Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi kurumsallaşan ve gelenekselleşen özelliğiyle 3-6 Ekim 2001 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de Efes Convention Center'da gerçekleştirilmiştir. Kongre 27 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 18 oturumda 38 adet bildiri sunulmuştur.Kongre süresince 2 panel, 1 forum, 2 sabah toplantısı, 4 kurs, 1 seminer ve 1 atelye çalışması gerçekleştirilmiş, "Balçova Jeotermal Isı Merkezi"ne bir teknik gezi yapılmıştır. Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten, 102 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 840 kayıtlı delege olmak üzere 1600 mühendis, mimar, teknik eleman ve üniversite öğrencisi izlemiş, sergi 4000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda tesisat mühendisliği alanında bilimsel ve teknik gelişmelerin, AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı sektörel yenilik bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.

Panellerde ise ülke ve odamız gündeminde önemli bir yer tutan, başta Yapı Denetim Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ile Tesisat Mühendisliğinde Uzmanlık Sertifikalandırma ve Meslek İçi Eğitim konuları tüm ayrıntıları ile ilgili Bakanlık, Oda, Dernek, Üniversite ve Sektör Temsilcilerince tartışılmış görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Kongrelerimizin gelenekselleşen sabah toplantıları bu yıl da tekrarlanmış uzmanlık, belgelendirme ve meslek içi eğitim konularında Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin ve Panel Yöneticilerinin katılımıyla somut çözüm önerileri üretilmiştir.

Bu Kongremizde de 4 farklı konuda kurslar gerçekleştirilmiştir. "Temel ve Uygulamalı Psikrometri""Yangın Tesisatı""Proje Yönetimi""Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri" konularında gerçekleştirilen bu kurslara gösterilen yoğun ilgi ve katılım sürekli eğitim anlayışımızın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olmuştur.

Ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan, kullanımı ve önemi artan jeotermal enerji konusunda geniş kapsamlı bir seminer düzenlenmiştir. "Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve Tasarımı" başlıklı 16 saat süren seminere 70 delege katılmıştır. Seminer sonrası bir uygulama örneği olarak "Balçova Jeotermal Isı Merkezi"ne bir teknik gezi düzenlenmiştir.

Kongrede ayrıca "Türkiye İklim Verileri" başlıklı bir atelye çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar bir araya getirilmiş ve ortaklaştırılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Kongre sonucunda kongre delegeleri aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasını oy birliği ile karar altına almıştır.

 • Ülkemizde planlama aşamasından başlanarak yapı tasarım, üretim ve denetim süreci bütünlüklü olarak yeniden ele alınmalı, çağdaş, planlı, güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılar hedefleyecek idari ve teknik düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda öncelikle 3194 Sayılı  İmar Kanunu yeniden düzenlenmelidir.

 • Tartışmadan, tartıştırılmadan dayatmacı bir anlayışla Meclisten geçirilen, sorunlara çözüm getirmek yerine ekonomik ve siyasi istismara zemin yaratan 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu yerine konuya ilişkin tüm kurum ve kuruluşların katılımına açılacak ortak ve bütünlüklü bir çalışma ile yapı denetiminde evrensel standartları hedefleyen yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.

 • Toplumun korunması mesleğin ve meslek mensubunun geliştirilmesi için TMMOB ve bağlı Odaların yetkisini artırıcı idari ve teknik mevzuatlar çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. Meslek Odalarının mesleki yeterliliğin saptanması ve belgelendirilmesi noktasındaki çalışmaları ve yürüttükleri meslek içi eğitim programları desteklenmelidir. Makina Mühendisleri Odası'nın uzmanlık, belgelendirme, yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülmeli, bu çalışmalara üniversitelerin, tesisat sektöründe örgütlü derneklerin desteği artırılmalıdır. Bu konuda çıkan ve çıkacak olan yayınlar geliştirilmeli ve  yeni  yayınların oluşturulması özendirilmelidir.

 • Yapı üretim ve denetim sürecinde tüm plan ve projelerin ehil, mesleki yeterliliği ilgili Meslek Odası'nca belirlenmiş mühendis ve mimarlar tarafından hazırlanması ve bu projelerin mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönüyle TMMOB ve ilgili Meslek Odalarından mesleki denetiminin gerçekleştirilmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 • Ülkemizde verilen mühendislik ve mimarlık diplomalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının yaygınlaştırılması noktasında mevcut üniversitelerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi hedefi  gözetilerek mühendislik ve mimarlık eğitim öğretim programlarında ilgili meslek odalarının görüşleri de  alınarak  gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

 • Ülkemizdeki jeotermal kaynakların kullanımı özendirilmelidir. Kaynakların kamu yararı doğrultusunda kullanımına yönelik idari ve teknik mevzuat katılımcılık anlayışıyla oluşturulmalıdır.

 • Ülkemizde İmar Mevzuatında yeralan tasarım sıcaklıklarının ivedilikle değiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen yeni verilerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca mevzuata yansıtılması sağlanmalıdır.

 • Önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde defalarca tekrarlandığı üzere İmar Kanunundan başlanarak, Devlet İhale Kanunu, Bayındırlık Birim Fiyat Tarifleri, İmara yönelik tüm teknik ve idari mevzuat değişen teknolojiye uygun hale getirilmelidir. Bu teknik mevzuatın temelini oluşturacak yapı kodları hazırlanmalıdır. Meslek Odalarının koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanacak bu çalışmalar için ilgili Bakanlıklarca gerekli kaynak yaratılmalıdır.

 • Ülkemiz insanının çağdaş planlı, sağlıklı, güvenli üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongremize destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile Makina Mühendisleri Odası sekreteryalığında oluşturulan Tesisat Mühendisliği Danışma Kurulu periyodik olarak toplantılar gerçekleştirmelidir.

V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisinin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.