Seminerler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MEKANİK TESİSATTA DİJİTALLEŞME
Seminer Yöneticisi: Nevroz Karakuş

2050 yılında dünyanın %75inin şehirlerde yaşayacağı gerçeğinden yola çıkarsak, her geçen gün enerji verimliliği ve güvenlik ihtiyacı her alanda olduğu gibi mekanik tesisat alanında da artıyor. Bunun sonucu olarak iş yapış şekillerimiz değişiyor.  Büyük veri, nesnelerin interneti, BIM, Endüstri 4.0, İklimlendirme 4.0 kavramları hayatımıza giriyor.

Teknolojik açıdan sektörümüzü inceleyeceğimiz bu seminerde dijitalleşme kavramını; akıllı binalar ve akıllı tasarım ek başlıkları altında konuşacağız. Bu başlıkların içeriğini inceledikten sonra, önümüzdeki teknolojik gelişmelerin sektörümüze faydalarından, bizi hangi noktalara taşıyacağından, atılması gereken adımlardan ve beklentilerimizden bahsedeceğiz. Bu yolda karşımıza çıkan engeller ve sektör paydaşları olarak işin neresinde olacağımız üzerinde durulacak en önemli hususlardan bir tanesidir.

 JEOTERMAL ENERJİ // "Jeotermal Enerjide Bugün ve Gelecek"
Seminer Yöneticileri: Macit Toksoy - Niyazi Aksoy

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin integral bir parçası olan Jeotermal Enerji Seminerlerinin temel amacı jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımları ile ilgili çağdaş bilim ve teknolojiyi Türkiyeye aktarmak ve yaygınlaştırmak, bu alanda yapılan araştırmaların tartışılmasını sağlamak ve böylece ulusa ve çağdaş bilim ve teknoljiye katkı koymaktır.
 
10. Jeotermal Enerji Seminerinin bu yıl ki ana teması TESKON 2019'un ana temasını paralel olarak "Jeotermal Enerjide Bugün ve Gelecek" olarak belirlenmiştir.  Seminer içinde bu ana tema başlığı altında aşağıdaki alt temalarda sunum ve tartışma platformlarının oluşturulması hedeflenmiştir:
 
1.   Jeotermal Enerji: Çağdaş Bilim ve Teknoloji ve Gelecek.
     a. Araştırma Kurumları.
     b. Uluslararası organizasyonlar, bilimsel toplantılar.
     c. Temel ve uygulamalı araştırmalar.
     d. Doğrudan kullanımda en yeni (cutting-edge) uygulamalar.
     e. Dolaylı (indirek) kullanımda en yeni (cutting-edge) uygulamalar.
     f.  Yenilenebilir Enerji Perspektifinde Dünyada Jeoetermal Enerji Kullanımı: Mevcut durum, gelişme trendi, istatistikler,
 
2.   Türkiyede Jeotermal Enerji: Temel ve Uygulamalı Araştırmalar, Uygulamalar.
      a.     Jeoetermal Enerji Araştırmaları.
              a1. Araştırma Kurumları ve araştırma olanakları
                    - Alanda çalışan bilim insanları
                    - Lisansüstü eğitim potansiyeli
              a2. Ulusal ve Uluslararası yayınlar
                    - Ulusal periyodikler.
                    - Temel araştırmalar
                    - Uygulamalı araştırmalar
             a3. Ulusal Jeotermal Enerji Uygulamaları
                    - Tarihçe
                    - Jeoetermal Enerji Sahaları
                      o Tanımlanmış sahalar
                      o Saha geliştirmeleri
                    -   Uygulamalar
                      o Doğrudan kullanım uygulamaları
                      o İndirekt kullanım uygulamaları
             a4. Endüstri Platformu
                    - Tasarım
                    - Bileşen- Sistem Üretimi
                    - Uygulama
                    - TAD
             a5. Kullanıcı Platformu
                    - Performans
                    - Saha sorunları
                    - Eğitilmiş personel
 
3.    Çevre
        - Çevre sorunları
        - Jeotermal projeler ve toplumun çevre algısı, projelere bakışı
        - Proje sahiplerinin çevre sorunlarına bakışı
        - Sorunları gidermeye yönelik uygulamalar
        - Yasal düzenleme ve yönetmeliklerin sorunların çözümü ve çatışmaların giderilmesine yönelik katkıları

 

Seminer Yöneticileri:

Prof. Dr. Macit Toksoy
e-posta macittoksoy [at] gmail.com
Prof. Dr. Niyazi Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
e-posta: niyazi.aksoy [at] deu.edu.tr


YANGIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER
MEKANİK VE ELEKTRİK YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞİK TASARIMI

Seminer Yöneticisi: Kazım Beceren

Makina ve elektrik mühendislerinin tasarlamış olduğu Yangın Korunum Sistemlerinin, can güvenliği bakımından bir anlam kazanabilmesi için söz konusu sistemlerin birbirleriyle  ve diğer sistemlerle entegrasyonun yapılması büyük önem taşır. Yangın korunum sistemleri, mimari, inşai, mekanik, elektrik ve elektronik disiplinlerle ilintili olup hiçbiri bir diğerlerinden ayrı düşünülemez.

Yangın korunum sistemlerinin uygun şekilde hizmet verebilmesi için gerek cihazların konumlandırılacağı mekanik ve elektrik tesisat daireleri ve odaları, gerekse cihazlara bağlı kanallar, borular, kablo tavaları ve benzeri tesisatın geçeceği şaftların düzenlemesi sırasında mimari tasarım ile etkileşiminin göz önünde bulundurulması,  mimari ve inşai yangın güvenliği ile ilgili çalışmaların binada gerekli sistemlere uygun olarak yapılması zarurettir.

Yangın Korunum Sistemleri Mühendisliğinin temel prensipleri aynı olmakla birlikte yangın algılama ve uyarı sisteminde ve söndürme sistemlerinde teknolojik gelişmelerin sunduğu imkânlar ve haberleşme yöntemlerindeki ilerlemelerin sistemler arası entegrasyonu sağlamadaki yöntemleri de bu seminerin konuları arasında yer alacaktır. Duman kontrol sistemleri otomasyonunun ne şekilde yapılması ve yangın senaryo matrislerine oluşturulması konusunda bilgilendirme yapılacaktır.  

Yangın güvenliği çok disiplinli bir çalışmayı ve disiplinler arası iyi bir koordinasyonu gerektirir. Bu seminerde yangın güvenliğini sağlamak için hem teknolojik ilerlemeler konusunda bilgi aktarımı yapılacak hem de disiplinler arası koordinasyon konusunda konuşmacılar deneyimlerini ve görüşlerini aktaracaklardır.BACALAR
Seminer Yöneticisi: Muammer Akgün

Yanma sonucu oluşan yanma ürünlerinin atmosfere güvenle ulaştırılabilmesi için akışkanlar mekaniği yardımıyla oluşturulan TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 standartlarının doğru uygulanması ile uygun baca boyutlandırmasının yapılması yanında TS EN 15287 standardı ile yapılan uygulamaların kontrol edilmesi için gerekli şartların sağlanması, ülkemizde baca kaynaklı pek çok soruna da çözüm olacaktır.

Dördüncüsü düzenlenen bacalar seminerinde ana tema, baca sektöründe gelinen son nokta, sektörde oluşmaya başlayan baca kontrol amaçlı muayene kuruluşlarının işleyişi ile uygulama yapılan bölgelere yönelik çalışmaların analizi yapılan sektörün kontrol kuruluşlarının kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi sektörün gelişimi açısından çok önemlidir. Baca sistemlerinde içerisinde önemli bir yeri oluşturan Hava Atık gaz sistemi uygulamalarındaki detaylar ve baca sistemlerinde enerji kazanım uygulamaları ile birlikte mevcut durumda yakma sistemlerindeki baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinin analizinde gelinen durumun değerlendirmesi yapılacaktır. Özellikle de Endüstriyel bacaların çeşitliliği, tasarımı ve uygulamaları konusunun da seminer kapsamında ele alınması beklenmektedir.BİNA PERFORMANS SİMÜLASYONLARI: UYGULAMALAR, FIRSATLAR, KISITLAR
Seminer Yöneticisi: Gülsu Ulukavak Harputlugil

Sürdürülebilirlik, ilişkilendirildiği sektöre bağlı olarak çok çeşitli tanımlar alabilmektedir. Yapı sektöründe bu tanım, “yüksek performanslı bina” gereklilikleri ile örtüşmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir tasarım gerçekleştirebilmek için tasarım süreci başından itibaren performans değerlendirme zorunlu hale gelmiştir. Tasarım süreci boyunca tasarım kararlarının ve dolayısıyla bina performansının değerlendirilmesine yönelik olarak bina performans modelleme/simülasyon araçları giderek önem kazanmaktadır.

Bina tasarımının ilk evrelerinden itibaren enerji etkinliğine ve çevresel duyarlılığa yönelik doğru malzeme ve bileşen kararları almaya yardımcı bir dizi bilgisayar simülasyon programından söz edilebilir. Biçim, boyut, yönlenme ve bina sistemlerinin tüm bina enerji tüketimini nasıl etkilediğini analiz edebilen bu programlardan elde edilecek bilgi, enerji tüketimini ve bina performansını etkileyen bina sistemleri (kabuk, aydınlatma, HVAC, yangın, vb.) ile ilgili tasarım kararlarını yönlendirmede büyük rol oynamaktadır.

Ancak bugün için bina performans simülasyon programları, mimari tasarımın sonunda “tasarım performansını doğrulamak” için kullanılmaktadır. Oysaki tasarım sürecinin başından itibaren, süreç boyunca enerji simülasyonu desteği ile yürütülen bir bina tasarımının sonuç performansının çok daha yüksek olacağı açıktır. Bu bağlamda bugün, bina performans simülasyon programlarının tasarım sürecine entegrasyonuna yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.

Bu seminerde, bina performans simülasyonlarının tanımı ve işleyiş süreci aktarılacak, çeşitli örnek uygulamalar ile simülasyona dayalı performans iyileştirme yönteminin yararı irdelenecektir. Seminerde ayrıca, bina performans simülasyonu uygulamalarının bina ve sistem tasarımı sürecindeki yerinin sorgulaması yapılacak, sürecin ilk evrelerinde uygulama çalışmalarına yönelik program geliştiricilerinin önerilerine yer verilecek ve karşılaşılabilecek güçlükler tartışılacaktır. Bugün gelinen noktanın bir özetinin sunması ve program geliştiricilerine ve kullanıcılarına yönelik bir dizi öneri ile Türkiye’deki uygulamalara yönelik gelecek çalışmalar için hedefler sıralanacaktır.

Bu seminer kapsamında, “bina performans simülasyonu neden ve nasıl yararlıdır?” sorusu; “bina tasarımı”, “sistem tasarımı” “CFD uygulamaları” "hacim akustiği" ve “yangın simülasyonları” üzerinden tartışılmaktadır.CO2 SALIMLARININ AZALTILMASINDA EZBER BOZAN YENİLİKÇİ ÖNLEMLER VE EKSERJİ
Seminer Yöneticisi: Birol Kılkış

Avrupa Birliğinin 20+20+20 şeklinde tariflediği 2020 Stratejisinde yer alan her birisi %20 lik enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve CO2 salımlarında azaltım şeklindeki hedeflerine iki yıl kadar az bir zaman kalmış olmasına karşın, özellikle CO2 salımlarının azaltılmasında ortaya konan hedefi yakalamada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun ana nedeni enerji kaynaklarımızın yeterince akılcı yani bir enerji kaynağının veya artık enerjinin yararlı iş potansiyellerinin (enerjinin kalitesi: ekserji) doğru talep için, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru kademelendirmede paylaştırılmamasıdır. Bu savı pekiştirmek için yenilenebilir enerji kaynakları dahil olmak üzere binalarda ve yapılı çevrede doğru bilinen yanlışlara örneklerle değinilecek, enerjinin akılcı paylaşımında eniyilemenin önemi tartışılacak ve CO2 salımlarında daha etkin ekserji tabanlı azaltım için çözümler önerilecektir.MEKANİK TESİSATTA SES VE PASİF YANGIN YALITIMI
Seminer Yöneticisi: Hasan Hepekan

İZODER tarafından, TESKON‘2019 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında " Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı" başlıklı bir seminer düzenlenecektir.

Seminer kapsamında; binalarda mekanik tesisat üzerinde  yapılan yalıtım uygulamalarının önemi, doğru yalıtımın ne olduğu, gürültü ve yangından korunmaya etkisi konuları açıklanacaktır. Diğer yandan, yalıtım hesaplamalarında ve tasarımında kullanılan bilgisayar programları karşılaştırmalı olarak anlatılacak, enerji verimliliği vurgulanacaktır. Binalar için önemli bir güvenlik konusu olan yangından korunma ve yangın yalıtımı konusunda doğrular ve yangın yalıtımının binalarda can kaybının önlenmesine etkisi anlatılacaktır. Binalarda sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratmada ise gürültünün engellenmesinde ses yalıtımı, bina içerisinde nemden dolayı küf ve mantar oluşumunun engellenmesinde ısı yalıtımının önemi ve etkileri detaylı olarak açıklanacaktır.TEST AYAR DENGELEME (TAD) // COMMISSIONING - KONTROL İŞLETMEYE ALMA KABUL (KİK)
Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan

Klima sistemleri tasarımında sıcaklık, nem ve hava kalitesi değerleri temel alınarak bu değerlerin belirli sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilir. Bu değerler hem endüstriyel hem de konfor klima uygulamalarının temel tasarım parametreleridir. Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde istenen şartların sağlanabilmesi, mekanik tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması yanında sistemin işletilmesi sırasında tasarım değerlerine uyumunun garanti altına alınmasına da bağlıdır.

Yapı sektöründe ve mekanik tesisat özelinde, tasarım ve uygulama anlamında, yurt içi ve yurt dışı projeler özellikleri ve büyüklükleri anlamında incelendiğinde, dünya pazarındaki yerimiz tescil edilmiştir. Ancak, tasarım ve uygulama alanındaki bu başarıya rağmen “TAB, Testing, Adjusting, Balancing” olarak tanımlanan (TAD – Test Ayar Dengeleme) kavramı yapı sektöründe gerek yatırımcı, gerek tasarımcı, gerekse yüklenici tarafından yeterince ele alınmamaktadır. Özellikle “Commissioning” süreci (KİK – Kontrol, İşletmeye Alma Kabul) yeni yeni gündeme gelmektedir.

KİK (Commissioning), kısaca, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin bütün sistemleri ve kuruluşları ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. 

MTMD tarafından, TESKON‘2019 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında " Test Ayar Dengeleme (TAD) ve Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK)" başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminer kapsamında; test, ayar, dengeleme, kontrol, işletmeye alma ve kabul gibi kavramlar açıklanacak, süreçlerin tarihçesi hakkında bilgi verilecektir. Avrupa’da konu ile ilgili gelişmeler ele alınacaktır. Ulusal ve uluslararası projelerden uygulama örnekleri sunulacaktır.TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA DİD (Deprem İzolasyon Derneği) işbirliği ile
Seminer Yöneticisi: Eren Kalafat

Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Binalarımız ve içlerindeki tesisatlar da her an bu doğal afet riskiyle karşı karşıyadırlar. Bir deprem esnasında binalarımızın yapısal bütünlüğünü koruması, yani yıkılmaması şart olmakla birlikte yeterli değildir. Çünkü her şeyden önce modern binalarda sadece konfor amaçlı değil can güvenliği amaçlı tesisat sistemleri de mevcuttur. Örneğin yangın söndürme ve duman tahliye tesisatları, enerji sistemleri vb. bir deprem esnasında ve hemen sonrasında çalışır vaziyette olmaz ise maddi kayıpların yanı sıra can kayıpları da yaşanabilir. Ayrıca yine modern binalardaki tesisat sistemlerinin toplam yatırım maliyeti içindeki yüzdesinin artık çok yüksek olması sebebiyle, tesisatların sismik koruması aynı zamanda maddi açıdan da çok önemli bir gerekliliktir.

Tesisatların sismik koruması, ilgili yerel ve uluslararası yönetmeliklere tam hakimiyet ve uzun yıllara dayalı deneyim gerektiren bir uzman mühendislik konusudur. Bu seminerde hepsi birer DİD (Deprem İzolasyon Derneği) üyesi kurumu temsil eden olan konuşmacılar; konuya yeni olanlar için depremler ile ilgili genel bilgilerden başlayarak ilgili yönetmelikleri ve standartları anlatacaklar, ihale dosyası hazırlayanlar için tesisatlarda sismik keşif özeti hazırlama esaslarına değinecekler ve bu konuya daha fazla ilgi duyanlar için de uzman deprem mühendisliği pratiklerini paylaşacaklardır.