ETÜT PROJE EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

      

BİNA VE SANAYİ

ETÜT PROJE EĞİTİMLERİ

Sıra Eğitimin Adı Eğitim Modülü

Eğitim Tarihi

1 Sanayi Etüt Proje 1.2.3.Modül

31 Ağustos - 19 Eylül 2020 

2 Sanayi Etüt Proje  3.Modül

14 - 19 Eylül 2020 

3 Bina Etüt Proje 1.2.3.Modül

31 Ağustos - 18 Eylül 2020 

4 Bina Etüt Proje 3.Modül

14 - 18 Eylül 2020 

5 Sanayi Etüt Proje  1.2.3.Modül

07 - 26 Eylül 2020

6 Sanayi Etüt Proje  3.Modül

21 - 26 Eylül 2020

7 Bina Etüt Proje 1.2.3.Modül

07 - 25 Eylül 2020

8 Bina Etüt Proje 3.Modül

21 - 25 Eylül 2020

9 Sanayi Etüt Proje  1.2.3.Modül

05 - 24 Ekim 2020

10 Sanayi Etüt Proje  3.Modül

19 - 24 Ekim 2020

11 Bina Etüt Proje 1.2.3.Modül

05 - 23 Ekim 2020

12 Bina Etüt Proje 3.Modül

19 - 23 Ekim 2020

13 Sanayi Etüt Proje  1.2.3.Modül

02 - 21 Kasım 2020

14 Sanayi Etüt Proje  3.Modül

16 - 21 Kasım 2020

15 Bina Etüt Proje 1.2.3.Modül

02 - 20 Kasım 2020

16 Bina Etüt Proje 3.Modül

16 - 20 Kasım 2020

17 Sanayi Etüt Proje  1.2.3.Modül

09 - 28 Kasım 2020

18 Sanayi Etüt Proje  3.Modül

23 - 28 Kasım 2020

19 Bina Etüt Proje 1.2.3.Modül

09 - 27 Kasım 2020

20 Bina Etüt Proje 3.Modül

23 - 27 Kasım 2020

 

İÇERİK

(2) Etüt-proje eğitimleri Ek-2`de yer alan birinci, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinden oluşur ve aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir: 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin    11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ`in 6. Maddesinde yer alan

a) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen etüt-proje eğitimleri, Ek-2`de yer alan müfredat konularının tamamını ve teorik bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi hususları içerecek şekilde, ardışık olarak uygulanan üç ayrı modül halinde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

b) Teorik olarak verilmesi istenen konularla ilgili eğitimler dersliklerde, uygulamalı olarak verilmesi istenen konuların ölçüm, deney ve/veya gösterim kısımları ile ilgili eğitimler Ek-4`te belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen ve Genel Müdürlük tarafından uygunluk belgesi verilmiş laboratuvar ortamında, uygulamalı olarak verilmesi istenen konuların hesaplama, analiz ve değerlendirme kısımları ise dersliklerde yapılır.

c) Üç modülden ibaret etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi yüzyirmi ders saatinden az olamaz. Bu sürenin en az seksen ders saatlik kısmı Ek-2`de belirtilen birinci ve ikinci eğitim modülleri için, geriye kalan kısmı ise üçüncü eğitim modülü için kullanılır.

maddesi kapsamında ETÜT PROJE EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

 

 Kimler Katılabilir

Yönetmelik 12. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 6. Madde 1. Fıkrası gereğince

 "Etüt-proje eğitimlerine mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Eğitime katılmak isteyenler, Ek`de yer alan kayıt formu ile Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurur.

 

Sertifikaların Kullanılabileceği Alanlar

Etüt Proje Sertifikası : Yönetmelik 6. Madde 1. Fıkrası gereğince

" Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilir."

Yönetmelik 6. Madde 3. Fıkrası gereğince, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Yetkilendirilmesinde

" Sanayi kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

b) Etüt-proje sertifikasına ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip asgari 3 mühendis"

" Bina kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

b) Etüt-proje sertifikasına ve en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip asgari 2 mühendis"

Enerji Yöneticisi Sertifikası : Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince

"Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

"Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

 

Eğitim Şartları ve Sınav

Etüt-proje eğitimlerinde devam etme zorunluluğu aşağıdaki şekildedir:

a)    1) Eğitimler en az 120 ders saati olarak düzenlenir. Eğitime devam koşulu, birinci eğitim modülü için isteğe bağlı, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinin her biri için en az 35 ders saatinden az olmamasıdır. Eğitimin başarılı olması için tüm derslere devam edilmesi tavsiye edilir.

2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılarak sanayi ve bina sektörleri için enerji yöneticisi sertifikası almış olanlar ile bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen fark sınavlarına girerek enerji yöneticisi sertifikalarını birleştirenler, birinci ve ikinci eğitim modüllerine devam etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

b)    Yönetmelik 12. Madde 4. Fıkra ve Tebliğ 6. Madde 3. Fıkra gereğince eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla 3 ay içerisinde, katılınan eğitim gurubuna bağlı olarak, yönetmelik kapsamında bulunan gerçek bir Endüstriyel Tesiste veya Binada etüt ve proje çalışmasının yapılması ile tamamlanacak bir bitirme ödevi hazırlanmalıdır.

c)   Etüt eğitimi sonrasında hazırlanan bitirme ödevinden başarılı olanlar, Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar "ETÜT PROJE" Sertifikalarına sahip olacaklardır. Talep etmeleri durumunda katılımcılara "ENERJİ YÖNETİCİSİ" sertifikası da ayrıca düzenlenecektir.

d)  Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöneticisi eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü fıkrada tanımlanan şekilde başarılı olunması şarttır.

 

Gerekli Belgeler

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

• Kursiyer adı-soyadı ve " ETÜT PROJE EĞİTİM ÜCRETİ" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

* Sadece 3. Eğitim modülüne katılacak katılımcılar için; 18.09.2012 tarihinden önce alınmış Sanayi Enerji Yöneticisi ve Bina Enerji Yöneticisi Sertifikalarının fotokopileri (Her ikisi birden) yada birleştirilmiş Enerji Yöneticisi Sertifikasının Fotokopisi

*Sadece 3. Modüle katılacak katılımcıların Enerji Yöneticisi Sertifikasının Fotokopisi ve ödeme dekontunu mail yolu ile göndermesi zorunludur. İstenen diğer belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

 

Eğitime Katılım

• Kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim dönemi için belirlenen mail adresine ön başvuru yaptırması gerekmektedir. 

• Eğitim kaydının kesinleşmesi için belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar eğitim ücretinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılarak fatura bilgilerini içeren bir mail ile dekontun gönderilmesi gerekmektedir.

• Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.

• Eğitime kayıt, başvuru sonrasında bildrilecek son tarihe kadar eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesabına eğitim ücretinin yatırılması ile kesinleşecektir.

 Eğitim merkezimizi www.mmouem.org/sanaltur adresinden gezebilirsiniz.

Başvuru             : Aşağıda belirtilen E-Posta adresine almak istediğiniz eğitim dönemini belirtip, iletişim bilgilerinizi içeren talep yazısı ile ön başvuru yapılması gerekmektedir.

Tel  : (0 262) 335 33 96  Fax : (0 262) 335 33 92

E posta           : uem [at] mmo.org.tr 

Yer                 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi

                        Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22   İZMİT / KOCAEL (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.)

Eğitim Süresi

A. ETÜT PROJE EĞİTİMİ (1.Modül+2.Modül+3.Modül Eğitimi)Katılımcıları için:

A) Eğitim Süresi : 16 İş Günü ( Sanayi Etüt Proje Eğitimi )

                           : 15 İş Günü ( Bina Etüt Proje Eğitimi )

  Eğitim Saatleri  : 09:30 - 18:30

Etüt Proje Eğitimi Bedeli (Modül 1+Modül 2+Modül 3)       : 4940,00TL (KDV Dahil) (Bakanlık tarafından belirlenmiş taban ücret)

B)   Sadece 3. Modül Eğitimi Katılımcıları için:

Eğitim Süresi   : 6 İş Günü ( Sanayi Etüt Proje )  

                          5 İş Günü  ( Bina Etüt Proje )                        

Eğitim Saatleri    : 09:30 - 18:30

Etüt Proje Eğitimi Bedeli (Modül 3)             : 2470,00TL (KDV Dahil) (Bakanlık tarafından belirlenmiş taban ücret)

Eğitim Ücretinin Yatılacağı Banka Hesap Numarası Bilgileri:

Banka Adı         : T. İş Bankası ANKARA/Yenişehir Şubesi

Banka Kodu     : 4218

Hesap Adı        : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Hesap No         : 5994240

IBAN No           : TR08 0006 4000 0014 2185 9942 40

Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.

 

Ekler