Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Kurumsallaşarak 14. yılını dolduran ve geleneksel hale gelen VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 25-28 Ekim 2007 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte paralel tasarlanan TESKON+SODEX fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde bulunan 9 salon ve 7500 m2'lik fuar alanında gerçekleştirilmiştir.

Kongre 35 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 39 oturumda 98 adet bildiri sunulmuştur. Kongre oturumları yoluyla 4 sempozyum, 8 seminer, 11 kurs, 3 panel, 2 forum, 2 sabah toplantısı, ve poster bildiri sergisigerçekleştirilmiştir.

Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına ise, sektörde ürün ve hizmet üreten 130 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1529'u kayıtlı delege olmak üzere, 3200'ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 15.000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Sunum, tartışma ve eğitim platformları şeklinde tasarlanan oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki temel bilimsel, teknolojik gelişmeler ile AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Temel araştırma oturumlarında tesisat mühendisliği veya ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, teknolojik araştırma oturumları ile sempozyumlarda yine uluslararası ölçekte yapılmış araştırmalar sunulmuştur. Sempozyumlar "Bina Fiziği", "Isıl Konfor", "İç Hava Kalitesi" ve "Jeotermal Enerji" konu başlıklarında gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi'nde zengin bir potansiyele sahip olan jeotermal enerji konusunda ayrıca "Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi" başlıklı üç gün süren bir seminer düzenlenmiş olup bu kapsamda 24 bildiri sunulmuştur. Kongremizde İzmir'e yeni gelen doğal gaz ile ilgili de "Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı" semineri düzenlenmiş olup, bu kapsamda da 13 bildiri sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen ve kongre boyunca süren seminerlere ilaveten, daha küçük zaman dilimlerinde gerçekleştirilen seminerler ise,"Yüksek Binalarda Pis Su Tesisatı Tasarımı", "Hastanelerde Hijyen Ortamlarının Tesisat Tasarımı", "Temiz Oda Ameliyathane Klima Sistemlerinin Uygulama Yeterlilik (IQ), İşletme Yeterlilik (OQ) ve Performans Testleri (PQ)", "Enerji Verimliliği ve Enerji Etkin Tasarımlar", "Doğal Soğutma" ile "İletişim ve Kişisel Gelişim" başlıklarında gerçekleştirilmiştir.

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-teskon 2007, kapsamında 11 farklı başlıkta kurslar gerçekleştirilerek meslektaşlarımızın gerek temel gerekse de güncel konularda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Bu kurslar, "Temel ve Uygulamalı Psikrometri", "Proje Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar", "Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları", "Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi", "Basit Uygulamalarla Yeni Başlayanlar İçin Ekserji", "Isı Pompalarının Konutsal ve Endüstriyel Uygulamaları", "Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek", "Isı Değiştiricilerinden Kondens Tahliyesi", "Sprinkler Sistemlerinin Tasarım ve Uygulamaları", "Temiz Buhar", "Doğal Gaz Uygulamaları" (Basınç Düşürme İstasyonu, Cihazlar Basınç Ayar Uygulaması, Endüstriyel Yakma Sistemleri, Alev Kontrol, Isı Kontrol Sistemleri)'dir.

Panellerde ise, ülke ve Odamız gündeminde önemli bir yer tutan, "Tesisat Sektöründe Yapılan AR-GE Çalışmaları", "Yapı Üretim ve Denetim Süreçleri" ile "Tesisat Mühendisliğinde ve Eğitimde Akreditasyon" başlıklarıyla ilgili konular tüm ayrıntıları ile Bakanlık, Oda, dernek, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılmış, somut görüş ve öneriler üretilmiştir.

Kongre kapsamında ayrıca "Yangın Yönetmeliği – 2007" ve "Proje Tasarım Esasları ve Formatı" gibi temel ve güncel konularda gelişmelerin ve çözüm önerilerinin uzmanlarca tartışıldığı iki forum düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel hale gelen sabah kahvaltısı toplantılarının ilkinde "Oda ile Sektör Derneklerinin Tesisat Alanında Yaptıkları Çalışmalar ve İşbirliği" başlığı altında ilgili konular ve olası işbirlikleri tartışılırken; ikincisinde ise, 2010 yılında Türkiye'de yapılacak olan uluslararası CLIMA 2010 Kongresi ile ilgili tanıtım "CLIMA 2010" adıyla yapılmıştır. Bu toplantılara başta Kongremizin Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile sektör dernekleri temsilcileri etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır.

Yeni hazırlanmakta olan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"ndan KOBİ'ler dışlanırken büyük şirketlere ve yabancı yatırımcılara önemli ve büyük avantajlar yaratılmaya çalışıldığı tespiti yapılarak kanun tasarısının ülkemizdeki KOBİ'lere öncelik verecek şekilde ve Makina Mühendisleri Odası ve sektör derneklerinin görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden hibe ve kredi şeklinde yararlanan tesisat sektörü firma sayısının çok az olduğu ve desteklenen firma toplamının ancak % 2 gibi küçük bir oranda kaldığı tespit edilmiştir. Oda ve sektör derneklerinin konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarına ağırlık vermesi gerektiği belirtilmiştir. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin AB Mevzuatına uygun ve uygulanabilir olarak makina, elektrik mühendisleri ve mimarların tasarım, üretim ve denetim aşamalarında aktif rol üstlenebilecekleri şekilde Odaların, üniversitelerin ve sektör derneklerinin görüş ve önerileri yansıtılarak ivedilikle yeniden düzenlenmesi önerilmiştir. 

Üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalara ve özellikle lisansüstü tezlere yönlenmesinin önemi işaret edilerek bu çalışmalara hem kamu hem de özel sektör tarafından destek verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Büyük bir bölümü deprem bölgesinde yer alan ülkemizde mevcut yasal mevzuatlarla düzenlenmiş bulunan yapı üretim ve denetim süreci halihazırda sağlıklı, güvenli ve çağdaş yapılar yapılmasını sağlamamaktadır. Planlama, tasarım, üretim ve denetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmakta olup, meslek odalarının da sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin yaratılması gerektiği önemle vurgulanmış ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi önerilmiştir. 

Ameliyathanelerin hijyenik klima ve havalandırma tesisatları ile ilgili standart ve yönetmeliklerin ivedilikle gündeme alınıp yayınlanması gerekmektedir. Standart ve mevzuat hazırlığının ilgili Bakanlıkların koordinasyonunda Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tabipler Birliği'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak oluşturulması sağlanmalıdır. Mevcut ameliyathanelerin denetlenmesi ve standart dışı ameliyathanelerin ivedilikle uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Makina Mühendisleri Odası'nın ülke genelinde yapılacak bu denetimlerde uzman üyelerin katılımıyla görev almaya hazır olduğu bildirilmiştir. 

Ülkemizde özellikle insanların toplu olarak bulundukları mekanlarda ısıl konfor ve iç hava kalitesi konusunda zorunlu yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılması gereklidir. Bu başlık altında yapılacak çalışmalarda özellikle okul binalarına özel önem verilmelidir. 

Odaların meslek içi eğitim hizmetleri çok önemsenmesi gereken bir çalışma alanıdır. Makina Mühendisleri Odasının kurumsallaştırmış olduğu bu yapının geliştirilerek, Enstitü yapısına kavuşturulması zorunlu hale geldiği bildirilmiştir. 

Odamızın tesisat alanındaki mevcut yayınlarının nitelik ve nicelik açısından daha da geliştirilmesi için sektörde faaliyet gösteren uygulamacıların ve akademisyenlerin katkı ve katılımlarının önemine işaret edilmiş, mevcut kitapların 4 yıllık periyotlarda gözden geçirilerek geliştirilmesi, sektörde dil birliğinin sağlanması amacıyla Tesisat Mühendisliği Teknik Terimler Sözlüğünün hazırlanması, meslektaşlarımıza ilişkin yayınların yanı sıra ara teknik elemanlara yönelik yayınlara da gereksinim olduğu ve bu konulardaki çalışmaların Odamız koordinasyonunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Odamızın bünyesinde ve Tesisat Sektöründe gerçekleştirilen kongre, sempozyum, seminer, kurs vb. etkinliklerine "Sürekli Mesleki Eğitim Kredilendirme Sistemi" getirilerek, üyelerimizin uzmanlıklarının ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilmesinde bu etkinliklere katılımın zorunlu olması şartı getirilmelidir. 

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı'nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı ve aynı anlayış ile iki yıllık periyotlarda, ulusal ve uluslararası katılımın daha da arttırılarak, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı'nın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.