce müşteri ve son kullanıcıların "kalite", "eğitim" ve "satış sonrası teknik hizmet desteği", "maliyet kalite ilişkisi" konularında ciddi ve organize biçimde bilgilendirilmesi, sektördeki tüm firmaların bu bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına aktif biçimde katılmaları gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve altyapı oluşturmakta, katılımcılık zeminlerini yaratmakta zorlanmaktadır. Sektör üyelerinin örgütlü olarak bu kuruluşlara bilgi vermeleri, sektörün özelliklerini, stratejik önemini, ihracat ve teknolojik gelişmeye katkılarını, endüstrisi gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları anlatmalarını, taleplerini sağlam gerekçelere dayandırarak çalışmalara aktif biçimde katılmaları gerekmektedir. Sektörle ilgili düzenlemelerin öncüsü sektörün kendisi olmalıdır.
 • 11 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girecek olan 4703 sayılı "Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması uygulanmasına dair kanun" kapsamında ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının koordinasyonunda sanayinin, üniversitelerin, meslek odalarının, konuyla ilgili sektör derneklerinin görüş ve önerileri alınarak katılımcılık anlayışıyla uyumlaştırma sürecinin ülkemiz nesnel gerçeklerine uygun gelişimi sağlanmalıdır. Yerli üreticilerin bu konularda ivedilikle bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Bakanlığa bağlı kuruluşların; KOBİ‘lerin bu yöndeki isteklerine yanıt verecek koşulları yaratması gerekmektedir.

II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisinin niteliği ve niceliğiyle "çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye" yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki isteklerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.